Auktions- och medlemsvillkor för näringsidkare

Auktions- och medlemsvillkor för näringsidkare

1. Inledning och bakgrund

Dessa auktions- och medlemsvillkor för Näringsidkare (”Villkoren”) gäller mellan er som företag eller annan juridisk person (”Kunden”/”du”) och KVD Heavy Equipment AB, organisationsnummer 556531-9919 (”Kvdpro”). Genom att godkänna villkoren blir det företag eller annan juridisk person som du företräder registrerad medlem hos Kvdpro. För privatpersoner gäller separata villkor, se Auktions- och medlemsvillkor för Privatperson.

Villkoren gäller för Kundens medlemskap hos Kvdpro, för användningen av Kvdpros webbplats www.kvdpro.com (”Webbplatsen”) samt för de tjänster, exempelvis budgivningsmöjlighet, som Kvdpro tillhandahåller på Webbplatsen (”Tjänsterna”). Om Kunden inte accepterar att bli bunden av dessa Villkor kan Kunden inte använda eller få tillgång till Tjänsterna.

Efter en genomförd och vunnen auktion på Webbplatsen kan Kunden ges möjlighet att köpa ett auktionsobjekt (”Auktionsobjektet”). Separata Köpvillkor för Näringsidkare gäller för sådant köp (se bifogat till dessa Villkor).

Genom att acceptera Villkoren förbinder sig Kunden samt dess företrädare att följa Villkoren, och godkänner att denne tagit del av informationen om personuppgifter och samtyckt till användningen av cookies enligt Kvdpros webbplatspolicy (”Webbplatspolicy”). Villkoren, Kvdpros webbplatspolicy och den information som Kvdpro anger på Webbplatsen utgör det fullständiga avtalet mellan Kunden och Kvdpro rörande användning av Webbplatsen och Tjänsterna.

2. KVD:s roll och uppdragsgivaren

Kvdpro har lång erfarenhet av att sälja maskiner, fordon och annan egendom på auktioner. Budgivningen sker på Webbplatsen. Kvdpro värderar och säljer egendom i eget namn men för annans räkning, för exempelvis vagnparksägare, finans- och försäkringsbolag, företag, konkursförvaltare, staten, kommuner, myndigheter och privatpersoner. Som alla andra auktionsföretag är Kvdpros roll att mot provision förmedla egendom från de företag och myndigheter med flera (”Uppdragsgivare”) som ger i uppdrag åt Kvdpro att sälja fordon och annan egendom till köpare. Kvdpro säljer aldrig för egen räkning och tar inte emot inropsuppdrag.

3. Registrering

Kunden registrerar sig för att kunna nyttja Tjänsterna genom att fylla i registreringsformuläret på Webbplatsen. Det krävs att en fysisk person med behörighet att binda företaget till Villkoren anges som kontaktperson.

Att registrera sig som Kund på Webbplatsen är gratis. Efter att Kunden har fyllt i sina uppgifter på Webbplatsen erhåller Kunden ett användarkonto. En aktiveringskod skickas till Kunden via SMS eller erhålles via kontakt med kundtjänst. Behöver Kunden hjälp med registreringen hänvisas Kunden till Kvdpros kundtjänst. Kunden ska ange korrekta företagsuppgifter, personuppgifter och kontaktuppgifter samt hålla informationen uppdaterad.

Kunden ansvarar för felaktigt ifyllda uppgifter. Information om Kvdpros behandling av personuppgifter finns i Kvdpros webbplatspolicy som utgör en integrerad del av dessa Villkor.

Webbplatsen är inte tillgänglig för, och får inte användas av, personer under 16 år eller som av annan orsak har begränsad rättshandlingsförmåga eller av Kvdpro temporärt eller definitivt avstängda Kunder.

Kunden är ansvarig för alla vidtagna handlingar som utförs under inloggning i Kundens namn och lösenord. Kunden har endast rätt att använda Tjänsten genom att använda eget login-namn eller e-postadress och lösenord. Kunden ska på bästa sätt tillse att lösenordet hålls hemligt och att det inte kommer till utomstående persons kännedom. Kunden får inte heller tillåta, direkt eller indirekt, att utomstående använder dennes login-namn, postadress eller lösenord. Lösenordet måste omedelbart ändras om det finns skäl att misstänka att informationen har avslöjats eller på annat sätt missbrukats. Kunden ska även omgående anmäla till Kvdpro om det kan misstänkas att obehörig känner till Kundens lösenord. Kundens eget login-namn, så kallat ”alias” skall inte på något sätt uppfattas kränkande eller vara formulerat så att det kan störa auktionen.

Kvdpro är inte ansvarigt för förluster orsakade till följd av otillåten användning av en Kunds inloggningsuppgifter eller användarkonto om inte Kvdpro gjort sig skyldig till försummelse.

4. Auktionerna, budgivning och förmedlingsavgift

Auktionsobjekten läggs ut till försäljning via auktion online på Webbplatsen. Tester och dokumentationer av Auktionsobjekt som läggs ut till försäljning sker alltid enligt Kvdpros mallar och system och i enlighet med Villkoren i tillämpliga delar. Alla Auktionsobjekt säljs i befintligt skick och mer information om detta återfinns i Kvdpros Köpvillkor för Näringsidkare.

Kvdpros onlineauktioner hålls löpande under veckan på Webbplatsen. Kvdpro kan från tid till annan komma att erbjuda olika Tjänster såväl möjlighet att lägga bud och delta i en budgivning samt eventuella andra tjänster. Tjänsterna kan vara gratis eller vara förenade med avgifter av olika slag. Om en Tjänst är förenad med en avgift framgår detta på Webbplatsen. Nedan villkor gäller för budgivning via Webbplatsen.

Budgivningen på Webbplatsen sker helt öppet och kan följas av alla. För att kunna bjuda måste Kunden först registrera sig som medlem enligt dessa Villkor. En Kund som önskar delta i en budgivning på Webbplatsen får delta om denne uppfyller Villkoren och åtar sig att följa Kvdpros regler och anvisningar. Det är inte tillåtet att delta i budgivning på Webbplatsen av egna inlämnade föremål eller att manipulera en budgivning på något sätt, exempelvis genom ombud. Den som lägger ett bud för annans räkning påtar sig fullt ansvar för fullföljande av köpet såsom den som lägger ett bud och därmed deltar i en budgivning för egen räkning. Kvdpro förbehåller sig rätten att ta bort Auktionsobjekt från Webbplatsen under pågående budgivning.

