Auktions- och medlemsvillkor

 1. Inledning och bakgrund
 2. KVD:s roll och uppdragsgivaren
 3. Registrering
 4. Auktionerna, budgivning och inropsavgift
  1. Onlineauktion
  2. Transportfri auktion (direktauktion)
 5. Reservationspris
 6. Auktionsavslut
 7. Ångerrätt för konsumenter
 8. Avstängning
 9. Tryck och skrivfel samt eventuella tekniska problem
 10. Särskild ansvarsbegränsning
 11. Meddelanden
 12. Avtalstid
 13. Immateriella rättigheter
 14. Överlåtelse
 15. Ändring av Villkoren
 16. Tilläggstjänster: finansiering, försäkring, transporter m.m.
 17. Tillämplig lag och tvist

1. Inledning och bakgrund

Dessa auktions- och medlemsvillkor (”Villkoren”) gäller mellan dig som privatperson eller er som företag eller annan juridisk person (”Kunden”/”du”) och KVD Heavy Equipment AB, organisationsnummer 556531-9919 (”KVD”). Genom att godkänna villkoren blir du alternativt det företag eller annan juridisk person som du företräder registrerad medlem hos KVD.

Villkoren gäller för Kundens medlemskap hos KVD, för användningen av KVD:s webbplats www.kvdpro.com och därtill hörande sidor (”Webbplatsen”) samt för de tjänster, exempelvis budgivningsmöjlighet, som KVD tillhandahåller på Webbplatsen (”Tjänsterna”). Om Kunden inte accepterar att bli bunden av dessa Villkor kan Kunden inte använda eller få tillgång till Tjänsterna. Om en Kund väljer att utöva sin rättighet att köpa ett auktionsobjekt efter en genomförd och vunnen auktion på Webbplatsen sker detta köp alltid på plats hos KVD. Separata villkor gäller för sådant köp. Dessa allmänna köpvillkor är i informationssyfte bifogade till dessa Villkor.

Genom att acceptera Villkoren förbinder sig Kunden samt dess företrädare att följa Villkoren, och godkänner att denne tagit del av informationen om personuppgifter och samtyckt till användningen av cookies enligt KVD:s integritetspolicy (”Integritetspolicy”). Villkoren, KVD:s Integritetspolicy och den information som KVD anger på Webbplatsen utgör det fullständiga avtalet mellan Kunden och KVD rörande användning av Webbplatsen och Tjänsterna.

2. KVD:s roll och uppdragsgivaren

KVD har mer än 15 års erfarenhet av att sälja fordon och annan egendom på auktioner. Budgivningen sker på Webbplatsen KVD värderar och säljer egendom i eget namn men för annans räkning, för exempelvis vagnparksägare, finans- och försäkringsbolag, företag, konkursförvaltare, staten, kommuner, myndigheter och privatpersoner. Som alla andra auktionsföretag är KVD:s roll att mot provision förmedla egendom från de företag och myndigheter med flera (”Uppdragsgivare”) som ger i uppdrag åt KVD att sälja fordon och annan egendom till köpare. KVD säljer aldrig för egen räkning och tar inte emot inropsuppdrag.

3. Registrering

Kunden registrerar sig för att kunna nyttja Tjänsterna genom att fylla i registreringsformuläret på Webbplatsen. Om ett företag eller annan juridisk person registreras som Kund krävs att en fysisk person med behörighet att binda företaget till Villkoren också är kontaktperson. KVD tillämpar separata lösenord för inloggning på kvdpro.com och för kvd.se/kvdauction.com.

Att registrera sig som Kund på Webbplatsen är gratis. Efter att Kunden har fyllt i sina uppgifter på Webbplatsen erhåller Kunden ett användarkonto. En aktiveringskod skickas via sms eller erhålles via kontakt kundtjänst. Kunden ska ange korrekta personuppgifter och kontaktuppgifter samt hålla informationen uppdaterad. Kunden ansvarar för felaktigt ifyllda uppgifter. Information om KVD:s behandling av personuppgifter finns i KVD:s Integritetspolicy som utgör en integrerad del av dessa Villkor.

Webbplatsen är inte tillgänglig för, och får inte användas av, personer under 18 år eller som av annan orsak har begränsad rättshandlingsförmåga eller av KVD temporärt eller definitivt avstängda Kunder.

