Nedan visas de Allmänna Köpvillkor som KVD tillämpar vid försäljning av auktionsobjekt. Villkoren bifogas KVD:s auktions- och medlemsvillkor enbart i informationssyfte. Köp av auktionsobjekt ingås alltid på plats hos en av KVD:s anläggningar och först i samband med ett sådant köp godkänner kunden nedan allmänna köpvillkor.

De allmänna köpvillkoren som infogas häri avses att gälla när KVD och en vinnande budgivare träffas för att teckna köpavtal, om inte KVD och en vinnande budgivare kommer överens om annat vid köptillfället på plats.

Köpvillkor

 1. Inledning och bakgrund
 2. Objekt och Beskrivning
 3. Visning och undersökningsplikt
 4. Besiktning och specifik garanti
 5. Särskilt om deklareringar
 6. Avgifter och betalning
  1. Kundens betalning
  2. Utebliven betalning
  3. Moms
 7. Avhämtning och transport
 8. Omregistrering och försäkring av fordon
 9. Ansvar för fel
 10. Reklamationer
  1. Allmänt
  2. Reklamation av näringsidkare
  3. Reklamation av konsument
  4. Rättelse vid konstaterat fel – enbart konsumenter
 11. Ansvarsbegränsning
 12. Särskilda villkor om utmätt gods
 13. Särskilda villkor om Transportfri auktion (direktauktion)
 14. Force Majeure
 15. Tilläggstjänster: finansiering, försäkring, transporter m.m.
 16. Tillämplig lag och tvist
 17. Villkor vid försäljning till länder utanför Sverige

1. Inledning och bakgrund

Dessa köpvillkor (”Villkoren”) är tillämpliga när du som privatperson eller ni som företag eller annan juridisk person (”Kunden”/”du”) köper ett eller flera objekt på plats hos en av KVD Kvarndammens anläggningar.

Avtal ingås mellan Kund och KVD Kvarndammen AB organisationsnummer 556746-1180 (”KVD”) på uppdrag för en uppdragsgivare (”Säljaren”). KVD har mer än 15 års erfarenhet av att sälja fordon och annan egendom på auktioner. De objekt som finns till försäljning av KVD genom budgivning (”Objekten”) säljs av KVD i eget namn men på uppdrag av Säljaren.

KVD är väldigt mån om sina Kunder och följer givetvis samtliga konsumenträttsliga regler och Allmänna Reklamationsnämndens beslut. En Kund måste vara 18 år eller äldre för att köpa Objekt. KVD kan tyvärr inte godta köp av personer under 18 år eller som av annan orsak har begränsad rättshandlingsförmåga.

När en Kund vinner en budgivning vinner denne en option, en rättighet, men ingen skyldighet, att köpa ett Objekt. Köp av Objekt görs antingen på plats hos en av KVD:s anläggningar eller filialer alternativt via direktauktion, se punkten 13 nedan. För köp av föremål gäller dessa Villkor i sin helhet. Kunden har inte rätt att utan KVD:s medgivande överlåta optionen att köpa ett Objekt eller att anvisa annan kund att köpa Objektet. För utländska Kunder gäller, utöver dessa Villkor, särskilda tilläggsvillkor, se nedan under punkten 17 nedan.

2. Objekt och Beskrivning

I KVD:s uppdrag från en Säljare ingår vanligtvis att värdera och upprätta en beskrivning av ett Objekt (”Beskrivning”). Objekten är vanligtvis begagnade och KVD:s intention är att Beskrivningen ska vara så rättvisande som möjligt, men samtidigt lättillgänglig och översiktlig.

Objekt som finns tillgängliga för försäljning av KVD återges i Beskrivningen, där information angående bl.a. Objektet och dess huvudsakliga egenskaper och ett uppskattat auktionspris på Objektet anges.

KVD garanterar inte att alla uppgifter i Beskrivningarna av Objekten är korrekta. Kunden måste själv kontrollera Objektets skick vid visning eller vid genomförande av köpet på plats och godkänna att skicket motsvarar det Kunden har rätt att förvänta sig med hänsyn till Beskrivningen. KVD ansvarar inte för skada eller brister som framgår av sådan Beskrivning.

Ett i Beskrivningen angivet ca-pris hos bilhandlaren är ett av KVD uppskattat begärt pris på marknaden för motsvarande objekt i felfritt skick och ska endast tjäna som vägledning för Kunden. Det pris till vilket Objektet slutligen säljs kan väsentligen över- eller understiga ca-pris hos bilhandlaren. KVD kan inte garantera att Kunden inte kan finna ett liknande Objekt till ett lägre pris. De uppskattade priser som anges tas fram av KVD:s värderingsmän som är förordnade av Handelskammaren och specialister för att säkerställa en så bra värdering som möjligt. Analyser och utvärderingar görs av ett flertal källor bl.a. olika branschers prisverk, systematisk avsökning av nätet för aktuellt utbud på både den svenska och utländska marknaden samt KVD:s värderingsföretag, KVD Bilpriser AB:s, databaser. Kunden kan själv skaffa sig en egen uppfattning om priset för Objektet på öppna källor som t.ex.: www.bilpriser.se, www.bytbil.se, www.blocket.se, www.mascus.se, www.mobile.de eller www.google.se.