En Kund kan logga in och lägga ett bud på en auktion på Webbplatsen när som helst fram tills auktionen stänger. Det kostar ingenting för en Kund att lägga ett bud. En Kund som vill lägga ett bud ska följa instruktionerna på Webbplatsen. Om en Kund ångrar ett lagt bud och vill ta bort det, krävs det att Kunden meddelar detta till Kvdpro via e-post info@kvdpro.com senast sex timmar innan nedräkningen för auktionen startar. Det är inte möjligt att ta bort bud som läggs mindre än sex timmar innan nedräkning för auktionen startar.

För varje Auktionsobjekt finns ett angivet klockslag då nedräkningen för auktionen startar. Om ett nytt bud läggs inom cirka 3 minuter och 30 sekunder från denna tid så fortsätter auktionen och auktionstiden förlängs med ytterligare cirka 3 minuter och 30 sekunder. När budgivningen har varit avstannad i cirka 3 minuter och 30 sekunder, så är auktionen avslutad. Auktionsslutet är alltså rörligt och kan inte förutses. Information om pågående auktioner tillsammans med preliminära avslutsdatum återfinns på Webbplatsen.

En Kund som vinner budgivningen i enlighet med dessa Villkor ska betala en avgift (”Förmedlingsavgift”), i enlighet med den princip och de belopp som anges på Webbplatsen. Förmedlingsavgiften avser täcka Kvdpros kostnader för hantering av Auktionsobjektet, webbplats, marknadsföring, administration etc. och varierar i storlek beroende på vilket sorts Auktionsobjekt det rör sig om. En Kund som är näringsidkare är skyldig att betala Förmedlingsavgiften även om ett köp av inropat Auktionsobjekt av någon anledning inte fullföljs. Gällande Förmedlingsavgifter för varje Auktionsobjekt anges under objektsvyn på Webbplatsen. Betalning av Förmedlingsavgiften genomförs i enlighet med punkten 6 nedan.

4.1 Avsluta auktionen i förtid

Vissa auktioner kan avslutas tidigare än utsatt tid genom att köparen avstår budgivningsmomentet och vinner optionen att köpa objektet till ett fast pris. På objekt där detta alternativ finns tillgängligt kommer ett fast pris finnas angivet. Om en köpare väljer att avstå budgivningsmomentet och vinner optionen att köpa objektet till ett fast pris ska denne vara tillgänglig för kontakt med Kvdpros kundtjänst. Köparen kommer att bli kontaktad inom en arbetsdag. Anmälan för att köpa ett objekt till ett fast pris stängs 48 timmar innan auktionsavslut. Därefter fortsätter auktionen utan denna möjlighet. Möjligheten att köpa ett objekt till ett fast pris upphör om reservationspriset uppnås, då kan objektet endast köpas genom budgivning. Ordinarie köpvillkor tillämpas och alla kostnader (exklusive förmedlingsavgift) ingår i det fasta priset.

5. Reservationspris

För Auktionsobjekt finns ofta ett lägsta pris som Uppdragsgivaren är villig att sälja Auktionsobjektet för (”Reservationspriset”). Reservationspriset är dolt för Kunden men för varje enskilt Auktionsobjekt på webbplatsen anges huruvida Reservationspriset är uppnått eller ej.

6. Auktionsavslut

Det högst angivna budet vinner. Ett vinnande bud innebär inte att Kvdpro har accepterat budet eller att Kunden har en rättighet att köpa Auktionsobjektet. Om en auktion slutar med två lika höga bud vinner det bud som först kommer in till Tjänsten. Vid tvister om budgivningen avgör Kvdpro ensamt och slutgiltigt vilket bud som har företräde. Har inte Reservationspriset uppnåtts förbehåller sig Uppdragsgivaren rätten att antingen lägga ut Auktionsobjektet till försäljning igen utan föregående kontakt med den vinnande Kunden, alternativt godkänna det högsta budet. I många fall innebär detta att det sker en förhandling och Kunden får vanligtvis besked inom ett dygn. Är Reservationspriset uppnått (vilket framgår under objektsvyn på webbplatsen) så har Kunden en rättighet (option) att köpa Auktionsobjektet till överenskommet pris.

En Kund som vinner budgivningen ska betala en Förmedlingsavgift för köpt Auktionsobjekt i enlighet med den princip och de belopp som anges på Webbplatsen. Förmedlingsavgift kan variera i storlek beroende på vilket sorts Auktionsobjekt det rör sig om. En Kund är skyldig att betala Förmedlingsavgiften även om köp av inropat Auktionsobjekt av någon anledning inte fullföljs. En Kund är vidare skyldig att betala Förmedlingsavgiften även om Kunden inte kommer och besiktigar det inropade Auktionsobjektet på plats inom anvisad/avtalad tid.

Efter auktionen kontaktar Kvdpro vinnande budgivare via e-post eller telefon för att bekräfta budet. Samtidigt kommer Kvdpro och högste budgivare överens om dag för att ingå köpavtal, betalning, med mera. Kvdpros tillämpliga Köpvillkor för Näringsidkare är i informationssyfte bifogade till dessa Villkor och kommer Kunden tillhanda för genomgång vid ingåendet av köpavtal. De är även tillgängliga på webbplatsen och på Kvdpros anläggningar.

Vinnande budgivare är skyldig att svara i telefon och läsa sin e-post efter auktionsavslutet. I de fall Kvdpro inte kan få kontakt med den vinnande budgivaren senast påföljande arbetsdag efter auktionen trots upprepade försök, har Kvdpro rätt att debitera Förmedlingsavgiften samt erbjuda andra budgivare att köpa Auktionsobjektet, såvida inget annat anges.

7. Missbruk

Om Kvdpro har anledning att misstänka att Kunden missbrukar sitt användarkonto eller sina inloggningsuppgifter eller annars bryter mot bestämmelserna i dessa Villkor har Kvdpro rätt att efter eget tycke och utan att i förväg meddela Kunden; (i) säga upp Kundens användarkonto; (ii) begränsa Kundens rätt att utnyttja Webbplatsen genom att förhindra inloggning och/eller (iii) omöjliggöra tillgång till Webbplatsen.

Kvdpro förbehåller sig även rätten att begränsa eller förbjuda tillgången till och användningen av Tjänsterna, stoppa bud, fördröja eller ta bort innehåll som finns på Webbplatsen och vidta tekniska samt rättsliga åtgärder för att hindra Kunden från att använda Tjänsterna om Kvdpro misstänker att Kunden missbrukar Tjänsterna, exempelvis genom att lägga bud på Auktionsobjekt som Kunden inte avser köpa eller manipulera budgivningen.

