Auktions- och medlemsvillkor för privatpersoner

1. Inledning och bakgrund

Dessa auktions- och medlemsvillkor för Näringsidkare (”Villkoren”) gäller mellan er som företag eller annan juridisk person (”Kunden”/”du”) och KVD Heavy Equipment AB, organisationsnummer 556531-9919 (”Kvdpro”). Genom att godkänna villkoren blir du medlem hos Kvdpro. För näringsidkare gäller separata villkor, se Auktions- och medlemsvillkor för Näringsidkare.

Villkoren gäller för Kundens medlemskap hos Kvdpro, för användningen av Kvdpros webbplats www.kvdpro.com och därtill hörande sidor (”Webbplatsen”) samt för de tjänster, exempelvis budgivningsmöjlighet, som Kvdpro tillhandahåller på Webbplatsen (”Tjänsterna”). Om Kunden inte accepterar att bli bunden av dessa Villkor kan Kunden inte använda eller få tillgång till Tjänsterna.

Efter en genomförd och vunnen auktion på Webbplatsen kan Kunden ges möjlighet att köpa ett auktionsobjekt (”Auktionsobjektet”). Köp sker alltid efter inspektion av Auktionsobjektet på plats hos Kvdpro, Kvdpros filialer eller hos säljaren vid Direktauktion. Separata Köpvillkor för Privatpersoner gäller för sådant köp (se bifogat till dessa Villkor).

Genom att acceptera Villkoren förbinder sig Kunden samt dess företrädare att följa Villkoren, och godkänner att denne tagit del av informationen om personuppgifter och samtyckt till användningen av cookies enligt Kvdpros webbplatspolicy (”Webbplatspolicy”). Villkoren, Kvdpros webbplatspolicy och den information som Kvdpro anger på Webbplatsen utgör det fullständiga avtalet mellan Kunden och Kvdpro rörande användning av Webbplatsen och Tjänsterna.

2. Kvdpros roll och uppdragsgivaren

Kvd Heavy Equipment AB / Kvdpro bedriver försäljning via kvdpro.com genom auktion och fastprisförsäljning av nya och begagnade maskiner, fordon och utrustning (”Objekt”), både inom och utanför Sveriges gränser för Säljarens räkning. Kvdpro värderar och säljer egendom i huvudsak för annans räkning, för företag, privatpersoner och offentlig sektor (”Uppdragsgivare”). Som alla andra auktionsföretag är Kvdpros roll att mot provision förmedla egendom från Uppdragsgivare som ger i uppdrag åt Kvdpro att sälja fordon och annan egendom till köpare.

3. Registrering

Kunden registrerar sig för att kunna nyttja Tjänsterna genom att fylla i registreringsformuläret på Webbplatsen.

Att registrera sig som Kund på Webbplatsen är gratis. Efter att Kunden har fyllt i sina uppgifter på Webbplatsen erhåller Kunden ett användarkonto. En aktiveringskod skickas till Kunden via e-post SMS. Behöver Kunden hjälp med registreringen hänvisas Kunden till Kvdpros kundcenter. Kunden ska ange korrekta personuppgifter och kontaktuppgifter samt hålla informationen uppdaterad. Kunden ansvarar för felaktigt ifyllda uppgifter. Information om Kvdpros behandling av personuppgifter finns i Kvdpros webbplatspolicy som utgör en integrerad del av dessa Villkor.

Webbplatsen är inte tillgänglig för, och får inte användas av, personer under 16 år eller som av annan orsak har begränsad rättshandlingsförmåga eller av Kvdpros temporärt eller definitivt avstängda Kunder.

Kunden är ansvarig för alla vidtagna handlingar som utförs under inloggning i Kundens namn och lösenord. Kunden har endast rätt att använda Tjänsten genom att använda eget login-namn eller e-postadress och lösenord. Kunden ska på bästa sätt tillse att lösenordet hålls hemligt och att det inte kommer till utomstående persons kännedom. Kunden får inte heller tillåta, direkt eller indirekt, att utomstående använder dennes login-namn, postadress eller lösenord. Lösenordet måste omedelbart ändras om det finns skäl att misstänka att informationen har avslöjats eller på annat sätt missbrukats. Kunden ska även omgående anmäla till Kvdpro om det kan misstänkas att obehörig känner till Kundens lösenord. Kundens eget login-namn, så kallat ”alias” skall inte på något sätt uppfattas kränkande eller vara formulerat så att det kan störa auktionen.

Kvdpro är inte ansvarigt för förluster orsakade till följd av otillåten användning av en Kunds inloggningsuppgifter eller användarkonto om inte Kvdpro gjort sig skyldig till försummelse.

Kvdpro kan komma att dela dina konto- och personuppgifter med följande mottagare: (a) andra bolag inom Kvdpros koncern, och (b) IT-leverantörer, samarbetspartners, marknadsförings- samt undersökningsbolag, finansbolag och transportbolag i syfte att erbjuda rabatter, anpassa innehåll, begära transportofferter etc.

4. Auktionerna och budgivning

Auktionsobjekten läggs ut till försäljning via auktion online på Webbplatsen. Tester och dokumentationer av Auktionsobjekt som läggs ut till försäljning sker alltid enligt Kvdpros mallar och system och i enlighet med Villkoren i tillämpliga delar. Alla Auktionsobjekt säljs i befintligt skick och mer information om detta återfinns i Kvdpros Köpvillkor för Privatpersoner.

Kvdpros onlineauktioner hålls löpande under veckan på Webbplatsen. Kvdpro kan från tid till annan komma att erbjuda olika Tjänster såväl möjlighet att lägga bud och delta i en budgivning samt eventuella andra tjänster. Tjänsterna kan vara gratis eller vara förenade med avgifter av olika slag. Om en Tjänst är förenad med en avgift framgår detta på Webbplatsen. Nedan villkor gäller för budgivning via Webbplatsen.

Budgivningen på Webbplatsen sker helt öppet och kan följas av alla. För att kunna bjuda måste Kunden först registrera sig som medlem enligt dessa Villkor. En Kund som önskar delta i en budgivning på Webbplatsen får delta om denne uppfyller Villkoren och åtar sig att följa Kvdpros regler och anvisningar. Det är inte tillåtet att delta i budgivning på Webbplatsen av egna inlämnade föremål eller att manipulera en budgivning på något sätt, exempelvis genom ombud. Den som lägger ett bud för annans räkning påtar sig fullt ansvar för handlingen såsom den som lägger ett bud och därmed deltar i en budgivning för egen räkning. Kvdpro förbehåller sig rätten att ta bort Auktionsobjekt från Webbplatsen under pågående budgivning.

