Auktions- och medlemsvillkor för näringsidkare

1. Inledning och bakgrund

Dessa auktions- och medlemsvillkor för Näringsidkare (”Villkoren”) gäller mellan er som företag eller annan juridisk person (”Kunden”/”du”) och Kvd Heavy Equipment AB / Kvdpro (”Förmedlaren”), organisationsnummer 556531-9919. Genom att godkänna villkoren blir det företag eller annan juridisk person som du företräder registrerad medlem hos Kvdpro. För privatpersoner gäller separata villkor, se Auktions- och medlemsvillkor för Privatperson.

Villkoren gäller för Kundens medlemskap hos Kvdpro, för användningen av Kvdpros webbplats www.kvdpro.com och därtill hörande sidor (”Webbplatsen”) samt för de tjänster, exempelvis budgivnings- och försäljningsmöjlighet, som Kvdpro tillhandahåller på Webbplatsen (”Tjänsterna”). Om Kunden inte accepterar att bli bunden av dessa Villkor kan Kunden inte använda eller få tillgång till Tjänsterna.

Efter en genomförd och vunnen auktion eller fastprisförsäljning på Webbplatsen kan Kunden ges möjlighet att köpa ett objekt (”Objektet”). Separata Köpevillkor för Näringsidkare gäller för sådant köp (se bifogat till dessa Villkor).

Genom att godkänna och acceptera Villkoren förbinder sig Kunden samt dess företrädare att följa Villkoren. Som medlem på Kvdpro.com godkänner Kunden dessa villkor i sin helhet och med detta gör Kunden följande;

 1. bekräftar att informationen i dessa Villkor har lästs fullständigt och förståtts;
 2. bekräftar och garanterar att den information som Kunden lämnat är fullständiga och korrekta;
 3. bekräftar sitt samtycke till, och bekräftar och tar på sig alla skyldigheter för Kunden som anges i dessa Villkor samt Förmedlarens hantering kring beslutsprocess för köp av objekt;
 4. godkänner att denne tagit del av informationen om personuppgifter och samtyckt till användningen av cookies enligt Kvdpros Integritets- och säkerhetspolicy (”Webbplatspolicy”).
 5. utser Representanten som ska agera i Kundens namn och på Kundens vägnar i samband med alla frågor som rör ingåendet och fulländandet av Villkoren med Förmedlaren om Objekt, inklusive (utan begränsning), beställning, undertecknande av alla dokument, uthämtning av objekt, vid transport och utfärdande eller mottagandet av betalningar i samband därmed.

Villkoren, Kvdpros webbplatspolicy och den information som Kvdpro anger på Webbplatsen utgör det fullständiga avtalet mellan Kunden och Kvdpro rörande användning av Webbplatsen och Tjänsterna.

2. Kvdpros roll och uppdragsgivaren

Kvd Heavy Equipment AB / Kvdpro bedriver försäljning via kvdpro.com genom auktion och fastprisförsäljning av nya och begagnade maskiner, fordon och utrustning (”Objekt”), både inom och utanför Sveriges gränser för Säljarens räkning. Kvdpro värderar och säljer egendom i huvudsak för annans räkning, för företag, privatpersoner och offentlig sektor (”Uppdragsgivare”). Som alla andra auktionsföretag är Kvdpros roll att mot provision förmedla egendom från Uppdragsgivare som ger i uppdrag åt Kvdpro att sälja fordon och annan egendom till köpare.

I vissa fall kan Förmedlaren också sälja och exportera Objekt till köpare utanför Sverige eller där antingen den angivna leveransadressen eller den förväntade slutliga leveransstället, direkt eller indirekt, annars ligger utanför Sverige (sådana transaktioner kallas gemensamt för "Export"). På grund av de ökade risknivåerna, liksom tillämpliga lagkrav och begränsningar som Förmedlarens aktieägare ställer och interna uppförandekoder, är Förmedlaren skyldig att vidta vissa försiktighetsåtgärder för att säkerställa efterlevnad av dessa och för att begränsa Förmedlarens och Säljarens riskexponering, bland annat i form av juridiska och administrativa sanktioner, ekonomiska förluster och skadat anseende. Förmedlaren tillåter inga försäljningar utanför EU/EES gränser.