Kvdpro har även rätt att oavsett anledning skicka ut begäran till kund om att byta inloggningsuppgifter.

Om Kunden missvisande har angivit att den agerar som privatperson när den de facto representerar en näringsidkare har Kvdpro rätt att debitera Kunden en Förmedlingsavgift för varje vunnen auktion som Kunden inte fullföljt, se punkt 4 ovan.

8. Tryck och skrivfel samt eventuella tekniska problem

Kvdpro reserverar sig mot eventuella tryck- och skrivfel på Webbplatsen. Kvdpro kan inte heller garantera att alla bilder exakt återger Auktionsobjektens verkliga utseende.

Kvdpro har rätt att avstå från försäljning, bortse från bud från vissa budgivare samt bestämma om budgivningen ska göras om på grund av oklarheter om sista bud, tekniska problem, felskrivningar eller andra orsaker. Vid tekniska problem och missöden på Webbplatsen, som medför att rättvis budgivning inte kan genomföras, förbehåller sig Kvdpro rätten att ensidigt besluta om att auktionen ska avbrytas och återupptas vid senare tillfälle. Aktuella budgivare meddelas i förekommande fall.

Kvdpro kan inte garantera att Webbplatsen kommer att vara felfri eller ostörd, att fel kommer åtgärdas eller att Webbplatsen eller de servrar som tillgängliggör Webbplatsen är fria från skadliga komponenter. Kvdpro ansvarar inte för skada eller förlust eller följdskador som kan åsamkas Kunden eller Uppdragsgivare, på grund av tekniska fel, kommunikationsproblem eller liknande omständigheter.

Webbplatsen kan komma att drabbas av driftstörningar enligt ovan. Kvdpro förbehåller sig rätten att senarelägga datum och tid för auktionsavslut efter oväntade driftstörningar, inkluderat men inte begränsat till fel i internetuppkoppling till server, dataintrång eller serviceavbrott hos leverantör. Kvdpro ansvarar således inte för eventuell överbelastning på Webbplatsen och dess konsekvenser. Kvdpro kan därför inte ansvara för om ett bud inte registreras, kontakt inte etableras efter budgivningen, fel budgivare kontaktas eller om Auktionsobjekt sålts till annan än högste budgivare. Vidare kan Kvdpro inte ansvara för fel eller skador som uppstår till följd av felaktigt eller obehörigt nyttjande av användarkonto eller lösenord.

Kvdpro ansvarar inte heller för skada eller förlust eller följdskador som kan åsamkas Kunden eller Uppdragsgivare på grund av att det Reservationspris som noterats i Kvdpros interna system är felaktigt eller inte har blivit godkänt av Uppdragsgivaren, med påföljd att auktionen måste göras om.

Ovanstående gäller dock inte om grov vårdslöshet eller uppsåt föreligger. Denna friskrivning begränsar inte Kvdpros ansvar enligt tvingande lagstiftning.

9. Särskild ansvarsbegränsning

Kvdpro ansvarar inte för direkt eller indirekt skada som kan drabba en Kund. Denna begränsning gäller dock inte om grov vårdslöshet eller uppsåt föreligger. Kvdpros ansvar är vidare under alla omständigheter begränsat till en summa motsvarande vad Kunden har betalt eller skulle ha betalat för de Tjänster som Kvdpro tillhandahållit till Kunden.

10. Meddelanden

Meddelanden från Kvdpro till Kunden återfinns på Webbplatsen och/eller sänds till den e-postadress som finns registrerad på Webbplatsen. Meddelanden från Kunden till Kvdpro ska sändas på sätt som anges på Webbplatsen. Meddelanden på Webbplatsen anses ha lämnats till Kunden så snart meddelandena gjorts tillgängliga.

Meddelanden som sänts per e-post anses ha lämnats till den andra parten omedelbart efter sändning. Meddelanden som sänts med ordinarie post anses ha kommit den andra parten tillhanda tre (3) dagar efter avsändandet.

11. Avtalstid

Dessa Villkor träder i kraft när Kunden har registrerat sig på Webbplatsen och gäller tills vidare. En Kund som har avstängts från Webbplatsen till följd av brott mot Villkoren har inte rätt att återregistrera sig eller använda Webbplatsen respektive Tjänsterna via en annan Kunds inloggning, utan Kvdpros föregående skriftliga samtycke. Kvdpro har rätt att, efter eget gottfinnande, besluta om att upphöra med att tillhandahålla Webbplatsen och Tjänsterna eller del av dessa.

Kunden har rätt att när som helst säga upp sitt medlemskap hos Kvdpro. Vid uppsägning fortsätter Villkoren att gälla för sådana handlingar, exempelvis budgivning, som Kunden genomfört innan uppsägningen.

12. Immateriella rättigheter

Webbplatsen och Tjänsterna, dess innehåll och samtliga immateriella rättigheter som skyddar dessa ägs av Kvdpro. Webbplatsen och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och databasskydd (katalogskydd). Otillåten användning eller kopiering av hela eller delar av Webbplatsen samt Tjänsterna kan utgöra olovligt immaterialrättsligt intrång och resultera i skadeståndsansvar.

Kvdpro, KVD samt därtill relaterade logotyper och ordmärken utgör Kvdpros varumärken. Användning av varumärkena får endast ske efter Kvdpros skriftliga godkännande och efter sådant godkännande endast i enlighet med Kvdpros instruktioner.

13. Överlåtelse

Kvdpro har rätt att överlåta det avtal som regleras av dessa Villkor mellan Kvdpro och Kunden inklusive, men inte begränsat till, samtliga eller delar av därmed sammanhängande rättigheter och/eller skyldigheter, till tredje man. I händelse av överlåtelse kommer Kvdpro att meddela vem som har tagit över Villkoren, rättigheterna och/eller skyldigheterna efter överlåtelsen genom meddelande på Webbplatsen eller via e-postmeddelande. Om Kvdpro överlåter Villkoren till tredje man har denne rätt att tillhandahålla samma eller liknande tjänster på en annan webbsida. En Kund kan inte överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt Villkoren till tredje man.

14. Ändring av Villkoren

Kvdpro kan komma att ändra Villkoren, Tjänsterna och priserna för dessa, samt innehållet på Webbplatsen från tid till annan. Vid betydande förändringar av dessa Villkor kommer Kunden informeras innan denne loggar in på Webbplatsen. Detta gäller dock inte om ändringen beror på förändringar i lag, författning eller myndighetsbeslut, om ändringen måste gälla omgående.