En Kund kan logga in och lägga ett bud på en auktion på Webbplatsen när som helst fram tills auktionen stänger. Det kostar ingenting för en Kund att lägga ett bud. En Kund som vill lägga ett bud ska följa instruktionerna på Webbplatsen. Om en Kund ångrar ett lagt bud och vill ta bort det, ska Kunden meddela detta till Kvdpros via e-post support@kvdpro.com.se senast sex timmar innan nedräkningen för auktionen startar. Det är inte möjligt att ta bort bud som läggs mindre än sex timmar innan nedräkning för auktionen startar.

För varje Auktionsobjekt finns ett angivet klockslag då nedräkningen för auktionen startar. Om ett nytt bud läggs inom cirka 3 minuter och 30 sekunder från denna tid så fortsätter auktionen och auktionstiden förlängs med ytterligare cirka 3 minuter och 30 sekunder. När budgivningen har varit avstannad i cirka 3 minuter och 30 sekunder, så är auktionen avslutad. Auktionsslutet är alltså rörligt och kan inte förutses. Information om pågående auktioner tillsammans med preliminära avslutsdatum återfinns på Webbplatsen.

4.1 Fastprisförsäljning och intresseanmälan

Kvdpro erbjuder även fastpris-försäljning av objekt. Fastprispris-försäljning kan ske antingen tillsammans med eller utan auktion.

Fastpris utan auktion
Vid fastpris utan auktion erbjuds Kunden köpa objektet till ett fastpris. Fastpris fungerar som en köpreservation där Kunden med första inskickade köpreservation erbjuds köpoption. När Kunden skickat köpreservationen kommer Kunden få information om dennes köplats. Har Kunden inte första köplats kommer denne informeras vilket nummer i kön denne innehar.

Kvdpro kommer kontakta Kunden med första köpreservation för att slutföra köpet. Om Kunden inte svarar eller återkopplar inom 24 timmar kommer köpoptionen avbrytas och i stället erbjudas till nästa Kund i kön. Kundens reservation kommer då tas bort. Önskar Kunden reservera objektet igen får denne skicka in en ny reservationsförfrågan. Kvdpro återkopplar enbart till Kunden med första inskickad köpreservation (köplats 1).

Fastpris med auktion
Vid försäljning till fastpris tillsammans med auktion erbjuds Kunden köpa objektet till ett fastpris under auktionstiden. Auktioner som erbjuder fastpris-försäljning kan avslutas tidigare än utsatt tid genom att köparen avstår budgivningsmomentet och vinner optionen att köpa objektet till ett fast pris. På objekt där detta alternativ finns tillgängligt kommer ett fast pris finnas angivet. Fastpris-försäljningen fungerar även här som en köpreservation där Kunden med första inskickade köpreservation (köplats 1) erbjuds köpoption. Fastpris-försäljningen kommer vara tillgänglig måndag 07.00 till fredag 12.00 CET under den tid auktionen pågår. Möjligheten till fastpris-försäljning tas bort under helgen. Fastpris-försäljningen tas även bort 24 timmar innan auktionens nedräkning samt i de fall inkomna bud närmar sig auktionens satta reservationspris. Därefter fortsätter auktionen utan denna möjlighet.

När Kunden skickat köpreservationen kommer Kunden få information om dennes köplats. Har Kunden inte första köplats kommer denne informeras vilket nummer i kön denne innehar.

Kunden med första reservationsförfrågan skall inom 2 timmar kontakta Kvdpro per telefon för att slutföra köpet. Om Kunden med köpoption inte kontaktar Kvdpro inom 2 timmar kommer köpoptionen erbjudas till näste Kund i kön. Är Kvdpro inte öppet när köpreservationen görs behöver Kunden återkoppla om att slutföra köpet nästkommande arbetsdag, så fort Kvdpro öppnat verksamheten för dagen. Om Kunden med första reservationsförfrågan inte slutför köpet kommer Kvdpro kontakta nästa Kund i kön för att erbjuda köpoption. Kundens reservation kommer då tas bort. Önskar Kunden reservera objektet igen får denne skicka in en ny reservationsförfrågan.

Kunder som inte har första inkomna reservationsförfrågan skall inte kontakta Kvdpro. Kvdpro förbehåller sig rätten att neka Kunden beviljandet att köpa ett objekt och när som helst och av någon anledning, utan att ge någon motivering att neka köpet.

Intresseanmälan
Vid försäljning av objekt till fastpris utan auktion erbjuds Kunden möjligheten att skicka in en intresseanmälan. Intresseanmälan innebär att Kunden kan skicka in ett bud på objektet, även om detta understiger satt fastpris.

Intresseanmälan är en förfrågan om pris och innebär inte att Kunden får köpa objektet för efterfrågat pris. Kvdpro kommer om intresseanmälan innefattar ett för säljande kund relevant bud, stämma av detta med den säljande kunden. Om säljaren är intresserad att gå vidare med försäljning till ditt föreslagna bud kommer Kvdpro kontakta Kunden. Om Kvdpro inte återkopplat på inskickad intresseanmälan är säljande kund inte intresserad av att gå vidare med en affär till av Kunden föreslaget bud.

Notera att en köpreservation av objektet kommer ha förtur framför en intresseanmälan. Vill du vara säker på att få köpa objektet skall du skicka in en reservation. Den första reservationen som kommer in får köpoption på objektet.

Ordinarie köpvillkor tillämpas vid alla fastpris-försäljningar och alla kostnader (exklusive förmedlingsavgift) ingår i det fasta priset.

5. Reservationspris

För Auktionsobjekt finns ofta ett lägsta pris som Uppdragsgivaren är villig att sälja Auktionsobjektet för (”Reservationspriset”). Reservationspriset är dolt för Kunden men för varje enskilt Auktionsobjekt på webbplatsen anges huruvida Reservationspriset är uppnått eller ej.

6. Auktionsavslut

Det högst angivna budet vinner. Ett vinnande bud innebär inte att Kvdpro har accepterat budet eller att Kunden har en rättighet eller skyldighet att köpa Auktionsobjektet. Det innebär enbart att Auktionsobjektet reserveras för Kundens räkning till dess att Kunden har besiktigat det inför ett eventuellt köp av detsamma. Kvdpros eventuella slutliga accept sker vid ingående av köpavtal på plats hos Kvdpro, Kvdpros fillialer eller hos säljaren vid Direktauktion efter auktionen.