3. Registrering

Kunden registrerar sig för att kunna nyttja Tjänsterna genom att fylla i registreringsformuläret på Webbplatsen. Det krävs att en fysisk person med behörighet att binda företaget till Villkoren anges som kontaktperson.

Att registrera sig som Kund på Webbplatsen är gratis. Efter att Kunden har fyllt i sina uppgifter på Webbplatsen erhåller Kunden ett användarkonto. En aktiveringskod skickas till Kunden. Behöver Kunden hjälp med registreringen hänvisas Kunden till Kvdpros kundcenter. Kunden ska ange korrekta företagsuppgifter, personuppgifter och kontaktuppgifter samt hålla informationen uppdaterad. Kunden ansvarar för felaktigt ifyllda uppgifter. Information om Kvdpros behandling av personuppgifter finns i Kvdpros Integritets- och säkerhetspolicy.

Webbplatsen är inte tillgänglig för, och får inte användas av, personer under 16 år eller som av annan orsak har begränsad rättshandlingsförmåga eller av Kvdpro temporärt eller definitivt avstängda Kunder.

Kvdpro tillåter endast företag och privatperson registrerade i EU och EES att skapa användarkonto och handla på kvdpro.com.

Kunden är ansvarig för alla vidtagna handlingar som utförs under inloggning i Kundens namn och lösenord. Kunden har endast rätt att använda Tjänsten genom att använda eget användarkonto. Kunden ska på bästa sätt tillse att lösenordet hålls hemligt och att det inte kommer till utomstående persons kännedom. Kunden får inte heller tillåta, direkt eller indirekt, att utomstående använder dennes användarkonto. Lösenordet måste omedelbart ändras om det finns skäl att misstänka att informationen har avslöjats eller på annat sätt missbrukats. Kunden ska även omgående anmäla till Kvdpro om det kan misstänkas att obehörig känner till Kundens lösenord.

Kunden är ansvarig för alla uppgifter som lämnat till Kvdpro både under medlemsregistrering samt under hela köpresan är korrekta, sanningsenliga och giltiga.

Kunden godkänner som medlem på kvdpro.com dessa villkor i sin helhet och med detta att i alla situationer agera enhetligt med vad som accepteras genom att anta dessa villkor.

Kvdpro är inte ansvarigt för förluster orsakade till följd av otillåten användning av en Kunds inloggningsuppgifter eller användarkonto om inte Kvdpro gjort sig skyldig till försummelse.

3.1 Medlemskonto

Kvdpro kan vid misstanke om att ett konto är kopplat till en person eller ett företag som bedriver verksamhet som strider med Kvdpros villkor så väl som nationella eller internationella lagar och regler samt sanktionslistor blockera kontot. Detta kan ske vid en enskild försäljning eller på obestämd tid. Kvdpro behöver inte informera kunden varför dennes konto blivit blockerat från köp på kvdpro.com.

Kvdpro kan komma att dela dina person- och företagsuppgifter med följande mottagare: (a) andra bolag inom Kvdpros koncern, och (b) IT-leverantörer, samarbetspartners, marknadsförings- samt undersökningsbolag, finansbolag och transportbolag i syfte att erbjuda rabatter, anpassa innehåll, begära transportofferter etc.

4. Försäljning, budgivning och förmedlingsavgift

Objekten läggs ut till försäljning via auktion eller fastprisförsäljning online på Webbplatsen. I vissa fall kan objekt säljas utan att objektet publiceras på kvdpro.com Beskrivningar av Objekt som läggs ut till försäljning sker alltid enligt Kvdpros mallar och system och i enlighet med Villkoren i tillämpliga delar. Alla Objekt säljs i befintligt skick och mer information om detta återfinns i Kvdpros Köpevillkor för Näringsidkare.

Kvdpros onlineförsäljning hålls löpande under veckan på Webbplatsen. Kvdpro kan från tid till annan komma att erbjuda olika Tjänster såväl möjlighet att lägga bud och delta i en budgivning samt eventuella andra tjänster. Tjänsterna kan vara gratis eller vara förenade med avgifter av olika slag. Om en Tjänst är förenad med en avgift framgår detta på Webbplatsen. Nedan villkor gäller för budgivning via Webbplatsen.