Uppgifter i en Beskrivning kan ha ändrats på grund av tillkommande omständigheter. Om en Beskrivning har lämnats på olika språk, gäller den svenska versionen i första hand.

3. Visning och undersökningsplikt

Tid och plats för eventuell visning av Objektet aviserades i Beskrivningen. Objekten finns vanligtvis för visning och avhämtning vid en av KVD:s anläggningar eller filialer. Särskilda villkor för visning vid Transportfri auktion (direktauktion) återfinns under punkten 13 nedan.

Kunden har själv fått bilda sig en uppfattning om utbjudna Objekt vid visning på plats, antingen vid en KVD anläggning eller filial alternativt hos Säljaren vid Transportfri auktion (direktauktion), och har sedan fått bjuda efter vad Kunden själv ansett Objektet vara värt. Vid det fall en visning av Objektet inte har varit möjlig har Kunden efter bästa förmåga fått bedöma Objektet bl.a. genom att studera Beskrivningen, bilder av Objektet samt vid behov konsulterat med KVD.

Informationen om Objekten i Beskrivningen har utformats för att vara lättillgänglig och översiktlig. KVD:s tester av Objekten fokuserar på säkerhetsdetaljer och teknisk funktion som har beskrivits mer i detalj i Beskrivningen baserat på resultatet vid sådana tester, medan sådant som i första hand är av kosmetisk karaktär har beskrivits översiktligt.

Objekten är, om inte annat angetts av KVD antingen i Beskrivningen eller vid genomförande av köpet på plats, besiktigade och testade av KVD.s fordonstekniker eller annan expert samt värderade av förordnade värderingsmän eller specialister. Det är dock Kunden som ska kontrollera att Objektet motsvarar det han eller hon har rätt att förvänta sig med hänsyn till Beskrivningen.

Objekten säljs begagnade och i befintligt skick. Fel och brister kan förekomma på utbjudna Objekt. Kunden ska därmed noggrant undersöka och bedöma Objektets skick och beskaffenhet. Avbildning av ett Objekt i Beskrivningen sker endast i identifieringssyfte och kan inte användas för avgörande av Objektets utförande eller skick. Är väsentlig uppgift i Beskrivningen direkt vilseledande kan detta dock utgöra grund för hävning av köpet.

KVD är inte ansvarig för om Kunden har försummat sin undersökningsplikt enligt ovan och ansvarar inte för sådant som Kunden märkt eller borde ha märkt om Kunden fullgjort sin undersökningsplikt. Mer om KVD:s ansvar för Objekten återfinns i punkterna 9 och 11 nedan.

4. Besiktning och specifik garanti

Kunden ska, som ett led i och utöver sin undersökningsplikt enligt punkten 3 ovan, på plats själv eller genom ombud besiktiga och godkänna Objektet som Kunden ska köpa. Efter sådan besiktning kan bindande köpavtal med KVD träffas, för vilket dessa Villkor gäller i sin helhet.

Om budgivare med högsta bud för visst Objekt inte har besiktigat det inropade Objektet på plats inom anvisad/avtalad tid så debiteras denne inropsavgiften. Den aktuella inropsavgiften framkommer antingen vid Objektet eller i Beskrivningen. Om Kunden beställt transport av Objektet från en KVD-anläggning till en annan debiteras Kunden även transportkostnaden, om inte annan anges häri. Transportkostnaden framgår antingen vid Objektet eller av KVD specificerad sida på KVD:s webbplats www.kvdpro.com.

Inropsavgift ska också betalas av högsta budgivare om denne har besiktigat det inropade Objektet på plats, men sedan väljer att avstå från att fullfölja köpet utan giltig grund. Som giltig grund avses att Objektet funnits behäftat med väsentliga fel eller brister som inte angivits i Beskrivningen av Objektet. Om Kunden beställt transport av Objektet från en KVD-anläggning till en annan debiteras Kunden även transportkostnaden, om inte annat anges häri. Transportkostnaden framgår antingen vid Objektet eller av KVD specificerad sida på KVD:s webbplats www.kvdpro.com.

KVD garanterar att Objekt inte är belastade med skatteskulder samt att eventuella andra restskulder aldrig belastar köpande part.

5. Särskilt om deklareringar

När ett Objekt är en begagnad personbil varudeklareras denna enligt Konsumentverkets riktlinjer för varudeklaration av begagnade bilar (KOVFS 2002:1). Riktlinjerna innehåller krav som Konsumentverket finner väsentliga från konsumentsynpunkt. De har utarbetats efter överläggningar med Motorbranschens Riksförbund. Riktlinjerna gäller när KVD säljer begagnad personbil till enskild konsument. Med begagnad personbil menas bil som är inrättad huvudsakligen för befordran av personer och som körts 1 000 kilometer eller mer.