Om en auktion slutar med två lika höga bud vinner det bud som först kommer in till Tjänsten. Vid tvister om budgivningen avgör Kvdpro ensamt och slutgiltigt vilket bud som har företräde. Har inte Reservationspriset uppnåtts förbehåller sig Uppdragsgivaren rätten att antingen lägga ut Auktionsobjektet till försäljning igen utan föregående kontakt med den vinnande Kunden, alternativt godkänna det högsta budet och ge Kunden möjlighet att köpa Auktionsobjektet. I många fall innebär detta att det sker en förhandling och Kunden får vanligtvis besked inom ett dygn. Är Reservationspriset uppnått (vilket framgår som "Ja" under objektsvyn på webbplatsen) så kan Kunden ges en möjlighet att köpa Auktionsobjektet till överenskommet pris.

Efter auktionen kontaktar Kvdpro vinnande budgivare via e-post eller telefon för att bekräfta budet. Samtidigt kommer Kvdpro och högste budgivare överens om dag då den högste budgivaren kan besiktiga Auktionsobjektet. Kunden och Kvdpro (alternativt Uppdragsgivaren) ingår bindande köpavtal på plats hos Kvdpro, Kvdpros fillialer eller hos säljaren vid Direktauktion först efter auktionen när Kunden fått tillfälle att besiktiga Auktionsobjektet. Kvdpros tillämpliga Köpvillkor för Privatpersoner är i informationssyfte bifogade till dessa Villkor och kommer Kunden tillhanda för genomgång vid ingåendet av köpavtal. Köpvillkor för Privatpersoner finns tillgängliga på webbplatsen och på Kvdpros anläggningar.

Vinnande budgivare är skyldig att svara i telefon och läsa sin e-post efter auktionsavslutet. I de fall Kvdpro inte kan få kontakt med den vinnande budgivaren senast påföljande arbetsdag efter auktionen trots upprepade försök, har Kvdpro rätt att erbjuda andra budgivare att köpa Auktionsobjektet, såvida inget annat anges.

7. Missbruk

Om Kvdpro har anledning att misstänka att Kunden missbrukar sitt användarkonto eller sina inloggningsuppgifter eller annars bryter mot bestämmelserna i dessa Villkor har Kvdpro rätt att efter eget tycke och utan att i förväg meddela Kunden; (i) säga upp Kundens användarkonto;(ii) begränsa Kundens rätt att utnyttja Webbplatsen genom att förhindra inloggning och/eller (iii) omöjliggöra tillgång till Webbplatsen.

Kvdpro förbehåller sig även rätten att begränsa eller förbjuda tillgången till och användningen av Tjänsterna, stoppa bud, fördröja eller ta bort innehåll som finns på Webbplatsen och vidta tekniska samt rättsliga åtgärder för att hindra Kunden från att använda Tjänsterna om Kvdpro misstänker att Kunden missbrukar Tjänsterna, exempelvis genom att lägga bud på Auktionsobjekt som Kunden inte avser köpa eller manipulera budgivningen.

Kvdpro har även rätt att oavsett anledning skicka ut begäran till kund om att byta inloggningsuppgifter.

Om Kunden missvisande har angivit att den agerar som privatperson när den de facto representerar en näringsidkare har Kvdpro rätt att debitera Kunden en Förmedlingsavgift för varje vunnen auktion som Kunden inte fullföljt, se punkt 4 Auktions- och medlemsvillkor för Näringsidkare.

8. Tryck och skrivfel samt eventuella tekniska problem

Kvdpro reserverar sig mot eventuella tryck- och skrivfel på Webbplatsen. Kvdpro kan inte heller garantera att alla bilder exakt återger Auktionsobjektens verkliga utseende.

Kvdpro har rätt att avstå från försäljning, bortse från bud från vissa budgivare samt bestämma om budgivningen ska göras om på grund av oklarheter om sista bud, tekniska problem, felskrivningar eller andra orsaker. Vid tekniska problem och missöden på Webbplatsen, som medför att rättvis budgivning inte kan genomföras, förbehåller sig Kvdpro rätten att ensidigt besluta om att auktionen ska avbrytas och återupptas vid senare tillfälle. Aktuella budgivare meddelas i förekommande fall.

Kvdpro kan inte garantera att Webbplatsen kommer att vara felfri eller ostörd, att fel kommer åtgärdas eller att Webbplatsen eller de servrar som tillgängliggör Webbplatsen är fria från skadliga komponenter. Kvdpro ansvarar inte för skada eller förlust eller följdskador som kan åsamkas Kunden eller Uppdragsgivare, på grund av tekniska fel, kommunikationsproblem eller liknande omständigheter.

Webbplatsen kan komma att drabbas av driftstörningar enligt ovan. Kvdpro förbehåller sig rätten att senarelägga datum och tid för auktionsavslut efter oväntade driftstörningar, inkluderat men inte begränsat till fel i internetuppkoppling till server, dataintrång eller serviceavbrott hos leverantör. Kvdpro ansvarar således inte för eventuell överbelastning på Webbplatsen och dess konsekvenser. Kvdpro kan därför inte ansvara för om ett bud inte registreras, kontakt inte etableras efter budgivningen, fel budgivare kontaktas eller om Auktionsobjekt sålts till annan än högste budgivare. Vidare kan Kvdpro inte ansvara för fel eller skador som uppstår till följd av felaktigt eller obehörigt nyttjande av användarkonto eller lösenord.

Kvdpro ansvarar inte heller för skada eller förlust eller följdskador som kan åsamkas Kunden eller Uppdragsgivare på grund av att det Reservationspris som noterats i Kvdpros interna system är felaktigt eller inte har blivit godkänt av Uppdragsgivaren, med påföljd att auktionen måste göras om.

Ovanstående gäller dock inte om grov vårdslöshet eller uppsåt föreligger. Denna friskrivning begränsar inte Kvdpros ansvar enligt tvingande lagstiftning.

9. Särskild ansvarsbegränsning

Vad som sägs i denna punkt 9 gäller för konsumenter i den utsträckning som punkten kan anses överensstämma med tillämplig lag.

Kvdpro ansvarar inte för direkt eller indirekt skada som kan drabba en Kund. Denna begränsning gäller dock inte om grov vårdslöshet eller uppsåt föreligger. Kvdpros ansvar är vidare under alla omständigheter begränsat till en summa motsvarande vad Kunden har betalt eller skulle ha betalat för de Tjänster som Kvdpro tillhandahållit till Kunden.

10. Meddelanden

Meddelanden från Kvdpro till Kunden återfinns på Webbplatsen och/eller sänds till den e-postadress som finns registrerad på Webbplatsen. Meddelanden från Kunden till Kvdpro ska sändas på sätt som anges på Webbplatsen. Meddelanden på Webbplatsen anses ha lämnats till Kunden så snart meddelandena gjorts tillgängliga.