Kunden är ansvarig för alla vidtagna handlingar som utförs under inloggning i Kundens namn och lösenord. Kunden har endast rätt att använda Tjänsten genom att använda eget login-namn eller e-postadress och lösenord. Kunden ska på bästa sätt tillse att lösenordet hålls hemligt och att det inte kommer till utomstående persons kännedom. Kunden får inte heller tillåta, direkt eller indirekt, att utomstående använder dennes login-namn, postadress eller lösenord. Lösenordet måste omedelbart ändras om det finns skäl att misstänka att informationen har avslöjats eller på annat sätt missbrukats. Kunden ska även omgående anmäla till KVD om det kan misstänkas att obehörig känner till Kundens lösenord. Kundens eget login-namn, så kallat ”alias” skall inte på något sätt uppfattas kränkande eller vara formulerat så att det kan störa auktionen.

Om KVD misstänker att Kunden missbrukar sitt användarkonto eller sina inloggningsuppgifter eller annars bryter mot Villkoren har KVD rätt att stänga av Kunden. KVD har även rätt att oavsett anledning tilldela Kunden nya inloggningsuppgifter.

KVD är inte ansvarigt för förluster orsakade till följd av otillåten användning av en Kunds inloggningsuppgifter eller användarkonto om inte KVD gjort sig skyldig till försummelse.

4. Auktionerna, budgivning och inropsavgift

Auktionsobjekten läggs ut till försäljning via auktion online på Webbplatsen, Tester och beskrivningar av Auktionsobjekt som läggs ut till försäljning sker alltid enligt KVD: s mallar och system och i enlighet med Villkoren i tillämpliga delar. Alla Auktionsobjekt säljs i befintligt skick och mer information om detta återfinns i KVD:s allmänna köpvillkor.

4.1 Onlineauktion

KVD:s onlineauktioner hålls löpande under veckan på Webbplatsen. KVD kan från tid till annan komma att erbjuda olika Tjänster såväl möjlighet att lägga bud och delta i en budgivning samt eventuella andra tjänster. Tjänsterna kan vara gratis eller vara förenade med avgifter av olika slag. Om en Tjänst är förenad med en avgift framgår detta på Webbplatsen. Nedan villkor gäller för budgivning via Webbplatsen.

Budgivningen på Webbplatsen sker helt öppet och kan följas av alla. För att kunna bjuda måste Kunden först registrera sig som medlem enligt dessa Villkor. En Kund som önskar delta i en budgivning på Webbplatsen får delta om denne uppfyller Villkoren och åtar sig att följa KVD:s regler och anvisningar. Det är inte tillåtet att delta i budgivning på Webbplatsen av egna inlämnade föremål eller att manipulera en budgivning på något sätt, exempelvis genom ombud. Den som lägger ett bud för annans räkning påtar sig fullt ansvar för fullföljande av köpet såsom den som lägger ett bud och därmed deltar i en budgivning för egen räkning.
KVD förbehåller sig rätten att ta bort Auktionsobjekt från Webbplatsen under pågående budgivning.

En Kund kan logga in och lägga ett bud på en auktion på Webbplatsen när som helst fram tills auktionen stänger. Det kostar ingenting för en Kund att lägga ett bud. En Kund som vill lägga ett bud ska följa instruktionerna på Webbplatsen.

För varje objekt som är föremål för en auktion (”Auktionsobjekt”) finns ett angivet klockslag då nedräkningen för auktionen startar. Om ett nytt bud läggs inom cirka 3 minuter och 30 sekunder från denna tid så fortsätter auktionen och auktionstiden förlängs med ytterligare cirka 3 minuter och 30 sekunder. När budgivningen har varit avstannad i cirka 3 minuter och 30 sekunder, så är auktionen avslutad. Auktionsslutet är alltså rörligt och kan inte förutses. Information om pågående auktioner tillsammans med preliminära avslutsdatum återfinns på Webbplatsen.

En Kund som vinner budgivningen i enlighet med dessa Villkor ska betala en inropsavgift för Auktionsobjektet i enlighet med den princip och de belopp som anges på Webbplatsen. Inropsavgiften kan variera i storlek beroende på vilket sorts Auktionsobjekt det rör sig om. En Kund är skyldig att betala inropsavgiften även om ett köp av inropat Auktionsobjekt av någon anledning inte fullföljs. Gällande inropsavgifter framgår för varje Auktionsobjekt under budfliken på Webbplatsen. Betalning av inropsavgiften genomförs i enlighet med punkten 6 nedan. Köpet av Auktionsobjektet sker alltid på plats hos KVD. Betalning av inropsavgiften ska därför inte uppfattas som ett bindande köp av Auktionsobjektet.