KVD:s varudeklaration av begagnade personbilar finns tillgänglig vid visningarna av Objekten på KVD webbplats. KVD uppmanar Kunden att spara varudeklarationen för eventuell framtida kontakt med KVD:s kundtjänst avseende personbilen.

Varudeklaration finns dock inte för fordon som säljs på uppdrag av Kronofogdemyndigheten och konkursförvaltare, samt inte heller på lastbilsregistrerade fordon och fordon med beräknat försäljningsvärde under 15 000 kronor.

6. Avgifter och betalning

6.1 Kundens betalning

Objekt ska betalas i samband med ingående av köpavtal mellan KVD och Kunden och innan Objektet avlämnas. KVD erbjuder dock Kunden möjlighet att betala Objekt i förväg på sätt som anges nedan. KVD uppmanar Kunden att i förväg ha tänkt igenom hur köpet av ett Objekt ska finansieras. Observera att eventuella begränsningar för betalningsalternativ kan förekomma.

KVD förbehåller sig rätten att inte alltid erbjuda alla betalsätt, alternativt ändra betalsätt om det som Kunden valt av någon anledning inte fungerar vid tillfället för betalningen. Om betalning för Objektet sker hos KVD i samband med köpet kommer Kunden få ett kvitto i samband med betalningen. Om betalning för Objektet görs på elektronisk väg kommer kvitto att erhållas elektroniskt.

A. Direktinsättning på KVD:s bankkonton

En Kund kan betala Objekt i förväg genom direktinsättning på ett av KVD angivet bankkonto. Detta är en tjänst som KVD erbjuder sina Kunder, och är helt frivillig. Det är helt upp till Kunden om denne vill använda tjänsten eller betala på plats. Vid betalning via direktinsättning på KVD:s bankkonton ombeds Kunden alltid ange objektsnummer.

Om Kunden och KVD inte ingår ett köpavtal avseende Objektet, är Kunden självklart berättigad till återbetalning av det belopp som Kunden satt in på av KVD angivet bankkonto.

B. Finansiering via KVD

KVD erbjuder en Kund olika finansieringsmöjligheter för betalning av ett Objekt i förväg. För mer information om hur KVD kan hjälpa en Kund att finansiera köp av Objekt, kontakta KVD:s kundtjänst på kundtjanst@kvd.se eller på telefonnummer 0303 – 373 100. Detta är en frivillig tjänst som KVD erbjuder sina Kunder. Det är helt upp till Kunden om denne vill använda tjänsten eller betala på plats.

Om Kunden väljer en finansieringsmöjlighet enligt ovan kan en kreditansökan komma att göras innan köpavtal ingås eller före budgivning genom ett så kallat lånelöfte. Separata villkor gäller för betalning via kredit. Kontakta gärna kundtjänst på kundtjanst@kvd.se eller på telefonnummer 0303 – 373 100 för mer information.

C. Bankkort (dock ej utländska bankkort)

En Kund kan betala Objekt genom betalning med svenska VISA- och Master Card-kort. KVD accepterar inte följande betalningsmedel:

 • Kredit- och betalkort
 • Kontant betalning
 • Postväxel
 • Check
 • Företagskort
 • Utländska kort

Om Kunden befinner sig utanför Sverige gäller särskilda villkor enligt punkten 17 nedan.

6.2 Utebliven betalning

Om köpet har genomförts men Kunden har valt en alternativ betalningslösning enligt ovan, och betalningen inte har fullföljts inom det tidsintervall som har angetts vid ett sådant val, har KVD rätt att vidta en eller flera av nedanstående åtgärder.

Om betalningen inte fullföljs enligt ovan har KVD rätten att, utan att först underrätta den köpande Kunden, sälja Objektet till annan kund till det utropspris som KVD finner lämpligt.
Vid omförsäljning har KVD rätt att från Kunden erhållna belopp tillgodogöra sig ersättning för kostnader beträffande förvaring, transporter, nödvändiga reparationer, försäljningsomkostnader, försäkringar och andra kostnader hänförliga till Objektet. Om försäljningspriset inte räcker till att täcka KVD:s fordringar och kostnaden för omförsäljning ska Kunden betala mellanskillnaden.

6.3 Moms

Om Objektet är en personbil säljs denna inklusive moms om inte annat anges av KVD. Moms tillkommer även på inropsavgiften. Övriga fordon och övrig egendom säljs normalt exklusive moms då dessa auktioner främst vänder sig till näringsidkare. Mer information om moms återfinner Kunden vid respektive Objekt.

Oftast kan moms inte dras av vid köp av personbilar eller lätt lastbil. Näringsidkare måste själva kontrollera om momsen på aktuellt Objekt kan dras av i dennes verksamhet. KVD rekommenderar att en näringsidkare kontrollerar Skatteverkets regler med sin revisor och i vilka fall moms kan dras av vid köp av ett Objekt. KVD ansvarar inte för någon bedömning avseende moms.