Om inte Kvdpro och Kunden kommit överens om annat, träder ändring i kraft trettio (30) dagar efter att Kunden blivit informerad om sådan ändring. Om Kunden inte vill godta förändringarna i Villkoren eller Tjänsterna, inklusive prisförändring, har denne rätt att säga upp avtalet för tillgång till Webbplatsen till omedelbart upphörande. Kunden kommer då inte längre ha möjlighet att logga in och nyttja Tjänsterna, och medlemskapet avslutas. Sådan uppsägning ska göras innan Kunden återigen använt Webbplatsen. Kvdpro rekommenderar att Kunden håller sig uppdaterad på Webbplatsen regelbundet för att bli varse om eventuella ändringar av Villkoren.

15. Tilläggstjänster: finansiering, försäkring, transporter m.m.

Kvdpro förmedlar ett antal tilläggstjänster. Mer information finns på Webbplatsen under fliken ”Köpa” samt i informationen om respektive Auktionsobjekt. För dessa tilläggstjänster ansvarar leverantörerna till fullo och Kunden tecknar avtal med respektive tillämplig leverantör separat. Kvdpro står endast till tjänst med information om sådana tjänster. Kvdpro kan därför inte ansvara för innehållet i denna information samt respektive leverantörs uppfyllande av tillämplig lagstiftning eller deras åtaganden.

16. Tillämplig lag och tvist

KVD förmedlar ett antal tilläggstjänster. Mer information finns på Webbplatsen under fliken "Övriga tjänster och erbjudanden" samt i informationen om respektive Auktionsobjekt. För dessa tilläggstjänster ansvarar leverantörerna till fullo och Kunden tecknar avtal med respektive tillämplig leverantör separat. KVD står endast till tjänst med information om sådana tjänster. KVD kan därför inte ansvara för innehållet i denna information samt respektive leverantörs uppfyllande av tillämplig lagstiftning eller deras åtaganden.


Dessa Villkor har fastställts av Kvdpro den 31/10 2019

Köpvillkor för näringsidkare

1. Inledning och bakgrund

Dessa Köpvillkor för Näringsidkare (”Villkoren”) är tillämpliga när ni som företag eller annan juridisk person (”Kunden”/”du”) köper ett eller flera objekt som står hos en av Kvdpros anläggningar eller filialer, alternativt via direktauktion - se punkten 12 nedan.

Avtal ingås mellan Kund och KVD Heavy Equipment AB, organisationsnummer 556531-9919 (”Kvdpro”) på uppdrag för en uppdragsgivare (”Säljaren”). Kvdpro har lång erfarenhet av att sälja maskiner, fordon och annan egendom på auktioner. De objekt som finns till försäljning av Kvdpro genom budgivning (”Objekten”) säljs av Kvdpro i eget namn men på uppdrag av Säljaren.

När en Kund vinner en budgivning har denne möjlighet, men ingen rättighet eller skyldighet, att köpa ett Objekt. Kunden har inte rätt att utan Kvdpros medgivande överlåta möjligheten att köpa ett Objekt eller att anvisa annan kund att köpa Objektet. Om Kunden förvärvar möjligheten att köpa ett Objekt från en privatperson kommer Kvdpro debitera Kunden en administrativ avgift på 1 000 kr utöver Förmedlingsavgiften. För utländska Kunder gäller, utöver dessa Villkor, särskilda tilläggsvillkor, se nedan under punkten 16 nedan.

2. Objekt och Beskrivning

I Kvdpros uppdrag från en Säljare ingår vanligtvis att värdera och upprätta en beskrivning av ett Objekt (”Beskrivning”). Objekten är vanligtvis begagnade och Kvdpros intention är att Beskrivningen ska vara så rättvisande som möjligt, men samtidigt lättillgänglig och översiktlig.

Objekt som finns tillgängliga för försäljning av Kvdpro återges i Beskrivningen, där information angående bl.a. Objektet och dess huvudsakliga egenskaper anges.

Kvdpro garanterar inte att alla uppgifter i Beskrivningarna av Objekten är korrekta. Kunden måste själv kontrollera Objektets skick vid tidsbokad visning eller vid genomförande av köpet på plats och godkänna att skicket motsvarar det Kunden har rätt att förvänta sig med hänsyn till Beskrivningen. Kvdpro ansvarar inte för skada eller brister som framgår av sådan Beskrivning. Kunden accepterar att enklare lös egendom till ett objekt kan saknas, trots att det inte anges i Beskrivningen. Sådan egendom kan exempelvis, men ej uteslutande, vara: lyftstroppar, spännband, golvmattor, verkstad- och reparationsunderlag, etc. Att sådan enklare lös egendom saknas ska ej anses utgöra ett väsentligt fel trots att det inte angivits i Beskrivningen av Objektet. Att enklare lös egendom saknas innebär inte att Kunden har giltig grund att varken erhålla prisavdrag eller rätt att häva köpet.

Ett i Beskrivningen uppskattat auktionspris är ett av Kvdpro uppskattat begärt pris på marknaden för motsvarande objekt och ska endast tjäna som vägledning för Kunden. Det pris till vilket Objektet slutligen säljs kan väsentligen över- eller understiga uppskattat auktionspris. Kvdpro kan inte garantera att Kunden inte kan finna ett liknande Objekt till ett lägre pris. De uppskattade priser som anges tas fram av Kvdpros värderingsmän och specialister för att säkerställa en så bra värdering som möjligt. Analyser och utvärderingar görs av ett flertal källor bl.a. olika branschers prisverk, systematisk avsökning av nätet för aktuellt utbud på både den svenska och utländska marknaden samt Kvdpros egna statistik.

Uppgifter i en Beskrivning kan ha ändrats på grund av tillkommande omständigheter. Om en Beskrivning har lämnats på olika språk, gäller den svenska versionen i första hand.

3. Visning och undersökningsplikt

Tid och plats för eventuell visning av Objektet innan auktionsstart anges på Webbplatsen. Objekten finns vanligtvis för tidsbokad visning och avhämtning vid en av Kvdpros anläggningar eller filialer. Särskilda villkor för visning vid Direktauktion återfinns under punkten 12 nedan.

Kunden har själv fått bilda sig en uppfattning om utbjudna Objekt vid visning på plats, antingen vid en av Kvdpros anläggningar eller filialer alternativt hos Säljaren vid direktauktion, och har sedan fått bjuda efter vad Kunden själv ansett Objektet vara värt. Vid det fall en visning av Objektet inte har varit möjlig har Kunden efter bästa förmåga fått bedöma Objektet bl.a. genom att studera Beskrivningen, bilder av Objektet samt vid behov konsulterat med Kvdpro.