För att kunna buda eller köpa till fastpris måste Kunden först registrera sig som medlem enligt dessa Villkor. En Kund som önskar delta i en budgivning eller köpa till fastpris på Webbplatsen får delta om denne uppfyller Villkoren. För att delta i en auktion eller fastprisförsäljning på objekt vilka annonseras på kvdpro.com krävs att den registrerade medlemmen är inloggad på Kvdpro.com och deltar i online-försäljningen. Kvdpro godtar inga bud över telefon, mail eller andra kommunikationsmedel. För att en transaktion skall godkännas krävs att juridisk person som registrerat ett användarkonto, Kunden, är samma person som i slutändan genomför transaktionen och uthämtning av objektet. Överflyttning av köpare från registrerad medlem till annan person eller verksamhet är inte tillåtet.

Det är inte tillåtet att delta i budgivning på Webbplatsen av egna inlämnade föremål eller att manipulera en budgivning på något sätt, exempelvis genom ombud. Den som lägger ett bud för annans räkning påtar sig fullt ansvar för fullföljande av köpet såsom den som lägger ett bud och därmed deltar i en budgivning för egen räkning. Kvdpro förbehåller sig rätten att ta bort Objekt från Webbplatsen under pågående budgivning.

En Kund kan logga in och lägga ett bud på en auktion på Webbplatsen när som helst fram tills auktionen stänger. Det kostar ingenting för en Kund att lägga ett bud. En Kund som vill lägga ett bud ska följa instruktionerna på Webbplatsen. Om en Kund ångrar ett lagt bud och vill ta bort det, krävs det att Kunden meddelar detta till Kvdpro senast sex (6) timmar innan nedräkningen för auktionen startar. Det är inte möjligt att ta bort bud som läggs mindre än sex (6) timmar innan nedräkning för auktionen startar.

För varje Objekt som säljs på auktion finns ett angivet klockslag då nedräkningen för auktionen startar. Om ett nytt bud läggs inom ett av Kvdpro förutbestämt tidsintervall innan auktionsslut, fortsätter auktionen och auktionstiden förlängs med ytterligare med detta tidsintervall. När budgivningen har varit avstannad i längre än av Kvdpro förutbestämt tidsintervall, så är auktionen avslutad. Auktionsslutet är alltså rörligt och kan inte förutses. Information om pågående auktioner tillsammans med preliminära avslutsdatum återfinns på Webbplatsen.

En Kund som vinner budgivningen i enlighet med dessa Villkor ska betala en avgift (”Förmedlingsavgift”), i enlighet med den princip och de belopp som anges på Webbplatsen. En Kund som är näringsidkare är skyldig att betala Förmedlingsavgiften även om ett köp av inropat Auktions- eller fastprisobjekt av någon anledning inte fullföljs. Gällande Förmedlingsavgifter för varje Objekt anges under objektsvyn på Webbplatsen. Betalning av Förmedlingsavgiften genomförs i enlighet med punkten 6 Försäljningsavslut nedan.

Vissa objekt kan säljande kund välja att objektet endast skall säljas till momsregistrerade företag. Säljande kund har också rätt att välja om objektet skall säljas till svensk köpare och/eller köpare inom utvalda länder inom EU + EES.

Kvdpro förbehåller sig rätten att neka Kunden beviljandet att köpa ett objekt och när som helst och av någon anledning, utan att ge någon motivering att neka köpet.

4.1 Fastprisförsäljning och intresseanmälan

Kvdpro erbjuder även fastpris-försäljning av objekt. Fastprispris-försäljning kan ske antingen tillsammans med eller utan auktion.

Fastpris utan auktion

Vid fastpris utan auktion erbjuds Kunden köpa objektet till ett fastpris. Fastpris fungerar som en köpreservation där Kunden med första inskickade köpreservation erbjuds köpoption. När Kunden skickat köpreservationen kommer Kunden få information om dennes köplats. Har Kunden inte första köplats kommer denne informeras vilket nummer i kön denne innehar.