7. Avhämtning och transport

Avhämtning ska ske i samband med köpet av Objekt, d.v.s. den dag då köpeavtalet ingås, om inte Kunden och KVD särskilt kommit överens om annat. Dag som köpeavtal ingås framgår av bekräftelsen eller Beskrivningen. KVD ansvarar inte för transport såvida inte annat anges, och frakt ingår inte i ett köp av Objektet. Köpta Objekt får inte avhämtas innan full betalning kommit KVD tillhanda i enlighet med punkten 6 ovan, om inte KVD och Kunden har kommit överens om avbetalning enligt separat avtal. Särskilda villkor för Transportfri auktion (direktauktion) återfinns i punkten 13 nedan.

För Objekt som inte avhämtats inom fem (5) arbetsdagar från dagen för köpet utgår en förvaringshyra på 300 kronor per Objekt och dag om inget annat har avtalats mellan KVD och Kunden. Om Kunden är förhindrad att hämta Objektet på utsatt datum och tid, måste Kunden kontakta KVD enligt den kontaktinformation som angetts av KVD.

Vid avhämtning av Objektet är Kunden skyldig att undersöka Objektet för att säkerställa att Objektet inte är felaktigt. För Kunder som är näringsidkare är det extra viktigt att kontrollera Objektet före eller vid avhämtningen eftersom reklamationer från näringsidkare efter köpet inte beaktas, se punkten 10 nedan. Näringsidkare som hämtar Objekt genom ombud eller transportföretag kan inte godkänna Objektet i efterhand.

För Objekt som inte avhämtats inom trettio (30) arbetsdagar har KVD rätt att häva köpet samt erhålla skadestånd i enlighet med tillämplig köprättslig lagstiftning. KVD har rätt att ur influtna medel ta ut ersättning för kostnader med anledning av köpavtalet och hävning samt för förlust i övrigt i enlighet med tillämplig köprättslig lagstiftning. Om försäljningspriset inte räcker till att täcka KVD:s fordringar och kostnaden för omförsäljning ska Kunden betala mellanskillnaden.

8. Omregistrering och försäkring av fordon

Alla fordon som är registrerade i svenskt bilregister omregistreras på Kunden av KVD så snart det är möjligt, i normalfallet genast efter ingånget köpavtal. Försäkring tecknas även i samband med ingåendet av köpavtalet. KVD är uppkopplad till bilregistret och anmäler fordonet i trafik om detta inte är belagt med körförbud eller annat hinder föreligger. Samtidigt erhåller Kunden fordonsskattekredit.

Omregistreringen sker vanligtvis under de närmaste dagarna efter försäljning I vissa fall kan omregistreringen dock ta mer än två (2) veckor beroende på att fordonet kan ha en så kallad leasingspärr. Detta påverkar emellertid inte Kundens möjlighet att bruka fordonet. Inte heller påverkar det äganderätten.

9. Ansvar för fel

KVD företräder Säljaren när det gäller ansvar för fel på Objekten. Kunden kan inte vända sig direkt till Säljaren.

Samtliga Objekt säljs i befintligt skick, det vill säga i det skick som Objektet befinner sig i vid köptillfället. Begagnade varor kan ha brister. Det är något som Kunden måste räkna med. För fel i Objektet som består i att Objektet inte uppfyller avtalade egenskaper eller (i förhållande till konsumenter) är i sämre skick än vad Kunden med fog har kunnat förutsätta med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter, ansvarar KVD enligt nedanstående regler. KVD uppmanar Kunden att notera att normalt slitage inte utgör fel i juridisk bemärkelse. Eftersom Kunden själv har bestämt slutpriset på en auktion kan ingen hänsyn tas till huruvida varan sålts till överpris.

Säljaren och KVD är skyldiga att upplysa om fel de känner till. Säljaren och KVD ansvarar inte för fel som uppkommer efter köpet. Säljaren och KVD ansvarar inte för:

 • (a) fel som beror på att Objektet utsatts för normalt slitage;
 • (b) fel, brister eller skador som framgår av Beskrivningen;
 • (c) fel som Kunden med hänsyn till pris eller ålder kunnat förutsätta; eller
 • (d) för fel som Kunden känner till eller borde känt till, exempelvis sådant som Kunden borde uppmärksammat genom att noga läsa igenom Beskrivningen och studera de bilder som bifogats Objektet eller sådant som Kunden borde sett/upptäckt vid visning enligt punkten 3 ovan eller provkörning.

Om Objektet säljs som ”reparationsobjekt” ansvarar inte KVD för några fel, även om Objektet har mer omfattande eller andra fel än de som angivits. KVD ansvarar inte för att beskrivningar av Objektet i Beskrivningen är uttömmande avseende skador, brister eller defekter.

Säljaren eller KVD ansvarar inte för fel på egendom som säljs för Kronofogdemyndigheten, konkursförvaltare eller vid annan tvångsmässig försäljning. För dessa Objekt gäller inte rätten till reklamation enligt konsumentköplagen och de behöver inte heller varudeklareras (VDN-deklareras).