Informationen om Objekten i Beskrivningen har utformats för att vara lättillgänglig och översiktlig. Kvdpros tester och dokumentationer av Objekten fokuserar på säkerhetsdetaljer och teknisk funktion som har beskrivits mer i detalj i Beskrivningen baserat på resultatet vid sådana tester och dokumentationer, medan sådant som i första hand är av kosmetisk karaktär har beskrivits översiktligt.

Objekten är, om inte annat angetts av Kvdpro i Beskrivningen, antingen:

1. testade och beskrivna av Kvdpros fordonstekniker eller extern testare anlitad av Kvdpro

2. dokumenterade av Kvdpros professionella tekniker, säljare eller samarbetspartners

Kvdpro säljer också Objekt som ej är testade av Kvdpro, dessa Objekt är dokumenterade av Kvdpros professionella tekniker, säljare eller samarbetspartners. Specifik information hittas i Beskrivningen av varje Objekt. Vid dessa tillfällen gäller samma undersökningsplikt som ovan.

Objekten säljs begagnade och i befintligt skick. Fel och brister kan förekomma på utbjudna Objekt. Kunden ska därmed noggrant undersöka och bedöma Objektets skick och beskaffenhet. Avbildning av ett Objekt i Beskrivningen sker endast i identifieringssyfte och kan inte användas för avgörande av Objektets utförande eller skick. Är väsentlig uppgift i Beskrivningen direkt vilseledande kan detta dock utgöra grund för hävning av köpet.

Kvdpro är inte ansvarig för om Kunden har försummat sin undersökningsplikt enligt ovan och ansvarar inte för sådant som Kunden märkt eller borde ha märkt om Kunden fullgjort sin undersökningsplikt. Mer om Kvdpros ansvar för Objekten återfinns i punkterna 9 och 11 nedan.

4. Besiktning och specifik garanti

Kunden ska, som ett led i och utöver sin undersökningsplikt enligt punkten 3 ovan, på plats själv eller genom ombud besiktiga och godkänna Objektet som Kunden ska köpa. Efter sådan besiktning kan bindande köpavtal med Kvdpro träffas, för vilket dessa Villkor gäller i sin helhet.

Kvdpro garanterar att Objekt inte är belastade med skatteskulder samt att eventuella andra restskulder aldrig belastar Kunden.

5. Särskilt om deklareringar

Varudeklaration finns inte för fordon som säljs på uppdrag av Kronofogdemyndigheten och konkursförvaltare, samt inte heller på lastbilsregistrerade fordon och fordon med beräknat försäljningsvärde under 15 000 kronor.

6. Avgifter och betalning

6.1 Avgifter

En Kund som vinner budgivningen i enlighet med Auktions- och medlemsvillkoren för Näringsidkare ska betala en avgift till Kvdpro i samband med betalning av överenskommet pris för Objektet (”Förmedlingsavgift”). Förmedlingsavgiften avser täcka Kvdpros kostnader för hantering av Objektet, webbplats, administration etc. och varierar i storlek beroende på vilket sorts Auktionsobjekt det rör sig om. Gällande Förmedlingsavgift för varje Objekt anges under objektsvyn på Webbplatsen.

Om Kunden med högsta bud för ett visst Objekt inte har besiktigat det Objektet på plats inom anvisad/avtalad tid så debiteras denne Förmedlingsavgiften. Förmedlingsavgiften ska också betalas om Kunden har besiktigat det inropade Objektet på plats, men sedan väljer att avstå från att fullfölja köpet utan giltig grund. Som giltig grund avses att Objektet funnits behäftat med väsentliga fel eller brister som inte angivits i Beskrivningen av Objektet.

6.2 Kundens betalning

Överenskommet pris och Förmedlingsavgift ska betalas i förväg innan objektet avhämtas – så snart som möjligt men senast tre (3) arbetsdagar från auktionsavslut. Ingående av köpavtal mellan Kvdpro och Kunden sker i samband med avhämtning av objekt. Kvdpro uppmanar Kunden att i förväg tänka igenom hur köpet av ett Objekt ska finansieras. Observera att eventuella begränsningar för betalningsalternativ kan förekomma.

Kvdpro förbehåller sig rätten att inte alltid erbjuda alla betalsätt, alternativt ändra betalsätt om det som Kunden valt av någon anledning inte fungerar vid tillfället för betalningen. Kvitto för betalning erhålles vid uthämtning av Objekt.

A. Direktbetalning via Payex eller Direktinsättning till Kvdpros bankkonto

En Kund skall betala Objekt i förväg genom direktbetalning via PayEx eller banköverföring till ett av Kvdpro angivet bankkonto. Vid banköverföring till bankkonto ombeds Kunden alltid ange objektsnummer

Om Kunden och Kvdpro inte ingår ett köpavtal avseende Objektet, är Kunden självklart berättigad till återbetalning av det belopp som Kunden satt in på av Kvdpro angivet bankkonto.

B. Finansiering via Kvdpro

Kvdpro erbjuder en Kund olika finansieringsmöjligheter för betalning av ett Objekt i förväg. Kvdpro erbjuder finansiering enbart för näringsidkare, ej för privatpersoner. För mer information om hur Kvdpro kan hjälpa en Kund att finansiera köp av Objekt, kontakta Kvdpros kundtjänst på info@kvdpro.com eller på telefonnummer 010 - 165 14 00.

Finansiering är en valbar tilläggstjänst. För dessa tilläggstjänster ansvarar de företag som säljer tjänsterna till fullo och Kunden tecknar avtal med dem separat.

Om Kunden väljer en finansieringsmöjlighet enligt ovan kan en kreditansökan komma att göras innan köpavtal ingås eller före budgivning genom ett så kallat lånelöfte. Separata villkor gäller för betalning via kredit. Kontakta gärna kundtjänst på info@kvdpro.com eller på telefonnummer 010 - 165 14 00 för mer information.

C. Ej accepterade betalningsmedel

Kvdpro accepterar inget av följande betalningsmedel:

 • Kredit- och betalkort
 • Kontant betalning
 • Postväxel
 • Check
 • Företagskort
 • Utländska kort

Om Kunden befinner sig utanför Sverige gäller särskilda villkor enligt punkten 16 nedan.

6.3 Utebliven betalning

Om betalningen inte skett inom det tidsintervall och enligt de betalningsalternativ som angivits under punkt 6.1 har Kvdpro rätt att vidta en eller flera av nedanstående åtgärder.