Kvdpro kommer kontakta Kunden med första köpreservation för att slutföra köpet. Om Kunden inte svarar eller återkopplar inom 24 timmar kommer köpoptionen avbrytas och i stället erbjudas till nästa Kund i kön. Kundens reservation kommer då tas bort. Önskar Kunden reservera objektet igen får denne skicka in en ny reservationsförfrågan. Kvdpro återkopplar enbart till Kunden med första inskickad köpreservation (köplats 1).

Fastpris med auktion

Vid försäljning till fastpris tillsammans med auktion erbjuds Kunden köpa objektet till ett fastpris under auktionstiden. Auktioner som erbjuder fastpris-försäljning kan avslutas tidigare än utsatt tid genom att köparen avstår budgivningsmomentet och vinner optionen att köpa objektet till ett fast pris. På objekt där detta alternativ finns tillgängligt kommer ett fast pris finnas angivet. Fastpris-försäljningen fungerar även här som en köpreservation där Kunden med första inskickade köpreservation (köplats 1) erbjuds köpoption. Fastpris-försäljningen kommer vara tillgänglig måndag 07.00 till fredag 12.00 CET under den tid auktionen pågår. Möjligheten till fastpris-försäljning tas bort under helgen. Fastpris-försäljningen tas även bort 24 timmar innan auktionens nedräkning samt i de fall inkomna bud närmar sig auktionens satta reservationspris. Därefter fortsätter auktionen utan denna möjlighet.

När Kunden skickat köpreservationen kommer Kunden få information om dennes köplats. Har Kunden inte första köplats kommer denne informeras vilket nummer i kön denne innehar.

Kunden med första reservationsförfrågan skall inom 2 timmar kontakta Kvdpro per telefon för att slutföra köpet. Om Kunden med köpoption inte kontaktar Kvdpro inom 2 timmar kommer köpoptionen erbjudas till näste Kund i kön. Är Kvdpro inte öppet när köpreservationen görs behöver Kunden återkoppla om att slutföra köpet nästkommande arbetsdag, så fort Kvdpro öppnat verksamheten för dagen. Om Kunden med första reservationsförfrågan inte slutför köpet kommer Kvdpro kontakta nästa Kund i kön för att erbjudas köpoption. Kundens reservation kommer då tas bort. Önskar Kunden reservera objektet igen får denne skicka in en ny reservationsförfrågan.

Kunder som inte har första inkomna reservationsförfrågan skall inte kontakta Kvdpro. Kvdpro förbehåller sig rätten att neka Kunden beviljandet att köpa ett objekt och när som helst och av någon anledning, utan att ge någon motivering att neka köpet.

Intresseanmälan

Vid försäljning av objekt till fastpris utan auktion erbjuds Kunden möjligheten att skicka in en intresseanmälan. Intresseanmälan innebär att Kunden kan skicka in ett bud på objektet, även om detta understiger satt fastpris.

Intresseanmälan är en förfrågan om pris och innebär inte att Kunden får köpa objektet för efterfrågat pris. Kvdpro kommer om intresseanmälan innefattar ett för säljande kund relevant bud, stämma av detta med den säljande kunden. Om säljande kund är intresserad att gå vidare med försäljning till Kundens föreslagna bud kommer Kvdpro kontakta Kunden. Om Kvdpro inte återkopplat på inskickad intresseanmälan är säljande kund inte intresserad av att gå vidare med en affär till av Kunden föreslaget bud.

Notera att en köpreservation av objektet kommer ha förtur framför en intresseanmälan. Vill du vara säker på att få köpa objektet skall du skicka in en reservation. Den första reservationen som kommer in får köpoption på objektet.

Ordinarie köpevillkor tillämpas vid alla fastpris-försäljningar och alla kostnader (exklusive förmedlingsavgift) ingår i det fasta priset.

5. Reservationspris

För Objekt finns ofta ett lägsta pris som Uppdragsgivaren är villig att sälja Objektet för (”Reservationspriset”).