4.2 Transportfri auktion (direktauktion)

Vissa Auktionsobjekt säljs via så kallad Transportfri auktion (direktauktion). Det innebär att Auktionsobjekten står kvar hos Uppdragsgivaren och även lämnas ut av denne till den Kund som köper Auktionsobjektet.

Vid Transportfri auktion gäller samma auktionsvillkor och betalningsrutiner som för KVD:s övriga Auktionsobjekt, dvs. även de villkor som gäller enligt punkten 4.1 ovan.

5. Reservationspris

För Auktionsobjekt finns ofta ett lägsta pris som Uppdragsgivaren är villig att sälja Auktionsobjektet för (”Reservationspriset”). Kunden ska lägga ett bud som motsvarar det högsta belopp som Kunden är villig att betala för Auktionsobjektet. KVD rekommenderar Kunden att anpassa budgivningen till det beskrivna skicket.

6. Auktionsavslut

Det högst angivna budet vinner. Om en auktion slutar med två lika höga bud vinner det bud som först kommer in till Tjänsten. Vid tvister om budgivningen avgör KVD ensamt och slutgiltigt vilket bud som har företräde. Har inte Reservationspriset uppnåtts förbehåller sig Uppdragsgivaren rätten att antingen lägga ut Auktionsobjektet till försäljning igen utan föregående kontakt med den vinnande Kunden, alternativt godkänna det högsta budet. I många fall innebär detta att det sker en förhandling och Kunden får vanligtvis besked inom ett dygn. Är Reservationspriset uppnått (vilket framgår som "Ja" under objektsvyn på webbplatsen) så har Kunden en rättighet (option) att köpa Auktionsobjektet till överenskommet pris.

En Kund som vinner budgivningen ska betala en inropsavgift för köpt Auktionsobjekt i enlighet med den princip och de belopp som anges på Webbplatsen. Inropsavgiften kan variera i storlek beroende på vilket sorts Auktionsobjekt det rör sig om. En Kund är skyldig att betala inropsavgiften även om köp av inropat Auktionsobjekt av någon anledning inte fullföljs. En Kund är vidare skyldig att betala inropsavgiften även om Kunden inte kommer och besiktigar det inropade Auktionsobjektet på plats inom anvisad/avtalad tid. Gällande inropsavgifter framgår för varje Auktionsobjekt under objektsvyn på Webbplatsen.

Efter auktionen kontaktar KVD vinnande budgivare via e-post eller telefon för att bekräfta budet. Samtidigt kommer KVD och högste budgivare överens om dag för att ingå köpavtal, betalning av handpenning med mera. Kunden och KVD (alternativt Uppdragsgivaren) ingår bindande köpavtal på plats hos KVD efter auktionen. KVD:s tillämpliga allmänna köpvillkor för köp är i informationssyfte bifogade till dessa Villkor och kommer Kunden tillhanda för genomgång vid ingåendet av köpavtal. Att vinna en budgivning innebär följaktligen inte att KVD eller en Uppdragsgivare slutligen accepterat Kundens anbud om att köpa ett Auktionsobjekt. En sådan slutlig accept sker vid ingående av köpavtal på plats hos KVD efter auktionen. Köpvillkor finns tillgängliga på webbplatsen och på KVDs anläggningar.

Vinnande budgivare är skyldig att svara i telefon och läsa sin e-post efter auktionsavslutet. I de fall KVD inte kan få kontakt med den vinnande budgivaren senast påföljande arbetsdag efter auktionen trots upprepade försök, har KVD rätt att debitera inropsavgiften samt erbjuda andra budgivare att köpa Auktionsobjektet, såvida inget annat anges.

7. Ångerrätt för konsumenter

Vad som sägs i denna punkt 7 gäller enbart för konsumenter.

Konsumenter har enligt gällande konsumentlagstiftning ångerrätt i fjorton (14) dagar från den dag ett avtal om en tjänst ingås. Ångerrätten gäller dock inte för fall då avtalet avser en tjänst som fullgjorts, om konsumenten har samtyckt till att tjänsten börjar utföras och har gått med på att det inte finns någon ångerrätt när tjänsten har fullgjorts.
Genom att logga in på Webbplatsen under ångerfristen och utnyttja en Tjänst, exempelvis lägga ett bud, fullgör konsumenten sådan Tjänst. Genom användningen av Tjänsten samt genom godkännande av dessa Villkor samtycker Kunden till att det inte finns någon ångerrätt när Tjänsten har fullgjorts. I samband med att ett bud läggs eller annan Tjänst beställs kommer Kunden även på Webbplatsen uttryckligen att få samtycka till att ångerrätten inte gäller när Tjänsten fullgjorts.