10. Reklamationer

10.1 Allmänt

KVD företräder Säljaren vid frågor och reklamationer. Kunden kan inte vända sig direkt till Säljaren. Kunden får inte åberopa att Objektet är felaktigt om Kunden inte inom nedan angivna tidsfrister lämnar KVD meddelande om felet (reklamation).

Kunden har en undersökningsplikt av Objektet i enlighet med dessa Villkor. Fel, som märkts eller bort ha märkts när Objektet undersöktes av Kunden vid dessa tillfällen, ska reklameras genast.

Kunden ska då fel upptäcks omgående reklamera detta till KVD. Reklamation ska ske skriftligen till följande adress: reklamation@kvdpro.com. Ett skriftligt meddelande om reklamation ska innehålla information om vilket Objekt reklamationen avser, en beskrivning av hur felet yttrar sig och alla övriga relevanta uppgifter och omständigheter som kan vara av betydelse. För undvikande av missförstånd utgör ett felaktigt angivet bud inget skäl till reklamation. KVD förbehåller sig rätten att neka en reklamation om det visar sig att Objektet inte är felaktigt.

10.2 Reklamation av näringsidkare

Är Kunden näringsidkare ska reklamation ske innan egendomen transporteras från KVD:s försäljningsställen. Reklamation från näringsidkare efter avhämtning beaktas inte, varför det är viktigt att noga undersöka Objektet innan det lämnar KVD:s försäljningsställe.

10.3 Reklamation av konsument

Är Kunden konsument ska reklamation ske snarast möjligt efter att felet upptäckts.

Kunden har tre (3) års reklamationsrätt på Objekt. Reklamationsrätten täcker enbart varor som är felaktiga enligt ovan och gällande konsumentskyddslag.

10.4 Rättelse vid konstaterat fel – enbart konsumenter

KVD har rätt att avhjälpa sådana fel i sålda Objekt som Säljaren ansvarar för. KVD har också rätt att anvisa Kunden ett annat likvärdigt objekt. Observera att rätt till prisavdrag inte finns vid köp av begagnade varor på auktion.

Vid reklamationer måste KVD alltid meddelas innan någon form av reparation genomförs. I dessa fall ska ett kostnadsförslag skickas till KVD. KVD ska på så sätt ges möjlighet att först bedöma och godkänna kostnadsförslaget eller eventuellt avhjälpa felet med egna resurser.

Om avhjälpande av ett fel i ett Objekt inte sker inom skälig tid från det att reklamation framställts av Kunden, eller om felet är av väsentlig betydelse för Kunden, har Kunden rätt att frånträda (häva) köpet och mot återlämnade av Objektet erhålla det belopp som erlagts för detsamma. För att ersättning för direkta kostnader såsom resekostnader ska kunna utgå måste dessa styrkas av Kunden genom kvitto eller på annat sätt. Vid hävande av köp har KVD rätt att göra ett nyttjandeavdrag vilket utgörs av 0,5% av köpeskillingen per hel månad sedan köptillfället samt 0,5% av köpeskillingen per 100 körda mil vilket är i linje med MRF:s branschpraxis.

KVD förbehåller sig rätten att vid väsentligt fel återköpa Objektet för auktionspriset med avdrag för eventuellt slitage m.m. om inte annat överenskommits med Kunden.

Om Kunden reklamerat och det inte föreligger något fel som KVD ansvar för, är KVD berättigad till ersättning för sina kostnader.

11. Ansvarsbegränsning

Följande ansvarsbegränsning är tillämplig om Kunden är näringsidkare. KVD har inte något ansvar för fel utöver vad som föreskrivs ovan. KVD:s totala ansvar för varje Objekt är under alla omständigheter begränsat till värdet på det specifika Objektet. KVD ansvarar inte för direkta eller indirekta skador eller fel.

12. Särskilda villkor om utmätt gods

KVD erbjuder även försäljning av utmätt gods för Kronofogdemyndighetens räkning. Vid försäljning av dessa Objekt gäller särskilda villkor enligt följande.

Objekten säljs på exekutiv anbuds-/auktionsförsäljning för Kronofogdemyndighetens räkning. Kronofogdemyndigheten har rätt att ställa in försäljningen eller att avbryta försäljningen av vissa Objekt för försäljning med kort varsel. Objekten säljs i det skick som den befinner sig i vid försäljningstillfället.

KVD gör ingen fullständig test av exekutiv försäljningsegendom och Beskrivningen är bara allmän. Kunden måste själv på visningen förvissa sig om Objektets skick och kontrollera Beskrivningen. Objekten kan inte godkännas vid avhämtning, utan Kunden är bunden vid sitt vinnande bud oavsett Objektets skick. Vid köp av Objekt som säljs på exekutiv anbuds-/auktionsförsäljning ingår Kunden alltså bindande köpavtal med KVD vid vunnen budgivning, varefter inga reklamationer eller ångerrätt beaktas.