6. Försäljningsavslut

Det högst angivna budet vinner vid auktionsförfarande. Ett vinnande bud innebär inte att Kvdpro har accepterat budet eller att Kunden har en rättighet att köpa Objektet. Om en auktion eller fastpris-försäljning slutar med två lika höga bud vinner det bud som först kommer in till Kvdpro. Vid tvister om budgivningen avgör Kvdpro ensamt och slutgiltigt vilket bud eller fastprisförfrågan som har företräde. Förmedlaren har implementerat granskningsförfarande, genom vilket varje potentiell köpare bedöms, där Förmedlaren och / eller Säljaren, har rätt att besluta om att genomföra försäljningen eller inte.

Kvdpro informerar Kunden med högsta budet alternativt första inskickade fastprisförfrågan om eventuell köpoption. Denna information samt eventuell erbjuden köpoption innebär en möjlighet att köpa objektet. Det innebär inte att avtal ingåtts gällande köp.

Har inte Reservationspriset uppnåtts förbehåller sig Uppdragsgivaren rätten att antingen lägga ut Objektet till försäljning igen utan föregående kontakt med Kunden med högst bud, acceptera det högsta budet eller inskickat bud från annan intressent, förhandla ett pris som accepteras av både budgivaren och säljaren alternativt avbryta försäljningen. Uppdragsgivaren eller Kvdpro kan också välja att Är Reservationspriset uppnått (vilket framgår som "Ja" under objektsvyn på webbplatsen) så har Kunden en möjlighet (option) att köpa Objektet till överenskommet pris. Förmedlaren förbehåller sig rätten att neka eller återkalla försäljningen (auktion- och fastpris-försäljning), och med detta när som helst, utan någon anledning och motivering neka Kunden beviljandet av köpet. Kunden godkänner och samtycker till denna hantering vilket inte medför några rättigheter för Kunden. Förmedlaren är inte skyldig att ingå något avtal med någon Kund för försäljning av Objekt. Alla enskilda transaktioner kommer att utvärderas fristående.

En Kund som vinner budgivningen eller har köpt genom fastprisförsäljning ska betala en Förmedlingsavgift för köpt Objekt i enlighet med den princip och det belopp som anges på Webbplatsen. En Kund är skyldig att betala Förmedlingsavgiften även om köp av inropat Objekt av någon anledning inte fullföljs. Vid de fall Kunder inte fullföljer betalning inom två (2) arbetsdagar från auktionsavslut eller inskickad fastpris-förfrågan förbehåller sig Förmedlaren rätten att avsluta köpet och erbjuda köpoption till nästa budgivare. Detta gäller såväl auktions- som fastpris-försäljning.

Efter försäljning via auktion eller fastpris-försäljning utan auktion kontaktar Kvdpro vinnande budgivare för att bekräftelse av köpet. Efter försäljning via fastpris under auktion skall kunden kontakta Kvdpro inom två (2) timmar för att slutföra köpet. Kvdpro informerar högste budgivare om betalnings- och utleveransprocessen samt tilläggstjänster. Kvdpros tillämpliga Köpevillkor för Näringsidkare är bifogade till dessa Villkor och kommer Kunden tillhanda för genomgång vid ingåendet av medlemskap på kvdpro.com.

Budgivare med högsta budet är skyldig att svara i telefon och läsa sin e-post efter auktionsavslutet eller fastpris-försäljningen. I de fall Kvdpro inte kan få kontakt med budgivaren med högst bud för objekt som sålts via auktion eller till fastpris utan auktion senast påföljande arbetsdag efter auktionsavslutet eller fastpris-försäljningen trots upprepade försök, har Kvdpro rätt att debitera Förmedlingsavgiften samt erbjuda andra budgivare att köpa Objektet, såvida inget annat anges.

I de fall Kvdpro inte får återkoppling från budgivaren med första inskickade fastpris-reservation på objektet som sålts till fastpris under auktion, senast två (2) timmar efter inskickad fastpris-reservation, har Kvdpro rätt att debitera Förmedlingsavgiften samt erbjuda andra budgivare att köpa Objektet, såvida inget annat anges.