Meddelanden som sänts per e-post anses ha lämnats till den andra parten omedelbart efter sändning. Meddelanden som sänts med ordinarie post anses ha kommit den andra parten tillhanda tre (3) dagar efter avsändandet.

11. Avtalstid

Dessa Villkor träder i kraft när Kunden har registrerat sig på Webbplatsen och gäller tills vidare. En Kund som har avstängts från Webbplatsen till följd av brott mot Villkoren har inte rätt att återregistrera sig eller använda Webbplatsen respektive Tjänsterna via en annan Kunds inloggning, utan Kvdpros föregående skriftliga samtycke.

Kvdpro har rätt att, efter eget gottfinnande, besluta om att upphöra med att tillhandahålla Webbplatsen och Tjänsterna eller del av dessa.

Kunden har rätt att när som helst säga upp sitt medlemskap hos Kvdpro. Vid uppsägning fortsätter Villkoren att gälla för sådana handlingar, exempelvis budgivning, som Kunden genomfört innan uppsägningen.

12. Immateriella rättigheter

Webbplatsen och Tjänsterna, dess innehåll och samtliga immateriella rättigheter som skyddar dessa ägs av Kvdpro. Webbplatsen och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och databasskydd (katalogskydd). Otillåten användning eller kopiering av hela eller delar av Webbplatsen samt Tjänsterna kan utgöra olovligt immaterialrättsligt intrång och resultera i skadeståndsansvar.

Kvdpro, KVD samt därtill relaterade logotyper och ordmärken utgör Kvdpros varumärken. Användning av varumärkena får endast ske efter Kvdpros skriftliga godkännande och efter sådant godkännande endast i enlighet med Kvdpros instruktioner.

13. Överlåtelse

Kvdpro har rätt att överlåta det avtal som regleras av dessa Villkor mellan Kvdpro och Kunden inklusive, men inte begränsat till, samtliga eller delar av därmed sammanhängande rättigheter och/eller skyldigheter, till tredje man. I händelse av överlåtelse kommer Kvdpro att meddela vem som har tagit över Villkoren, rättigheterna och/eller skyldigheterna efter överlåtelsen genom meddelande på Webbplatsen eller via e-postmeddelande. Om Kvdpro överlåter Villkoren till tredje man har denne rätt att tillhandahålla samma eller liknande tjänster på en annan webbsida. En Kund kan inte överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt Villkoren till tredje man.

14. Ändring av Villkoren

Kvdpro kan komma att ändra Villkoren, Tjänsterna och priserna för dessa, samt innehållet på Webbplatsen från tid till annan. Vid betydande förändringar av dessa Villkor kommer Kunden informeras innan denne loggar in på Webbplatsen. Detta gäller dock inte om ändringen beror på förändringar i lag, författning eller myndighetsbeslut, om ändringen måste gälla omgående.

Om inte Kvdpro och Kunden kommit överens om annat, träder ändring i kraft trettio (30) dagar efter att Kunden blivit informerad om sådan ändring. Om Kunden inte vill godta förändringarna i Villkoren eller Tjänsterna, inklusive prisförändring, har denne rätt att säga upp avtalet för tillgång till Webbplatsen till omedelbart upphörande. Kunden kommer då inte längre ha möjlighet att logga in och nyttja Tjänsterna, och medlemskapet avslutas. Sådan uppsägning ska göras innan Kunden återigen använt Webbplatsen. Kvdpro rekommenderar att Kunden håller sig uppdaterad på Webbplatsen regelbundet för att bli varse om eventuella ändringar av Villkoren.

15. Tilläggstjänster: finansiering, försäkring, transporter m.m.

Kvdpro förmedlar ett antal tilläggstjänster. Mer information finns på Webbplatsen under fliken "Köpa" samt i informationen om respektive Auktionsobjekt. För dessa tilläggstjänster ansvarar leverantörerna till fullo och Kunden tecknar avtal med respektive tillämplig leverantör separat. Kvdpro står endast till tjänst med information om sådana tjänster. Kvdpro kan därför inte ansvara för innehållet i denna information samt respektive leverantörs uppfyllande av tillämplig lagstiftning eller deras åtaganden.

16. Tillämplig lag och tvist

Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av dessa Villkor och Webbplatsen i övrigt ska tolkas i enlighet med svensk lag och i första hand lösas genom förhandlingar mellan parterna. I de fall parterna inte når en överenskommelse, ska tvisten avgöras av svensk domstol.


Dessa Villkor har fastställts av Kvdpro den 31/10 2019

Köpvillkor för privatpersoner

1. Inledning och bakgrund

Dessa Köpvillkor för Privatpersoner (”Villkoren”) är tillämpliga när du som privatperson (”Kunden”/”du”) köper ett eller flera objekt som står hos en av Kvdpros anläggningar eller filialer alternativt via direktauktion - se punkten 11 nedan.

Avtal ingås mellan Kund och KVD Heavy Equipment AB, organisationsnummer 556531-9919 (”Kvdpro”) på uppdrag för en uppdragsgivare (”Säljaren”). Kvdpro har lång erfarenhet av att sälja maskiner, fordon och annan egendom på auktioner. De objekt som finns till försäljning av Kvdpro genom budgivning (”Objekten”) säljs av Kvdpro i eget namn men på uppdrag av Säljaren.

Kvdpro är väldigt mån om sina Kunder och följer givetvis samtliga konsumenträttsliga regler och Allmänna Reklamationsnämndens beslut. En Kund måste vara 18 år eller äldre för att köpa Objekt. Kvdpro kan tyvärr inte godta köp av personer under 18 år eller som av annan orsak har begränsad rättshandlingsförmåga.

När en Kund vinner en budgivning har denne en möjlighet, men ingen rättighet eller skyldighet, att köpa ett Objekt. Avtal om köp av Objekt ingås på plats hos en av Kvdpros anläggningar eller filialer alternativt via direktauktion. Kunden har inte rätt att utan Kvdpros medgivande överlåta möjligheten att köpa ett Objekt eller att anvisa annan kund att köpa Objektet. För utländska Kunder gäller, utöver dessa Villkor, särskilda tilläggsvillkor, se under punkten 15 nedan.