Om betalningen inte fullföljs enligt ovan har Kvdpro rätten att, utan att först underrätta den köpande Kunden, sälja Objektet till annan kund till det utropspris som Kvdpro finner lämpligt. Vid omförsäljning har Kvdpro rätt att från Kunden erhållna belopp tillgodogöra sig ersättning för kostnader beträffande förvaring, transporter, nödvändiga reparationer, försäljningsomkostnader, försäkringar och andra kostnader hänförliga till Objektet.

Om försäljningspriset inte räcker till att täcka Kvdpros fordringar och kostnaden för omförsäljning ska Kunden betala mellanskillnaden.

6.4 Moms

Objekten säljs normalt exklusive moms. Mer information om moms återfinner Kunden i Beskrivningen för respektive Objekt. Näringsidkare måste själva kontrollera om momsen på aktuellt Objekt kan dras av i dennes verksamhet. Kvdpro rekommenderar att en näringsidkare kontrollerar Skatteverkets regler med sin revisor och i vilka fall moms kan dras av vid köp av ett Objekt. Kvdpro ansvarar inte för någon bedömning avseende moms.

7. Avhämtning och transport

Avhämtning ska ske senast sju (7) arbetsdagar från avslutad auktion, om inte Kunden och Kvdpro särskilt kommit överens om annat. Kvdpro ansvarar inte för transport såvida inte annat anges, och frakt ingår inte i ett köp av Objektet. Köpta Objekt får inte avhämtas innan full betalning kommit Kvdpro tillhanda i enlighet med punkten 6 ovan.

Särskilda villkor för direktauktion återfinns i punkten 12 nedan.

För Objekt som inte avhämtats inom sju (7) arbetsdagar från dagen för köpet utgår en förvaringshyra på 300 kronor per Objekt och dag om inget annat har avtalats mellan Kvdpro och Kunden. Detta gäller även om Kunden ombesörjer egen transport. Om transport bokats via Kvdpro debiteras Kunden ingen lagerkostnad. Om Kunden är förhindrad att hämta Objektet på utsatt datum och tid, måste Kunden kontakta Kvdpro enligt den kontaktinformation som angetts av Kvdpro.

Vid avhämtning av Objektet är Kunden skyldig att undersöka Objektet för att säkerställa att Objektet inte är felaktigt. Näringsidkare måste kontrollera Objektet före eller vid avhämtningen eftersom reklamationer från näringsidkare efter köpet inte beaktas, se punkten 10 nedan. Näringsidkare som hämtar Objekt genom ombud eller transportföretag kan inte godkänna Objektet i efterhand.

För Objekt som inte avhämtats inom trettio (30) arbetsdagar har Kvdpro rätt att häva köpet samt erhålla skadestånd i enlighet med tillämplig köprättslig lagstiftning. Kvdpro har rätt att ur influtna medel ta ut ersättning för kostnader med anledning av köpavtalet och hävning samt för förlust i övrigt i enlighet med tillämplig köprättslig lagstiftning. Om försäljningspriset inte räcker till att täcka Kvdpros fordringar och kostnaden för omförsäljning ska Kunden betala mellanskillnaden.

8. Omregistrering och försäkring av fordon

Alla fordon som är registrerade i svenskt bilregister omregistreras på Kunden av Kvdpro så snart det är möjligt, i normalfallet genast efter ingånget köpavtal. Kvdpro är uppkopplad till bilregistret och anmäler fordonet i trafik om detta inte är belagt med körförbud eller annat hinder föreligger.

Omregistreringen sker vanligtvis under de närmaste dagarna efter försäljning I vissa fall kan omregistreringen dock ta mer än två (2) veckor beroende på att fordonet kan ha en så kallad leasingspärr. Detta påverkar emellertid inte Kundens möjlighet att bruka fordonet. Inte heller påverkar det äganderätten.

9. Ansvar för fel

Kvdpro företräder Säljaren när det gäller ansvar för fel på Objekten. Kunden kan inte vända sig direkt till Säljaren.

Samtliga Objekt säljs i befintligt skick, det vill säga i det skick som Objektet befinner sig i vid köptillfället. Begagnade varor kan ha brister. Det är något som Kunden måste räkna med. För fel i Objektet som består i att Objektet inte uppfyller avtalade egenskaper eller är i sämre skick än vad Kunden med fog har kunnat förutsätta med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter, ansvarar Kvdpro enligt nedanstående regler. Kvdpro uppmanar Kunden att notera att normalt slitage inte utgör fel i juridisk bemärkelse. Eftersom Kunden själv har bestämt slutpriset på en auktion kan ingen hänsyn tas till huruvida varan sålts till överpris.

Säljaren och Kvdpro är skyldiga att upplysa om fel de känner till. Säljaren och Kvdpro ansvarar inte för fel som uppkommer efter köpet. Säljaren och Kvdpro ansvarar inte för:

*(a) fel som beror på att Objektet utsatts för normalt slitage;

(b) fel, brister eller skador som framgår av Beskrivningen;

(c) fel som Kunden med hänsyn till pris eller ålder kunnat förutsätta; eller

(d) för fel som Kunden känner till eller borde känt till, exempelvis sådant som Kunden borde uppmärksammat genom att noga läsa igenom Beskrivningen och studera de bilder som bifogats Objektet eller sådant som Kunden borde sett/upptäckt vid visning enligt punkten 3 ovan eller provkörning. *

Om Objektet säljs som ”reparationsobjekt” ansvarar inte Kvdpro för några fel, även om Objektet har mer omfattande eller andra fel än de som angivits. Kvdpro ansvarar inte för att beskrivningar av Objektet i Beskrivningen är uttömmande avseende skador, brister eller defekter.

Säljaren eller Kvdpro ansvarar inte för fel på egendom som säljs för Kronofogdemyndigheten, konkursförvaltare eller vid annan tvångsmässig försäljning. Dessa Objekt behöver inte varudeklareras (VDN-deklareras).

10. Reklamationer

Kvdpro företräder Säljaren vid frågor och reklamationer. Kunden kan inte vända sig direkt till Säljaren. Kunden får inte åberopa att Objektet är felaktigt om Kunden inte inom nedan angivna tidsfrister lämnar Kvdpro meddelande om felet (reklamation).

Kunden har en undersökningsplikt av Objektet i enlighet med dessa Villkor. Fel, som märkts eller borde ha märkts när Objektet undersöktes av Kunden vid dessa tillfällen, ska reklameras genast.