Med förbehåll för att Kunden beviljas godkännande att köpa, ska varje potentiell transaktion, inklusive ingåendet av individuella avtal för att styrka alla transaktioner som rör försäljning av Objekt utförda av Förmedlaren, slutföras och genomföras i enlighet med den process som beskrivs i avsnitt 6.1 nedan, såvida inte Förmedlaren och Kunden är överens om något annat.

6.1 Process vid Auktions- eller fastprisavslut

För varje transaktion angående försäljning av Objekt ska Kunden godkänna dessa villkor och genomföra transaktionen genom följande process;

 1. Vid vunnen auktion eller ”fastpris-försäljning utan auktion” kontaktar Förmedlaren Kunden gällande köpoption, och vid vunnen ”fastpris-försäljning under pågående auktion” kontaktar Kunden Förmedlaren gällande köpoption, som bland annat inkluderar
  1. en specifikation av Objektet,
  2. pris och avgifter,
  3. hänvisning till auktions- och medlemsvillkor och villkoren för dem, och
  4. tidsperioden under vilken erbjudandet är giltigt.
 2. Kunden bekräftar sitt godkännande av Förmedlarens erbjudande. Om Kunden inte förhåller sig till rådande auktions-, medlems- och köpevillkor eller att andra oklarheter eller förändringar uppstår under processen tolkas som ett avslag på Förmedlarens erbjudande om köpoption. Med detta kommer möjligheten till att genomföra köpet avbrytas omgående.
 3. Kunden bekräftar erbjudandet och Förmedlaren informerar om betalning och leverans. Kunden inkommer med den information Kvdpro efterfrågar för att kunna hantera försäljning vidare.
 4. Förmedlar skickar betalningsunderlag. Kunden betalar inom av Kvdpro satt tid.
 5. Kunden betalar hela beloppet genom någon av Kvdpros godkända betalningssätt, se avsnitt 5.2 i Köpevillkor för näringsidkare. Betalning måste ske från ett bankkonto registrerat i samma land som köpande företag är registrerat. För företag krävs giltigt momsregistreringsnummer*.
 6. Efter mottagen betalning bokar och planerar Förmedlaren utleverans av objektet åt Kunden och kommunicerar kring datum och leveransförutsättningar.
 7. Inför hämtning av köpt objekt
  1. Försäljning till svensk köpare som hämtar objektet själv.
   1. Kunden bekräftar planerad utleverans.
  2. Försäljning till svensk köpare som hämtar genom Ombud/Transportör/Kurir eller annan part.
   1. Kunden eller anlitat ombud/transportör/kurir bekräftar planerad utleverans.
   2. Inför utleveransen skall Kunden skickat in en signerad Fullmakt om att transportör eller ombud har rätt att hämta ut objektet för Kundens räkning.
   3. Blankett för Fullmakt skickas till Kunden på begäran.
  3. Försäljning till exportköpare som hämtar objektet själv.
   1. Kunden bekräftar planerad utleverans.
   2. I de fall Kunden köpt på export och hämtar objektet själv krävs ett registreringsbevis i mottagarlandet för registrerade objekt.
   3. Vid försäljning av oregistrerade objekt samt köpare utan speditörsgaranti utanför Sveriges gränser, inom EU, krävs Transaktionsintyg för korrekta bankuppgifter för återbetalning av deposition.
   4. Vid försäljning utanför EU (uteslutande EES) krävs tullhandlingar in.
   5. Vid försäljning av registrerade objekt skall svenska registreringsskyltar tas bort och kasseras av säljande kund eller förmedlare innan utleverans kan ske.
  4. Försäljning till exportköpare som hämtar genom transportör eller annan part.
   1. Kunden eller anlitat ombud/transportör/kurir bekräftar planerad utleverans.
   2. I de fall Kunden köpt på export och hämtar med transportör eller annan part begärs även en speditörsgaranti samt en CMR in. En CMR behöver vara stämplad av förmedlaren eller dess ombud alternativt säljaren, ombudet/transportören/kuriren och köparen.
   3. Vid försäljning av oregistrerade objekt samt köpare utan speditörsgaranti utanför Sveriges gränser, inom EU, krävs Transaktionsintyg för korrekta bankuppgifter för återbetalning av deposition.
   4. Vid försäljning utanför EU (uteslutande EES) krävs tullhandlingar in.
   5. Vid försäljning av registrerade objekt skall svenska registreringsskyltar tas bort och kasseras av säljande kund eller förmedlare innan utleverans kan ske.
 8. Leveranskvittens och Köpeavtal vid utleverans
  1. Vid alla utleveranser behöver Kunden alltid själv eller genom ombud kontrollera objektet.
  2. Vid utleveransen behöver köparen alltid signera Leveranskvittens. Leveranskvittens säkerställer att rätt person hämtar ut objektet. Om en transportör eller ombud hämtar objektet behöver denna i dialog med köparen informera att objektets skick överensstämmer med beskrivning. Köparen behöver signera Leveranskvittens för att transportören eller ombudet skall kunna hämta ut objektet.
  3. Om inte Leveranskvittensen signeras av endera parten av andra skäl än att Köparen inte signerar på grund av att Objektet inte motsvarar förväntningarna, ses detta som en underlåtelse att följa Villkoren av den part som inte signerar enligt överenskommelse.
  4. Om Köparen eller dess ombud tar med sig Objektet från Säljaren eller Kvdpros anläggningar utan signerad Leveranskvittens är Parterna överens om att detta ska anses som att Köparen har accepterat dessa köpevillkoren i sin helhet, inklusive skyldigheten att erlägga köpeskillingen till Säljaren samt samtliga övriga eventuella avgifter eller ersättningar till Säljaren och/eller Kvdpro.
  5. Leveranskvittensen kan inte signeras i efterhand utan behöver signeras innan Objektet lämnar försäljningsplatsen.
  6. Objektet görs tillgängliga för Kunden i enlighet med överenskommen Incoterm.
  7. Efter signerad Leveranskvittens anses Köpeavtal ingåtts mellan Säljaren och Kunden. Kunden kommer efter detta erhålla Kvitto för köpet.
 9. Hantering efter utleverans vid exportförsäljningar
  1. Vid export överlämnar Kunden kopior av de slutliga frakt- / transportdokumenten, registreringsbevis i mottagarlandet (inklusive men inte begränsat till CMR och fraktbrev) till Förmedlaren samt slutdeklarationer, certifikat och tillstånd, relaterade till transporter av Objektet från den aktuella platsen till dess slutdestination enligt överenskommen Incoterm vid de fall Objektet skall exporteras.