2. Objekt och Beskrivning

I Kvdpros uppdrag från en Säljare ingår vanligtvis att värdera och upprätta en beskrivning av ett Objekt (”Beskrivning”). Objekten är vanligtvis begagnade och Kvdpros intention är att Beskrivningen ska vara så rättvisande som möjligt, men samtidigt lättillgänglig och översiktlig. Objekt som finns tillgängliga för försäljning av Kvdpro återges i Beskrivningen, där information angående bl.a. Objektet och dess huvudsakliga egenskaper anges.

Kvdpro garanterar inte att alla uppgifter i Beskrivningarna av Objekten är korrekta. Kunden måste själv kontrollera Objektets skick vid tidsbokad visning eller vid genomförande av köpet på plats och godkänna att skicket motsvarar det Kunden har rätt att förvänta sig med hänsyn till Beskrivningen. Kvdpro ansvarar inte för skada eller brister som framgår av sådan Beskrivning. Kunden accepterar att enklare lös egendom till ett objekt kan saknas, trots att det inte anges i Beskrivningen. Sådan egendom kan exempelvis, men ej uteslutande, vara: lyftstroppar, spännband, golvmattor, verkstad- och reparationsunderlag, etc. Att sådan enklare lös egendom saknas ska ej anses utgöra ett väsentligt fel trots att det inte angivits i Beskrivningen av Objektet. Att enklare lös egendom saknas innebär inte att Kunden har giltig grund att kräva prisavdrag.

Ett i Beskrivningen uppskattat auktionspris är ett av Kvdpros uppskattat begärt pris på marknaden för motsvarande objekt och skick och ska endast tjäna som vägledning för Kunden. Det pris till vilket Objektet slutligen säljs kan väsentligen över- eller understiga uppskattat auktionspris. Kvdpro kan inte garantera att Kunden inte kan finna ett liknande Objekt till ett lägre pris. De uppskattade priser som anges tas fram av Kvdpros värderingsmän och specialister för att säkerställa en så bra värdering som möjligt. Analyser och utvärderingar görs av ett flertal källor bl.a. olika branschers prisverk, systematisk avsökning av nätet för aktuellt utbud på både den svenska och utländska marknaden samt Kvdpros egna statistik.

Uppgifter i en Beskrivning kan ha ändrats på grund av tillkommande omständigheter. Om en Beskrivning har lämnats på olika språk, gäller den svenska versionen i första hand.

3. Visning och undersökningsplikt

Tid och plats för eventuell visning av Objektet innan auktionsstart anges på Webbplatsen. Objekten finns vanligtvis för tidsbokad visning och avhämtning vid en av Kvdpros anläggningar eller filialer. Särskilda villkor för visning vid Direktauktion återfinns under punkten 11 nedan.

Kunden har själv fått bilda sig en uppfattning om utbjudna Objekt vid visning på plats, antingen vid en av Kvdpros anläggningar eller filialer alternativt hos Säljaren vid direktauktion, och har sedan fått bjuda efter vad Kunden själv ansett Objektet vara värt. Vid det fall en visning av Objektet inte har varit möjlig har Kunden efter bästa förmåga fått bedöma Objektet bl.a. genom att studera Beskrivningen, bilder av Objektet samt vid behov konsulterat med Kvdpro.

Informationen om Objekten i Beskrivningen har utformats för att vara lättillgänglig och översiktlig. Kvdpros tester och dokumentationer av Objekten fokuserar på säkerhetsdetaljer och teknisk funktion som har beskrivits mer i detalj i Beskrivningen baserat på resultatet vid sådana tester och dokumentationer, medan sådant som i första hand är av kosmetisk karaktär har beskrivits översiktligt.

Objekten är, om inte annat angetts av Kvdpro i Beskrivningen, antingen:

1. testade och beskrivna av Kvdpros fordonstekniker eller extern testare anlitad av Kvdpro
2. dokumenterade av Kvdpros professionella tekniker, säljare eller samarbetspartners.

Kvdpro säljer också objekt som ej genomgått ett Kvdpro-test, dessa Objekt är dokumenterade av Kvdpro. Specifik information hittas i Beskrivningen av varje objekt. Vid dessa tillfällen gäller samma undersökningsplikt som ovan.

Objekten säljs begagnade och i befintligt skick. Fel och brister kan förekomma på utbjudna Objekt. Kunden ska därmed noggrant undersöka och bedöma Objektets skick och beskaffenhet. Avbildning av ett Objekt i Beskrivningen sker endast i identifieringssyfte och kan inte användas för avgörande av Objektets utförande eller skick. Är väsentlig uppgift i Beskrivningen direkt vilseledande kan detta dock utgöra grund för hävning av köpet.

Kvdpro är inte ansvarig för om Kunden har försummat sin undersökningsplikt enligt ovan och ansvarar inte för sådant som Kunden märkt eller borde ha märkt om Kunden fullgjort sin undersökningsplikt. Mer om Kvdpros ansvar för Objekten återfinns i punkterna 9 nedan.

4. Besiktning och specifik garanti

Kunden ska, som ett led i och utöver sin undersökningsplikt enligt punkten 3 ovan, på plats själv eller genom ombud besiktiga och godkänna Objektet som Kunden ska köpa. Efter sådan besiktning kan bindande köpavtal med Kvdpro träffas, för vilket dessa Villkor gäller i sin helhet. Kunden har rätt att avstå från att köpa Objektet fram till dess att bindande köpavtal med Kvdpro träffats.

Om budgivare med högsta bud för visst Objekt inte har besiktigat det inropade Objektet på plats inom anvisad/avtalad tid så har Kvdpro rätt att återföra bilen på auktion.

5. Särskilt om deklareringar

Varudeklaration finns inte för fordon som säljs på uppdrag av Kronofogdemyndigheten och konkursförvaltare, samt inte heller på lastbilsregistrerade fordon och fordon med beräknat försäljningsvärde under 15 000 kronor.

6. Avgifter och betalning

6.1 Avgifter

En Kund som vinner budgivningen i enlighet med Auktions- och medlemsvillkoren för Privatpersoner och efter inspektion ingår avtal om köp enligt dessa Köpvillkor för Privatpersoner ska betala en avgift till Kvdpro i samband med betalningen av överenskommet pris för Objektet (”Förmedlingsavgift”). Förmedlingsavgiften avser täcka Kvdpros kostnader för hantering av Objektet, webbplats, marknadsföring, administration etc. och varierar i storlek beroende på vilket sorts Auktionsobjekt det rör sig om. Gällande Förmedlingsavgift för varje Objekt anges under objektsvyn på Webbplatsen.

Kunden är inte skyldig att betala Förmedlingsavgiften om köp av inropat Auktionsobjekt av någon anledning inte fullföljs. Kunden är vidare inte skyldig att betala Förmedlingsavgiften om Kunden inte besiktigar det inropade Auktionsobjektet på plats inom anvisad tid.