13. Särskilda villkor om Transportfri auktion (direktauktion)

Under vissa omständigheter utför KVD en så kallad Transportfri auktion (direktauktion). Transportfri auktion innebär att ett Objekt står kvar hos Säljaren vid ingående av köpavtal och transporteras inte till någon av KVD:s anläggningar eller filialer. Direktauktion genomförs oftast då Objekt är svåra och mycket kostsamma att transportera eller där Säljaren behöver ha maskinen i drift under försäljningen. Transportfri auktion tillämpas enbart om Kunden är en näringsidkare. Det framgår vid respektive Objekt om det är föremål för Transportfri auktion.

Vid Transportfri auktion skickar KVD ut personal eller extern testare som utför test och dokumentation inför försäljningen. När köpet är genomfört och betalning genomförd, överlämnas sedan Objektet av Säljaren till Kunden på den plats där Objektet står.

En visning av Objekt som är föremål för Transportfri auktion sker hos Säljaren efter överenskommelse. Samma villkor för visning, undersökningsplikt, fel och reklamationer gäller även för köp vid direktauktion. Efter avslutad auktion kontaktar KVD högsta budgivare och ingår köpavtal. Säljaren informeras av KVD när köpet har genomförts och därefter bokas en tid för avhämtning mellan Kunden och Säljaren. Vid avhämtningen lämnar Kunden över ett mottagningsdokument från KVD som fungerar som ett kvitto och som båda parter undertecknar. Mottagningsdokumentet bekräftar Kundens och Säljarens utbyte av prestationer i form av överlämning och avhämtning.

14. Force Majeure

Om KVD:s fullgörande av sina åtaganden enligt Villkoren väsentligen försvåras eller förhindras på grund av omständighet som KVD inte kunnat råda över, såsom exempelvis allmän arbetskonflikt, krig, eldsvåda, blixtnedslag, terroristattack, ändrad myndighetsbestämmelse eller myndighetsingripande, ska detta utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och andra påföljder. Om KVD:s fullgörande av Villkoren förhindras för längre tid än tre månader av befrielsegrund enligt denna punkt, får Kunden häva köpet.

15. Tilläggstjänster: finansiering, försäkring, transporter m.m.

KVD förmedlar ett antal tilläggstjänster från andra företag. Mer information finns på KVD:s webbplats www.kvdpro.com under fliken "Övriga tjänster och erbjudanden" samt i informationen om respektive Objekt på webbplatsen. För dessa tilläggstjänster ansvarar de företag som säljer tjänsterna till fullo och Kunden tecknar avtal med dem separat.

16. Tillämplig lag och tvist

Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av dessa Villkor ska tolkas i enlighet med svensk lag och i första hand lösas genom förhandlingar mellan parterna. I de fall parterna inte når en överenskommelse, ska tvisten avgöras av svensk domstol.

17. Villkor vid försäljning till länder utanför Sverige

Då Objekt ska gå på export gäller nedanstående villkor utöver de som stadgas ovan.