Kunden ska då fel upptäcks omgående reklamera detta till Kvdpro. Reklamation ska ske skriftligen till följande adress: reklamation@kvdpro.com. Ett skriftligt meddelande om reklamation ska innehålla information om vilket Objekt reklamationen avser, en beskrivning av hur felet yttrar sig och alla övriga relevanta uppgifter och omständigheter som kan vara av betydelse. För undvikande av missförstånd utgör ett felaktigt angivet bud inget skäl till reklamation. Kvdpro förbehåller sig rätten att neka en reklamation om det visar sig att Objektet inte är felaktigt.

Kunden ska reklamera felet innan Objektet transporteras från Kvdpros försäljningsställen. Reklamation från näringsidkare efter avhämtning beaktas inte, varför det är viktigt att noga undersöka Objektet innan det lämnar Kvdpros försäljningsställe.

11. Ansvarsbegränsning

Kvdpro har inte något ansvar för fel utöver vad som föreskrivs ovan. Kvdpros totala ansvar för varje Objekt är under alla omständigheter begränsat till värdet på det specifika Objektet. Kvdpro ansvarar inte för direkta eller indirekta skador eller fel.

12. Särskilda villkor om Direktauktion

Under vissa omständigheter utför Kvdpro en så kallad Direktauktion. Direktauktion innebär att ett Objekt står kvar hos Säljaren vid ingående av köpavtal och transporteras inte till någon av Kvdpros anläggningar eller filialer. Direktauktion genomförs oftast då Objekt är svåra och mycket kostsamma att transportera eller där Säljaren behöver ha maskinen i drift under försäljningen. Det framgår vid respektive Objekt om det är föremål för direktauktion.

Vid Direktauktion blir Objekten, om inte annat angetts av Kvdpro i Beskrivningen, antingen:

1. testade och beskrivna på plats av Kvdpros fordonstekniker eller extern testare anlitad av Kvdpro

2. dokumenterade av Kvdpros professionella tekniker, säljare eller samarbetspartners

Kvdpro säljer också Objekt som ej är testade av Kvdpro, dessa Objekt är dokumenterade av Kvdpros professionella tekniker, säljare eller samarbetspartners. Specifik information hittas i Beskrivningen av varje enskilt Objekt. När köpet är genomfört och betalning genomförd, överlämnas sedan Objektet av Säljaren till Kunden på den plats där Objektet står.

En visning av Objekt som är föremål för Direktauktion sker hos Säljaren efter överenskommelse. Samma villkor för visning, undersökningsplikt, fel och reklamationer gäller även för köp vid direktauktion.

Efter auktionen kontaktar Kvdpro vinnande budgivare via e-post eller telefon för att bekräfta budet. Samtidigt kommer Kvdpro och högste budgivare överens om dag för att ingå köpavtal, betalning, avhämtning, med mera. Vid avhämtningen lämnar Kunden över ett mottagningsdokument från Kvdpro som fungerar som ett kvitto och som båda parter undertecknar. Mottagningsdokumentet bekräftar Kundens och Säljarens utbyte av prestationer i form av överlämning och avhämtning.

13. Force Majeure

Om Kvdpros fullgörande av sina åtaganden enligt Villkoren väsentligen försvåras eller förhindras på grund av omständighet som Kvdpro inte kunnat råda över, såsom exempelvis allmän arbetskonflikt, krig, eldsvåda, blixtnedslag, terroristattack, ändrad myndighetsbestämmelse eller myndighetsingripande, ska detta utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och andra påföljder. Om Kvdpros fullgörande av Villkoren förhindras för längre tid än tre månader av befrielsegrund enligt denna punkt, får Kunden häva köpet.

14. Tilläggstjänster: finansiering, försäkring, transporter m.m.

Kvdpro förmedlar ett antal tilläggstjänster från andra företag. Mer information finns på Kvdpros webbplats www.kvdpro.com under fliken "Köpa" samt i informationen om respektive Objekt på webbplatsen. För dessa tilläggstjänster ansvarar de företag som säljer tjänsterna till fullo och Kunden tecknar avtal med dem separat.

15. Tillämplig lag och tvist

Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av dessa Villkor ska tolkas i enlighet med svensk lag och i första hand lösas genom förhandlingar mellan parterna. I de fall parterna inte når en överenskommelse, ska tvisten avgöras av svensk domstol.

16. Villkor vid försäljning till länder utanför Sverige

Kvdpro bistår med administration, mot en avgift enligt nedan, vid export av de flesta objekt som säljs. Olika administrationskostnader gäller beroende på vilket sätt Kunden väljer att hämta ditt objekt på.

Administrationskostnad för privatköpare inom och utanför EU och för företag utan giltigt momsnummer: 1596 kr exkl. moms.

Administrationskostnad för företag med giltigt momsnummer och för företag utanför EU: 1596 kr exkl. moms.

Om kund skickar in speditörsgaranti eller export certifikat sänks avgiften till 1356 kr exkl. moms.

Alla priser är max och gäller för objekt där försäljningspriset överstiger SEK 15 000. Gäller vid exporter inom och utanför EU.

Då Objekt ska gå på export gäller nedanstående villkor utöver de som stadgas ovan.

Försäljning till företag inom EU med giltigt VAT-nummer:

 • Kunden måste uppge giltigt VAT-nummer som kontrolleras via: http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vieshome.do?selectedLanguage=EN
 • Kunden betalar ingen svensk moms på Förmedlingsavgift, transporter och andra tjänster inom Sverige, utan tar upp tjänsteförvärvet till beskattning i det egna landet.
 • Om VAT-nummer är godkänt så betalar Kunden ingen svensk moms, utan tar upp förvärvet till beskattning i det egna landet.
 • Vid avhämtningsköp måste dock ett belopp motsvarande momsen deponeras, på både varan och tjänster, tills dess att bevisning inkommit att godset lämnat landet.
 • Deposition på registrerade fordon blir aldrig lägre än SEK 6 000 oberoende av nivån på momsen, men depositionen kan bli högre dock maximalt 25 % på beloppet för det totala förvärvet av varor och tjänster.
 • Deposition på oregistrerade objekt blir aldrig lägre än SEK 1 000 oberoende av nivån på momsen, men depositionen kan bli högre dock maximalt 25 % på beloppet för det totala förvärvet av varor och tjänster.
 • Om Kunden inte kan dra av momsen på Objektet gäller följande: Registrerade objekt 6 000 SEK i deposition. På oregistrerade Objekt ingen deposition.
 • Depositionen återbetalas när bevisning inkommit till Kvdpro om att godset varaktigt lämnat landet. Bevisning ska vara Kvdpro tillhanda senast 15 dagar efter kvittots datum. För denna hantering tar Kvdpro ut en administrativ avgift om SEK 1596 exkl. moms om objektets försäljningspris överstiger SEK 15 000 exkl. moms.
 • Kunden ska till Kvdpro ange IBAN kontonummer, Swiftadress samt kontoägarens korrekta namn vid hämtning av objekt, detta för att Kvdpro ska kunna återbetala depositionen så snabbt som möjligt efter att bevisningen för utförseln inkommit.
 • Vid leveranstillfället ska Kunden/kuriren kunna legitimera sig med ID-handling exempelvis körkort eller pass.
 • Kopior på företagspapper samt VAT-registrering ska uppvisas där det ska framgå vem som har rätt att teckna företaget.
 • Om Kunden använder sig av kurir vid leveranstillfället så måste denna ha med sig en fullmakt för att få teckna köpavtal.