6.2 Kundens betalning

Överenskommet pris och Förmedlingsavgift ska betalas i förväg innan objektet avhämtas – så snart som möjligt men senast tre (3) dagar från auktionsavslut. Ingående av köpavtal mellan Kvdpro och Kunden sker i samband med avhämtning av objekt. Kvdpro uppmanar Kunden att i förväg tänka igenom hur köpet av ett Objekt ska finansieras. Observera att eventuella begränsningar för betalningsalternativ kan förekomma.

Kvdpro förbehåller sig rätten att inte alltid erbjuda alla betalsätt, alternativt ändra betalsätt om det som Kunden valt av någon anledning inte fungerar vid tillfället för betalningen. Kvitto för betalning erhålles vid uthämtning av Objekt.

A. Direktbetalning via Payex eller Direktinsättning till Kvdpros bankkonto

En Kund skall betala Objekt i förväg genom direktbetalning via PayEx eller banköverföring till ett av Kvdpro angivet bankkonto. Vid banköverföring till bankkonto ombeds Kunden alltid ange objektsnummer

Om Kunden och Kvdpro inte ingår ett köpavtal avseende Objektet, är Kunden självklart berättigad till återbetalning av det belopp som Kunden satt in på av Kvdpro angivet bankkonto.

B. Ej accepterade betalningsmedel

Kvdpro accepterar inget av följande betalningsmedel:

 • Kredit- och betalkort
 • Kontant betalning
 • Postväxel
 • Check
 • Företagskort
 • Utländska kort

Om Kunden befinner sig utanför Sverige gäller särskilda villkor enligt punkten 15 nedan.

6.3 Utebliven betalning

Om köpet har genomförts men Kunden har valt en alternativ betalningslösning enligt ovan, och betalningen inte har fullföljts inom det tidsintervall som har angetts vid ett sådant val, har Kvdpro rätt att vidta en eller flera av nedanstående åtgärder.

Om betalningen inte fullföljs enligt ovan har Kvdpro rätten att sälja Objektet till annan kund till det utropspris som Kvdpro finner lämpligt. Vid omförsäljning har Kvdpro rätt att från Kunden erhållna belopp tillgodogöra sig ersättning för kostnader relaterade till, av Kunden, beställda tjänster som helt eller delvis genomförts, exempelvis transport från en anläggning till en annan, kostnader för försäkringsavtal och finansieringsavtal m.m. Om försäljningspriset inte räcker till att täcka Kvdpros fordringar ska Kunden betala mellanskillnaden.

6.4 Moms

Objekten säljs normalt exklusive moms. Mer information om moms återfinner Kunden i Beskrivningen för respektive Objekt.

7. Avhämtning och transport

Avhämtning ska ske senast fem (5) arbetsdagar för svenska Kunder och senaste tio (10) arbetsdagar för Kunder registrerade utanför Sverige, från avslutad auktion eller inskickad fastpris-förfrågan. Detta om inte Kunden och Kvdpro särskilt kommit överens om annat. Kvdpro ansvarar inte för transport såvida inte annat anges, och frakt ingår inte i ett köp av Objektet. Köpta Objekt får inte avhämtas innan full betalning kommit Kvdpro tillhanda i enlighet med punkten 6 ovan.

Om Kunden önskar beställa transport genom Kvdpro skall detta ske inom 24 timmar efter auktionsavslut.

Särskilda villkor för direktauktion återfinns i punkten 11 nedan.

För Objekt som inte avhämtats inom fem (5) arbetsdagar (svenska köpare) eller tio (10) arbetsdagar (internationella köpare) från dagen för auktionsavslut eller inskickad fastpris-förfrågan utgår en förvaringshyra på 1000 kronor per Objekt och dag om inget annat har avtalats mellan Kvdbil och Kunden. Kvdpro förbehåller sig rätten att avbryta köpet och återbetala Kunden. Detta gäller även om Kunden ombesörjer egen transport. Om transport bokats via Kvdpro debiteras Kunden ingen lagerkostnad. Om Kunden är förhindrad att hämta Objektet på utsatt datum och tid, måste Kunden ha en särskild överenskommelse med Kvdpro.

Vid avhämtning av Objektet är Kunden skyldig att undersöka Objektet för att säkerställa att Objektet inte är felaktigt.

8. Omregistrering och försäkring av fordon

Alla fordon som är registrerade i svenskt bilregister omregistreras från säljande kund till Kvdpro. När omregistrering från säljande kund till Kvdpro sker, ställer Kvdpro alltid av objektet från bruk i trafik. Oavsett om objektet varit påställt för trafik under försäljningen eller inte. Detta för att säkerställa att kvarvarande skatt ska gå åter till säljande kund.

Kvdpro omregistrerar sedan objektet till Köparen så snart det är möjligt, i normalfallet genast efter att objektet är utlevererat till Köparen. Om Köparen önskar att få objektet påställt för trafik vid omregistrering måste denne skaffa en giltig försäkring registrerad och aktiv till den dag objektet lämnas över från säljaren och ingåendet av köpeavtalet. Köpande kund behöver informera Kvdpro skriftligen om objektet skall ställas på för trafik annars kommer objektet vara avställt vid ägarbyte. Kvdpro är uppkopplad till bilregistret och anmäler fordonet i trafik om detta inte är belagt med körförbud eller annat hinder föreligger. Vid ägarbyte reglerar Kvdpro avräkning av fordonsskatt mot säljande kund.

Omregistreringen sker vanligtvis under de närmaste dagarna efter försäljning I vissa fall kan omregistreringen dock ta mer än två (2) veckor beroende på att fordonet kan ha en så kallad leasingspärr. Detta påverkar emellertid inte Kundens möjlighet att bruka fordonet. Inte heller påverkar det äganderätten.

9. Ansvar för fel

Kvdpro företräder Säljaren när det gäller ansvar för fel på Objekten. Kunden kan inte vända sig direkt till Säljaren.

Samtliga Objekt säljs i befintligt skick, det vill säga i det skick som Objektet befinner sig i vid köptillfället. Begagnade varor kan ha brister. Det är något som Kunden måste räkna med. För fel i Objektet som består i att Objektet inte uppfyller avtalade egenskaper eller är i sämre skick än vad Kunden med fog har kunnat förutsätta med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter, ansvarar Kvdpro enligt nedanstående regler. Kvdpro uppmanar Kunden att notera att normalt slitage inte utgör fel i juridisk bemärkelse.