Försäljning till företag inom EU med giltigt VAT-nummer:
 • Kunden måste uppge giltigt VAT-nummer som kontrolleras via: http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vieshome.do?selectedLanguage=EN
 • Kunden betalar ingen svensk moms på inropsavgifter, transporter och andra tjänster inom Sverige, utan tar upp tjänsteförvärvet till beskattning i det egna landet.
 • Om VAT-nummer är godkänt så betalar Kunden ingen svensk moms, utan tar upp förvärvet till beskattning i det egna landet.
 • Vid avhämtningsköp måste dock ett belopp motsvarande momsen deponeras, på både varan och tjänster, tills dess att bevisning inkommit att godset lämnat landet.
 • Deposition på registrerade fordon blir aldrig lägre än SEK 6 000 oberoende av nivån på momsen, men depositionen kan bli högre dock maximalt 25 % på beloppet för det totala förvärvet av varor och tjänster.
 • Deposition på oregistrerade objekt blir aldrig lägre än SEK1 000 oberoende av nivån på momsen, men depositionen kan bli högre dock maximalt 25 % på beloppet för det totala förvärvet av varor och tjänster.
 • Om Kunden inte kan dra av momsen på Objektet gäller följande: Registrerade objekt 6 000 SEK i deposition. På oregistrerade Objekt ingen deposition.
 • Depositionen återbetalas när bevisning inkommit till KVD om att godset varaktigt lämnat landet. Bevisning ska vara KVD tillhanda senast 15 dagar efter kvittots datum.
 • Kunden ska till KVD ange IBAN kontonummer, Swiftadress samt kontoägarens korrekta namn vid hämtning av objekt, detta för att KVD ska kunna återbetala depositionen så snabbt som möjligt efter att bevisningen för utförseln inkommit.
 • Vid leveranstillfället ska Kunden/kuriren kunna legitimera sig med ID-handling exempelvis körkort eller pass.
 • Kopior på företagspapper samt VAT-registrering ska uppvisas där det ska framgå vem som har rätt att teckna företaget.
 • Om Kunden använder sig av kurir vid leveranstillfället så måste denna ha med sig en fullmakt för att få teckna köpavtal.
 • För fordon: Svenska registreringsskyltar monteras av vilket innebär att fordonet måste transporteras från KVD:s anläggningar på annat fordon/släp eller förses med tillfälliga registreringsskyltar. Kunden kan ansöka om sådana tillfälliga registreringsskyltar via blankett från Transportstyrelsen som ska skickas till KVD (hanteringen tar cirka 14 dagar). Avgiften för den tillfälliga registreringen är SEK 1000. Tillfälliga registreringsskyltar kan emellertid inte utfärdas för alla fordon. Kontrollera därför med KVD:s kundtjänst vad som gäller för det aktuella fordonet. Fordonets handlingar samt svenskt registreringsbevis utlämnas till Kunden/kurir vid leveranstillfället.
 • Hämtas objektet med speditörsgaranti eller liknande från fraktbolag så behöver inte deposition erläggas.
Försäljning inom EU till företag utan giltigt VAT-nummer:
 • Kunden betalar alltid moms på inropsavgifter, transporter och andra tjänster inom Sverige.
 • Kunden betalar alltid svensk moms på objekten.
 • Deposition om SEK 6 000 betalas för registrerade objekt, för oregistrerade objekt betalas ingen deposition.
 • Depositionen återbetalas när bevisning inkommit till KVD om att godset lämnat landet. Bevisning ska vara KVD tillhanda senast 15 dagar efter kvittots datum.
 • Kunden ska till KVD ange IBAN kontonummer, Swiftadress samt kontoägarens korrekta namn vid hämtning av objekt, detta för att KVD ska kunna återbetala depositionen så snabbt som möjligt efter att bevisning för utförsel inkommit.
 • Vid leveranstillfället ska Kunden/kuriren kunna legitimera sig med ID-handling, exempelvis körkort eller pass.
 • Om Kunden använder sig av kurir vid leveranstillfället så måste denna ha med sig en fullmakt för att få teckna köpavtal.
 • För fordon: Svenska registreringsskyltar monteras av vilket innebär att fordonet måste transporteras från KVD:s anläggningar på annat fordon/släp eller förses med tillfälliga registreringsskyltar. Kunden kan ansöka om sådana tillfälliga registreringsskyltar via blankett från Transportstyrelsen som ska skickas till KVD (hanteringen tar cirka 14 dagar). Avgiften för den tillfälliga registreringen är SEK 1000. Tillfälliga registreringsskyltar kan emellertid inte utfärdas för alla fordon. Kontrollera därför med KVD:s kundtjänst vad som gäller för det aktuella fordonet. Fordonets handlingar samt svenskt registreringsbevis utlämnas till köparen/kurir vid leveranstillfället. Hämtas objektet med speditörsgaranti eller liknande från fraktbolag så behöver inte deposition erläggas.
Försäljning inom EU till privatperson:
 • Kunden betalar alltid moms på inropsavgifter, transporter och andra tjänster inom Sverige.
 • Kunden betalar alltid svensk moms på objekten.
 • Deposition om SEK 6 000 betalas för registrerade Objekt, för oregistrerade Objekt betalas ingen deposition.
 • Depositionen återbetalas när bevisning inkommit till KVD om att godset lämnat landet. Bevisning ska vara KVD tillhanda senast 15 dagar efter kvittots datum.
 • Kunden ska till KVD ange IBAN kontonummer, Swiftadress samt kontoägarens korrekta namn vid hämtning av objekt, detta för att KVD ska kunna återbetala depositionen så snabbt som möjligt efter att bevisning för utförsel inkommit.
 • Vid leveranstillfället ska Kunden/kuriren kunna legitimera sig med ID-handling exempelvis körkort eller pass.
 • Om Kunden använder sig av kurir vid leveranstillfället så måste denna ha med sig en fullmakt för att få teckna köpavtal.