För fordon: Svenska registreringsskyltar monteras av vilket innebär att fordonet måste transporteras från Kvdpros anläggningar på annat fordon/släp eller förses med tillfälliga registreringsskyltar. Kunden kan ansöka om sådana tillfälliga registreringsskyltar via blankett från Transportstyrelsen som ska skickas till Kvdpro (hanteringen tar cirka 14 dagar). Avgiften för den tillfälliga registreringen är SEK 2 995 inklusive moms. Tillfälliga registreringsskyltar kan emellertid inte utfärdas för alla fordon. Kontrollera därför med Kvdpros kundcenter vad som gäller för det aktuella fordonet. Fordonets handlingar samt svenskt registreringsbevis utlämnas till Kunden/kurir vid leveranstillfället.

Hämtas objektet med speditörsgaranti eller liknande från fraktbolag så behöver inte deposition erläggas och den administrativa avgiften sänks.

Försäljning inom EU till företag utan giltigt VAT-nummer:

 • Kunden betalar alltid moms på förmedlingsavgift, transporter och andra tjänster inom Sverige.
 • Kunden betalar alltid svensk moms på Objekten.
 • Deposition om SEK 6 000 betalas för registrerade objekt, för oregistrerade objekt betalas ingen deposition.
 • Depositionen återbetalas när bevisning inkommit till Kvdpro om att godset lämnat landet. Bevisning ska vara Kvdpro tillhanda senast 15 dagar efter kvittots datum.
 • Kunden ska till Kvdpro ange IBAN kontonummer, Swiftadress samt kontoägarens korrekta namn vid hämtning av objekt, detta för att Kvdpro ska kunna återbetala depositionen så snabbt som möjligt efter att bevisning för utförsel inkommit.
 • Vid leveranstillfället ska Kunden/kuriren kunna legitimera sig med ID-handling, exempelvis körkort eller pass.
 • Om Kunden använder sig av kurir vid leveranstillfället så måste denna ha med sig en fullmakt för att få teckna köpavtal.

För fordon: Svenska registreringsskyltar monteras av vilket innebär att fordonet måste transporteras från Kvdpros anläggningar på annat fordon/släp eller förses med tillfälliga registreringsskyltar. Kunden kan ansöka om sådana tillfälliga registreringsskyltar via blankett från Transportstyrelsen som ska skickas till Kvdpro (hanteringen tar cirka 14 dagar). Avgiften för den tillfälliga registreringen är SEK 2 995 inklusive moms. Tillfälliga registreringsskyltar kan emellertid inte utfärdas för alla fordon. Kontrollera därför med Kvdpros kundcenter vad som gäller för det aktuella fordonet. Fordonets handlingar samt svenskt registreringsbevis utlämnas till köparen/kurir vid leveranstillfället.

Hämtas objektet med speditörsgaranti eller liknande från fraktbolag så behöver inte deposition erläggas.

Exportförsäljning till företag utanför EU:

 • Kunden betalar ingen svensk moms på förmedlingsavgift, transporter och andra tjänster inom Sverige.
 • Kunden måste inkomma med bevisning på att de är ett företag ex. företagsregistrering.
 • Vid avhämtningsköp måste dock momsen deponeras, på både varan och tjänster, tills dess att bevisning inkommit att godset lämnat landet.
 • Deposition på registrerade fordon blir aldrig lägre än SEK 6 000 oberoende av nivån på momsen, men depositionen kan bli högre dock maximalt 25 % på beloppet för det totala förvärvet av varor och tjänster.
 • Deposition på oregistrerade Objekt blir aldrig lägre än SEK 1 000 oberoende av nivån på momsen, men depositionen kan bli högre dock maximalt 25 % på beloppet för det totala förvärvet av varor och tjänster.
 • Om Kunden inte kan dra av momsen på Objektet följande: Registrerade objekt SEK 6 000 i deposition. På oregistrerade Objekt ingen deposition.
 • Depositionen återbetalas när bevisning inkommit till Kvdpro om att godset varaktigt lämnat landet. Bevisning ska vara Kvdpro tillhanda senast 15 dagar efter kvittots datum.
 • Kunden ska till Kvdpro ange IBAN kontonummer, Swiftadress samt konto ägarens korrekta namn vid hämtning av objekt, detta för att Kvdpro ska kunna återbetala depositionen så snabbt som möjligt efter att bevisningen för utförseln inkommit.
 • Vid leveranstillfället ska Kunden/kuriren kunna legitimera sig med ID-handling exempelvis körkort eller pass.
 • Om Kunden använder sig av kurir vid leveranstillfället så måste denna ha med sig en fullmakt för att få teckna köpavtal.

För fordon: Svenska registreringsskyltar monteras av vilket innebär att fordonet måste transporteras från Kvdpros anläggningar på annat fordon/släp eller förses med tillfälliga registreringsskyltar. Kunden kan ansöka om sådana tillfälliga registreringsskyltar via blankett från Transportstyrelsen som ska skickas till Kvdpro (hanteringen tar cirka 14 dagar). Avgiften för den tillfälliga registreringen är SEK 2 995 inklusive moms. Tillfälliga registreringsskyltar kan emellertid inte utfärdas för alla fordon. Kontrollera därför med Kvdpros kundcenter vad som gäller för det aktuella fordonet. Fordonets handlingar samt svenskt registreringsbevis utlämnas till Kunden/kurir vid leveranstillfället.

Hämtas Objektet med speditörsgaranti eller liknande från fraktbolag så behöver inte deposition erläggas.


Dessa Villkor har fastställts av Kvdpro den 21/10 2021