Säljaren och Kvdpro är skyldiga att upplysa om fel de känner till. Säljaren och Kvdpro ansvarar inte för fel som uppkommer efter att Objektet kommit i köparens besittning. Säljaren och Kvdpro ansvarar inte för:

*(a) fel som beror på att Objektet utsatts för normalt slitage;

(b) fel, brister eller skador som framgår av Beskrivningen;

(c) fel som Kunden med hänsyn till pris eller ålder kunnat förutsätta; eller

(d) för fel som Kunden känner till eller borde känt till, exempelvis sådant som Kunden borde uppmärksammat genom att noga läsa igenom Beskrivningen och studera de bilder som bifogats Objektet eller sådant som Kunden borde sett/upptäckt vid visning enligt punkten 3 ovan eller provkörning. *

Om Objektet säljs som ”reparationsobjekt” ansvarar inte Kvdpro för några fel, även om Objektet har mer omfattande eller andra fel än de som angivits. Kvdpro ansvarar inte för att beskrivningar av Objektet i Beskrivningen är uttömmande avseende skador, brister eller defekter.

Säljaren eller Kvdpro ansvarar inte för fel på egendom som säljs för Kronofogdemyndigheten, konkursförvaltare eller vid annan tvångsmässig försäljning. För dessa Objekt gäller inte rätten till reklamation enligt konsumentköplagen och de behöver inte heller varudeklareras (VDN-deklareras).

10. Reklamation och ångerrätt

10.1 Allmänt

Kvdpro företräder Säljaren vid frågor och reklamationer. Kunden kan inte vända sig direkt till Säljaren. Kunden får inte åberopa att Objektet är felaktigt om Kunden inte inom nedan angivna tidsfrister lämnar Kvdpro meddelande om felet (reklamation).

Kunden har en undersökningsplikt av Objektet i enlighet med dessa Villkor. Fel, som märkts eller borde ha märkts när Objektet undersöktes av Kunden vid dessa tillfällen, ska reklameras genast till Kvdpro innan objektet transporteras från Kvdpros försäljningsställe. Reklamation ska i första hand ske per telefon till 010-165-14-44 samt skriftligen till följande adress: reklamation@kvdpro.com. En reklamation ska innehålla information om vilket Objekt reklamationen avser, en beskrivning av hur felet yttrar sig och alla övriga relevanta uppgifter och omständigheter som kan vara av betydelse. Det är viktigt att Kunden, Kvdpro och säljaren hanterat och hittat en lösning för reklamationen innan Kunden kan flytta objektet från Kvdpros försäljningsställe. Detta gäller oavsett om objektet står på en av Kvdpros anläggningar eller hos säljaren. Om Kunden lämnar upphämtningsplatsen med objektet ser vi det som ett godkännande av objektets skick. Om Kunden reklamerar objektet vid utleverans erbjuds kunden avhopp från köp. Om Kunden ändå önskar fullfölja köpet innebär detta att Kunden godkänner objektet i dess befintliga skick.

För undvikande av missförstånd utgör ett felaktigt angivet bud inget skäl till reklamation. Kvdpro förbehåller sig rätten att neka en reklamation.

Kunden har tre (3) års reklamationsrätt på Objekt. Reklamationsrätten täcker enbart varor som är felaktiga enligt ovan och gällande konsumentskyddslag.

Kvdpro ersätter aldrig Kunden för resor eller andra utlägg som det innefattar att köpa och hämta ett objekt som sålts via Kvdpro. Detta gäller även om kunden väljer att avstå från att köpa objektet och ta med det från upphämtningsplatsen.

10.2 Rättelse vid konstaterat fel

Kvdpro har rätt att avhjälpa sådana fel i sålda Objekt som Säljaren ansvarar för. Kvdpro har också rätt att anvisa Kunden ett annat likvärdigt objekt.

Vid reklamationer måste Kvdpro alltid meddelas innan någon form av reparation genomförs. I dessa fall ska ett kostnadsförslag skickas till Kvdpro. Kvdpro ska på så sätt ges möjlighet att först bedöma och godkänna kostnadsförslaget eller eventuellt avhjälpa felet med egna resurser.

Om avhjälpande av ett fel i ett Objekt inte sker inom skälig tid från det att reklamation framställts av Kunden, eller om felet är av väsentlig betydelse för Kunden, har Kunden rätt att frånträda (häva) köpet och mot återlämnade av Objektet erhålla det belopp som erlagts för detsamma. Vid hävande av köp har Kvdpro rätt att göra ett nyttjandeavdrag vilket utgörs av 0,5% av köpeskillingen per hel månad sedan köptillfället samt 0,5% av köpeskillingen per 100 körda mil vilket är i linje med MRF:s branschpraxis.

Kvdpro förbehåller sig rätten att vid väsentligt fel återköpa Objektet för auktionspriset med avdrag för eventuellt slitage m.m. om inte annat överenskommits med Kunden.

Om Kunden reklamerat och det inte föreligger något fel som Kvdpro ansvarar för, är Kvdpro berättigad till ersättning för sina kostnader.

10.4 Ångerrätt

Då budgivningen inte resulterar i att något avtal mellan Kunden och Kvdpro ingås (vilket istället sker efter besiktning och på plats i Kvdpros lokaler) är lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler inte tillämplig på avtalsförhållandet mellan Kunden och Kvdpro. Mot bakgrund av detta har Kunden inte rätt att ångra sitt köp.

11. Särskilda villkor om Direktauktion

Under vissa omständigheter utför Kvdpro en så kallad Direktauktion. Direktauktion innebär att ett Objekt står kvar hos Säljaren vid ingående av köpavtal och transporteras inte till någon av Kvdpros anläggningar eller filialer. Direktauktion genomförs oftast då Objekt är svåra och mycket kostsamma att transportera eller där Säljaren behöver ha maskinen i drift under försäljningen. Det framgår vid respektive Objekt om det är föremål för direktauktion.

Vid Direktauktion blir Objekten, om inte annat angetts av Kvdpro i Beskrivningen, antingen:

1. testade på plats av Kvdpros fordonstekniker eller extern testare anlitad av Kvdpro

2. dokumenterade av Kvdpros professionella tekniker, säljare eller samarbetspartners.

Kvdpro säljer också Objekt som ej är testade av Kvdpro, dessa Objekt är dokumenterade av Kvdpro. Specifik information hittas i Beskrivningen av varje enskilt Objekt. När köpet är genomfört och betalning genomförd, överlämnas sedan Objektet av Säljaren till Kunden på den plats där Objektet står.