 • För fordon: Svenska registreringsskyltar monteras av vilket innebär att fordonet måste transporteras från KVD:s anläggningar på annat fordon/släp eller förses med tillfälliga registreringsskyltar. Köparen kan ansöka om sådana tillfälliga registreringsskyltar via blankett från Transportstyrelsen som ska skickas till KVD (hanteringen tar cirka 14 dagar). Avgiften för den tillfälliga registreringen är SEK 1000. Tillfälliga registreringsskyltar kan emellertid inte utfärdas för alla fordon. Kontrollera därför med KVD:s kundtjänst vad som gäller för det aktuella fordonet. Fordonets handlingar samt svenskt registreringsbevis utlämnas till köparen/kurir vid leveranstillfället. Hämtas Objektet med speditörsgaranti eller liknande från fraktbolag så behöver inte deposition erläggas.
Export till privatpersoner utanför EU samt till Åland:
 • Kunden betalar svensk moms på inropsavgifter, transporter och andra tjänster inom Sverige.
 • Deposition på registrerade fordon blir aldrig lägre än SEK 6 000 oberoende av nivån på momsen, men depositionen kan bli högre dock maximalt 25 % på beloppet för det totala förvärvet av varor och tjänster.
 • Deposition på oregistrerade Objekt blir aldrig lägre än SEK 1 000 oberoende av nivån på momsen, men depositionen kan bli högre dock maximalt 25 % på beloppet för det totala förvärvet av varor och tjänster.
 • Depositionen återbetalas när bevisning inkommit till KVD om att godset lämnat landet. Bevisning ska vara KVD tillhanda senast 15 dagar efter kvittots datum.
 • Om Kunden inte kan dra av momsen på Objektet deponeras alltid SEK 6 000 på registrerade objekt och ingen deposition på oregistrerade Objekt.
 • Kunden ska till KVD ange IBAN kontonummer, Swiftadress samt kontoägarens korrekta namn vid hämtning av objekt, detta för att KVD ska kunna återbetala depositionen så snabbt som möjligt efter att bevisning för utförsel inkommit.
 • Vid leveranstillfället ska Kunden/kuriren kunna legitimera sig med ID-handling exempelvis körkort eller pass.
 • Om Kunden använder sig av kurir vid leveranstillfället så måste denna ha med sig en fullmakt för att få teckna köpavtal.
 • För fordon: Svenska registreringsskyltar monteras av vilket innebär att fordonet måste transporteras från KVD:s anläggningar på annat fordon/släp eller förses med tillfälliga registreringsskyltar. Kunden kan ansöka om sådana tillfälliga registreringsskyltar via blankett från Transportstyrelsen som ska skickas till KVD (hanteringen tar cirka 14 dagar). Avgiften för den tillfälliga registreringen är SEK 1000. Tillfälliga registreringsskyltar kan emellertid inte utfärdas för alla fordon. Kontrollera därför med KVD:s kundtjänst vad som gäller för det aktuella fordonet. Fordonets handlingar samt svenskt registreringsbevis utlämnas till Kunden/kurir vid leveranstillfället. Hämtas Objektet med speditörsgaranti eller liknande från fraktbolag så behöver inte deposition erläggas.
Exportförsäljning till företag utanför EU:
 • Kunden betalar ingen svensk moms på inropsavgifter, transporter och andra tjänster inom Sverige.
 • Kunden måste inkomma med bevisning på att de är ett företag ex. företagsregistrering.
 • Vid avhämtningsköp måste dock momsen deponeras, på både varan och tjänster, tills dess att bevisning inkommit att godset lämnat landet.
 • Deposition på registrerade fordon blir aldrig lägre än SEK 6 000 oberoende av nivån på momsen, men depositionen kan bli högre dock maximalt 25 % på beloppet för det totala förvärvet av varor och tjänster.
 • Deposition på oregistrerade Objekt blir aldrig lägre än SEK 1 000 oberoende av nivån på momsen, men depositionen kan bli högre dock maximalt 25 % på beloppet för det totala förvärvet av varor och tjänster.
 • Om Kunden inte kan dra av momsen på Objektet följande: Registrerade objekt SEK 6 000 i deposition. På oregistrerade Objekt ingen deposition.
 • Depositionen återbetalas när bevisning inkommit till KVD om att godset varaktigt lämnat landet. Bevisning ska vara KVD tillhanda senast 15 dagar efter kvittots datum.
 • Kunden ska till KVD ange IBAN kontonummer, Swiftadress samt konto ägarens korrekta namn vid hämtning av objekt, detta för att KVD ska kunna återbetala depositionen så snabbt som möjligt efter att bevisningen för utförseln inkommit.
 • Vid leveranstillfället ska Kunden/kuriren kunna legitimera sig med ID-handling exempelvis körkort eller pass.
 • Om Kunden använder sig av kurir vid leveranstillfället så måste denna ha med sig en fullmakt för att få teckna köpavtal.
 • För fordon: Svenska registreringsskyltar monteras av vilket innebär att fordonet måste transporteras från KVD:s anläggningar på annat fordon/släp eller förses med tillfälliga registreringsskyltar. Kunden kan ansöka om sådana tillfälliga registreringsskyltar via blankett från Transportstyrelsen som ska skickas till KVD (hanteringen tar cirka 14 dagar). Avgiften för den tillfälliga registreringen är SEK 1000. Tillfälliga registreringsskyltar kan emellertid inte utfärdas för alla fordon. Kontrollera därför med KVD:s kundtjänst vad som gäller för det aktuella fordonet. Fordonets handlingar samt svenskt registreringsbevis utlämnas till Kunden/kurir vid leveranstillfället. Hämtas Objektet med speditörsgaranti eller liknande från fraktbolag så behöver inte deposition erläggas.
Administrationskostnader vid export:
 • Kvdpro bistår med administration, mot en avgift enligt nedan, vid export av de flesta objekt som säljs. Olika administrationskostnader gäller beroende på vilket sätt Kunden väljer att hämta sitt objekt på.
 • Hämtning utan speditörsgaranti: SEK 1596 exkl. moms
 • Hämtning med speditörsgaranti: SEK 0
 • Alla priser är max och gäller för objekt där försäljningspriset överstiger SEK 15 000. Gäller vid exporter inom och utanför EU.


Dessa Villkor har fastställts av Kvdpro den 2018-01-26