Om Kunden önskar utnyttja ångerrätten innan denne påbörjat utnyttjandet av Tjänsten ska Kunden kontakta KVD enligt kontaktuppgifter på Webbplatsen.

8. Avstängning

Om en Kund bryter mot bestämmelserna i dessa Villkor eller om KVD har anledning att misstänka att en Kund bryter mot bestämmelserna i Villkoren kan KVD efter eget tycke och utan att i förväg meddela Kunden; (i) säga upp Kundens användarkonto och/eller (ii) begränsa Kundens rätt att utnyttja Webbplatsen genom att förhindra inloggning och/eller (iii) omöjliggöra tillgång till Webbplatsen.

9. Tryck och skrivfel samt eventuella tekniska problem

KVD reserverar sig mot eventuella tryck- och skrivfel på Webbplatsen. KVD kan inte heller garantera att alla bilder exakt återger Auktionsobjektens verkliga utseende.

KVD har rätt att avstå från försäljning, bortse från bud från vissa budgivare samt bestämma om budgivningen ska göras om på grund av oklarheter om sista bud, tekniska problem, felskrivningar eller andra orsaker. Vid tekniska problem och missöden på Webbplatsen, som medför att rättvis budgivning inte kan genomföras, förbehåller sig KVD rätten att ensidigt besluta om att auktionen ska avbrytas och återupptas vid senare tillfälle.. Aktuella budgivare meddelas i förekommande fall.

KVD kan tyvärr inte garantera att Webbplatsen kommer att vara felfri eller ostörd, att fel kommer åtgärdas eller att Webbplatsen eller de servrar som tillgängliggör Webbplatsen är fria från skadliga komponenter. KVD ansvarar inte för skada eller förlust eller följdskador som kan åsamkas Kunden eller Uppdragsgivare, på grund av tekniska fel, kommunikationsproblem eller liknande omständigheter.

Webbplatsen kan komma att drabbas av driftstörningar enligt ovan. KVD förbehåller sig rätten att senarelägga datum och tid för auktionsavslut efter oväntade driftstörningar, inkluderat men inte begränsat till fel i internetuppkoppling till server, dataintrång eller serviceavbrott hos leverantör. KVD ansvarar således inte för eventuell överbelastning på Webbplatsen och dess konsekvenser. KVD kan därför inte ansvara för om ett bud inte registreras, kontakt inte etableras efter budgivningen, fel budgivare kontaktas eller om Auktionsobjekt sålts till annan än högste budgivare. Vidare kan KVD inte ansvara för fel eller skador som uppstår till följd av felaktigt eller obehörigt nyttjande av användarkonto eller lösenord.

KVD ansvarar inte heller för skada eller förlust eller följdskador som kan åsamkas Kunden eller Uppdragsgivare på grund av att det Reservationspris som noterats i KVD:s interna system är felaktigt eller inte har blivit godkänt av Uppdragsgivaren, med påföljd att auktionen måste göras om.

Ovanstående gäller dock inte om grov vårdslöshet eller uppsåt föreligger. Denna friskrivning begränsar inte KVDs ansvar enligt tvingande lagstiftning.

10. Särskild ansvarsbegränsning

Vad som sägs i denna punkt 10 gäller för näringsidkare samt konsumenter i den utsträckning som punkten kan anses överensstämma med tillämplig lag.

KVD ansvarar inte för direkt eller indirekt skada som kan drabba en Kund. Denna begränsning gäller dock inte om grov vårdslöshet eller uppsåt föreligger. KVD:s ansvar är vidare under alla omständigheter begränsat till en summa motsvarande vad Kunden har betalt eller skulle ha betalat för de Tjänster som KVD tillhandahållit till Kunden.

11. Meddelanden

Meddelanden från KVD till Kunden återfinns på Webbplatsen och/eller sänds till den e-postadress som finns registrerad på Webbplatsen. Meddelanden från Kunden till KVD ska sändas på sätt som anges på Webbplatsen. Meddelanden på Webbplatsen anses ha lämnats till Kunden så snart meddelandena gjorts tillgängliga.