En visning av Objekt som är föremål för Direktauktion sker hos Säljaren efter överenskommelse. Samma villkor för visning, undersökningsplikt, fel och reklamationer gäller även för köp vid direktauktion.

Efter auktionen kontaktar Kvdpro vinnande budgivare via e-post eller telefon för att bekräfta budet. Samtidigt kommer Kvdpro och högste budgivare överens om dag för att ingå köpavtal, betalning, avhämtning, med mera. Vid avhämtningen lämnar Kunden över ett mottagningsdokument från Kvdpro som fungerar som ett kvitto och som båda parter undertecknar. Mottagningsdokumentet bekräftar Kundens och Säljarens utbyte av prestationer i form av överlämning och avhämtning.

12. Force Majeure

Om Kvdpros fullgörande av sina åtaganden enligt Villkoren väsentligen försvåras eller förhindras på grund av omständighet som Kvdpro inte kunnat råda över, såsom exempelvis allmän arbetskonflikt, krig, eldsvåda, blixtnedslag, terroristattack, ändrad myndighetsbestämmelse eller myndighetsingripande, ska detta utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och andra påföljder. Om Kvdpros fullgörande av Villkoren förhindras för längre tid än tre månader av befrielsegrund enligt denna punkt, får Kunden häva köpet.

13. Tilläggstjänster: finansiering, försäkring, transporter m.m.

Kvdpro förmedlar ett antal tilläggstjänster från andra företag. Mer information finns på Kvdpros webbplats www.kvdpro.com under fliken "Köpa" samt i informationen om respektive Objekt på webbplatsen. För dessa tilläggstjänster ansvarar de företag som säljer tjänsterna till fullo och Kunden tecknar avtal med dem separat.

14. Tillämplig lag och tvist

Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av dessa Villkor ska tolkas i enlighet med svensk lag och i första hand lösas genom förhandlingar mellan parterna. I de fall parterna inte når en överenskommelse, ska tvisten avgöras av svensk domstol.

15. Villkor vid försäljning till länder utanför Sverige

Kvdpro bistår med administration, mot en avgift enligt nedan, vid export av de flesta objekt som säljs.

Administrationskostnad för privatköpare inom och utanför EU: 2236 kr exkl. moms.

Alla priser är max och gäller för objekt där försäljningspriset överstiger SEK 15 000. Gäller vid exporter inom och utanför EU.

Då Objekt ska gå på export gäller nedanstående villkor utöver de som stadgas ovan.

Försäljning inom EU till privatperson:

 • Kunden betalar alltid moms på förmedlingsavgift, transporter och andra tjänster inom Sverige.
 • Kunden betalar alltid svensk moms på objekten.
 • Deposition om SEK 6 000 betalas för registrerade Objekt, för oregistrerade Objekt betalas ingen deposition.
 • Kunden ska till Kvdpro ange IBAN kontonummer, Swiftadress samt kontoägarens korrekta namn vid hämtning av objekt, detta för att Kvdpro ska kunna återbetala depositionen så snabbt som möjligt efter att bevisning för utförsel inkommit.
 • Vid leveranstillfället ska Kunden/kuriren kunna legitimera sig med ID-handling exempelvis körkort eller pass.
 • Om Kunden använder sig av kurir vid leveranstillfället så måste denna ha med sig en fullmakt för att få teckna köpavtal.

För fordon: Svenska registreringsskyltar monteras av vilket innebär att fordonet måste transporteras från Kvdpros anläggningar på annat fordon/släp eller förses med tillfälliga registreringsskyltar. Kunden kan ansöka om sådana tillfälliga registreringsskyltar via blankett från Transportstyrelsen som ska skickas till Kvdpro (hanteringen tar cirka 14 dagar). Avgiften för den tillfälliga registreringen är SEK 2 995 inklusive moms. Tillfälliga registreringsskyltar kan emellertid inte utfärdas för alla fordon. Kontrollera därför med Kvdpros kundcenter vad som gäller för det aktuella fordonet. Fordonets handlingar samt svenskt registreringsbevis utlämnas till köparen/kurir vid leveranstillfället. Hämtas Objektet med speditörsgaranti eller liknande från fraktbolag så behöver inte deposition erläggas.

Export till privatpersoner utanför EU samt till Åland:

 • Kunden betalar svensk moms på förmedlingsavgift, transporter och andra tjänster inom Sverige.
 • Deposition på registrerade fordon blir aldrig lägre än SEK 6 000 oberoende av nivån på momsen, men depositionen kan bli högre dock maximalt 25 % på beloppet för det totala förvärvet av varor och tjänster.
 • Deposition på oregistrerade Objekt blir aldrig lägre än SEK 1 000 oberoende av nivån på momsen, men depositionen kan bli högre dock maximalt 25 % på beloppet för det totala förvärvet av varor och tjänster.
 • Depositionen återbetalas när bevisning inkommit till Kvdpro om att godset lämnat landet. Bevisning ska vara Kvdpro tillhanda senast 15 dagar efter kvittots datum.
 • Om Kunden inte kan dra av momsen på Objektet deponeras alltid SEK 6 000 på registrerade objekt och ingen deposition på oregistrerade Objekt.
 • Kunden ska till Kvdpro ange IBAN kontonummer, Swiftadress samt kontoägarens korrekta namn vid hämtning av objekt, detta för att Kvdpro ska kunna återbetala depositionen så snabbt som möjligt efter att bevisning för utförsel inkommit.

Vid leveranstillfället ska Kunden/kuriren kunna legitimera sig med ID-handling exempelvis körkort eller pass.

Om Kunden använder sig av kurir vid leveranstillfället så måste denna ha med sig en fullmakt för att få teckna köpavtal.

För fordon: Svenska registreringsskyltar monteras av vilket innebär att fordonet måste transporteras från Kvdpros anläggningar på annat fordon/släp eller förses med tillfälliga registreringsskyltar. Kunden kan ansöka om sådana tillfälliga registreringsskyltar via blankett från Transportstyrelsen som ska skickas till Kvdpro (hanteringen tar cirka 14 dagar). Avgiften för den tillfälliga registreringen är SEK 2 995 inklusive moms. Tillfälliga registreringsskyltar kan emellertid inte utfärdas för alla fordon. Kontrollera därför med Kvdpros kundcenter vad som gäller för det aktuella fordonet. Fordonets handlingar samt svenskt registreringsbevis utlämnas till Kunden/kurir vid leveranstillfället. Hämtas Objektet med speditörsgaranti eller liknande från fraktbolag så behöver inte deposition erläggas.


Dessa Villkor har fastställts av Kvdpro den 21/10 2021