*Momsregistreringsnummer (VAT), sifferkombination inklusive landskod.

Ett bindande köp anses ha ingåtts vid slutförandet av steg 8 ovan i enlighet med gällande auktions- och medlemsvillkor. Kunden godkänner och samtycker till att Förmedlaren kan återkalla erbjudandet efter eget godtycke, när som helst innan steg 8 har slutförts, utan ansvar för att kompensera Kunden på något sätt.

Kunden godkänner och samtycker till att Förmedlaren kan erbjuda samma Objekt till flera potentiella köpare och att Objektet kan förmedlas till en annan köpare fram tills att steg 8 slutförts.

7. Missbruk av Tjänsterna

Om Kvdpro har anledning att misstänka att Kunden missbrukar sitt användarkonto eller sina inloggningsuppgifter eller annars bryter mot bestämmelserna i dessa Villkor har Kvdpro rätt att efter eget tycke och utan att i förväg meddela Kunden; (i) säga upp Kundens användarkonto; (ii) begränsa Kundens rätt att utnyttja Webbplatsen genom att förhindra inloggning och/eller (iii) omöjliggöra tillgång till Webbplatsen.

Kvdpro förbehåller sig även rätten att begränsa eller förbjuda tillgången till och användningen av Tjänsterna, stoppa bud, fördröja eller ta bort innehåll som finns på Webbplatsen och vidta tekniska samt rättsliga åtgärder för att hindra Kunden från att använda Tjänsterna samt avsluta försäljningen om Kvdpro misstänker att Kunden missbrukar Tjänsterna, exempelvis genom att lägga bud på Objekt som Kunden inte avser köpa, manipulerar budgivningen, på egen hand söker upp uppdragsgivaren i försök att avsluta affären eller påverka priset och/eller dröjer med återkoppling, betalning eller hämtning av objekt.