Meddelanden som sänts per e-post anses ha lämnats till den andra parten omedelbart efter sändning. Meddelanden som sänts med ordinarie post anses ha kommit den andra parten tillhanda tre (3) dagar efter avsändandet.

12. Avtalstid

Dessa Villkor träder i kraft när Kunden har registrerat sig på Webbplatsen och gäller tills vidare. En Kund som har avstängts från Webbplatsen till följd av brott mot Villkoren har inte rätt att återregistrera sig eller använda Webbplatsen respektive Tjänsterna via en annan Kunds inloggning, utan KVD:s föregående skritliga samtycke. KVD har rätt att, efter eget gottfinnande, besluta om att upphöra med att tillhandahålla Webbplatsen och Tjänsterna eller del av dessa.

Kunden har rätt att när som helst säga upp sitt medlemskap hos KVD. Vid uppsägning fortsätter Villkoren att gälla för sådana handlingar, exempelvis budgivning, som Kunden genomfört innan uppsägningen.

13. Immateriella rättigheter

Webbplatsen och Tjänsterna, dess innehåll och samtliga immateriella rättigheter som skyddar dessa ägs av KVD. Webbplatsen och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och databasskydd (katalogskydd). Otillåten användning eller kopiering av hela eller delar av Webbplatsen samt Tjänsterna kan utgöra olovligt immaterialrättsligt intrång och resultera i skadeståndsansvar.

KVD, Kvarndammen samt därtill relaterade logotyper och ordmärken utgör KVD:s varumärken. Användning av varumärkena får endast ske efter KVD:s skriftliga godkännande och efter sådant godkännande endast i enlighet med KVD:s instruktioner.

14. Överlåtelse

KVD har rätt att överlåta det avtal som regleras av dessa Villkor mellan KVD och Kunden inklusive, men inte begränsat till, samtliga eller delar av därmed sammanhängande rättigheter och/eller skyldigheter, till tredje man. I händelse av överlåtelse kommer KVD att meddela vem som har tagit över Villkoren, rättigheterna och/eller skyldigheterna efter överlåtelsen genom meddelande på Webbplatsen eller via e-postmeddelande. Om KVD överlåter Villkoren till tredje man har denne rätt att tillhandahålla samma eller liknande tjänster på en annan webbsida. En Kund kan inte överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt Villkoren till tredje man.

15. Ändring av Villkoren

KVD kan komma att ändra Villkoren, Tjänsterna och priserna för dessa, samt innehållet på Webbplatsen från tid till annan. Vid betydande förändringar av dessa Villkor kommer Kunden informeras innan denne loggar in på Webbplatsen. Detta gäller dock inte om ändringen beror på förändringar i lag, författning eller myndighets beslut, om ändringen måste gälla omgående.

Om inte KVD och Kunden kommit överens om annat, träder ändring i kraft trettio (30) dagar efter att Kunden blivit informerad om sådan ändring. Om Kunden inte vill godta förändringarna i Villkoren eller Tjänsterna, inklusive prisförändring, har denne rätt att säga upp avtalet för tillgång till Webbplatsen till omedelbart upphörande. Kunden kommer då inte längre ha möjlighet att logga in och nyttja Tjänsterna, och medlemskapet avslutas. Sådan uppsägning ska göras innan Kunden återigen använt Webbplatsen. KVD rekommenderar att Kunden håller sig uppdaterad på Webbplatsen regelbundet för att bli varse om eventuella ändringar av Villkoren.

16. Tilläggstjänster: finansiering, försäkring, transporter m.m.

KVD förmedlar ett antal tilläggstjänster. Mer information finns på Webbplatsen under fliken "Övriga tjänster och erbjudanden" samt i informationen om respektive Auktionsobjekt. För dessa tilläggstjänster ansvarar leverantörerna till fullo och Kunden tecknar avtal med respektive tillämplig leverantör separat. KVD står endast till tjänst med information om sådana tjänster. KVD kan därför inte ansvara för innehållet i denna information samt respektive leverantörs uppfyllande av tillämplig lagstiftning eller deras åtaganden.

17. Tillämplig lag och tvist

Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av dessa Villkor och Webbplatsen i övrigt ska tolkas i enlighet med svensk lag och i första hand lösas genom förhandlingar mellan parterna. I de fall parterna inte når en överenskommelse, ska tvisten avgöras av svensk domstol.


Dessa Villkor har fastställts av KVD den 10-09-2015