Kvdpro har även rätt att oavsett anledning skicka ut begäran till kund om att byta inloggningsuppgifter.

Om Kunden missvisande har angivit att den agerar som privatperson när den de facto representerar en näringsidkare har Kvdpro rätt att avbryta köpet. Budgivande kund måste alltid vara samma juridiske person som köpande kund. Se punkt 3 ovan.

Om kunden under köpprocessen inkommer med motstridiga uppgifter mot vad som tidigare lämnats ses detta som ett kontraktsbrott. Köpresan gäller från och med ingåendet av dessa villkor till och med avslutad försäljning inklusive inkommande av eventuella handlingar efter köpet för att styrka exempelvis styrka import i annat land.

Kunden godkänner med dessa villkor att alla lämnade uppgifter under hela köpprocessen är korrekta.

7.1 Kontraktsbrott

I de fall köpande kund inte fullföljer vad som ingåtts i dessa villkor ser Kvdpro det som ett kontraktsbrott.

Om kontraktsbrott skulle förefalla har Kvdpro rätten att häva köpet även i efterhand och den köpande kunden står då själv ansvarig för återförande av objektet till Kvdpro inklusive de kostnader detta kan medföra.

8. Tryck och skrivfel samt eventuella tekniska problem

Kvdpro reserverar sig mot eventuella tryck- och skrivfel på Webbplatsen, i mail- och eller sms-utskick, dokument och annan kommunikation. Kvdpro kan inte heller garantera att alla bilder exakt återger Objektens verkliga utseende. Förpublicerade objekt på webbplatsen kan i de fall objektet inte än dokumenterats och bilder tagits, visa en oskarp schablonbild. Objektets korrekta bilder och fullständig information kommer adderas när dokumentation och värdering är genomfört, och objektet är listat till försäljning.

Kvdpro har rätt att avbryta en försäljning, bortse från bud från vissa budgivare samt bestämma om budgivningen ska göras om på grund av oklarheter om sista bud, tekniska problem, felskrivningar eller andra orsaker. Vid tekniska problem och missöden på Webbplatsen, som medför att rättvis budgivning inte kan genomföras, förbehåller sig Kvdpro rätten att ensidigt besluta om att auktionen ska avbrytas och om den skall återupptas vid senare tillfälle. Aktuella budgivare meddelas i förekommande fall.

Kvdpro kan inte garantera att Webbplatsen kommer att vara felfri eller ostörd, att fel kommer åtgärdas eller att Webbplatsen eller de servrar som tillgängliggör Webbplatsen är fria från skadliga komponenter. Kvdpro ansvarar inte för skada eller förlust eller följdskador som kan åsamkas Kunden eller Uppdragsgivare, på grund av tekniska fel, kommunikationsproblem eller liknande omständigheter.

Webbplatsen kan komma att drabbas av driftstörningar enligt ovan. Kvdpro förbehåller sig rätten att senarelägga datum och tid för auktionsavslut efter oväntade driftstörningar, inkluderat men inte begränsat till fel i internetuppkoppling till server, dataintrång eller serviceavbrott hos leverantör. Kvdpro ansvarar således inte för eventuell överbelastning på Webbplatsen och dess konsekvenser. Kvdpro kan därför inte ansvara för om ett bud inte registreras, kontakt inte etableras efter budgivningen, fel budgivare kontaktas, annan kommunikation skickats till fel Kund eller om Objekt sålts till annan än högste budgivare. Vidare kan Kvdpro inte ansvara för fel eller skador som uppstår till följd av felaktigt eller obehörigt nyttjande av användarkonto eller lösenord.

Kvdpro ansvarar inte heller för skada eller förlust eller följdskador som kan åsamkas Kunden eller Uppdragsgivare på grund av att det reservationspris och/eller fastpris och/eller moms som noterats i Kvdpros interna system är felaktigt eller inte har blivit godkänt av Uppdragsgivaren, med påföljd att auktionen måste göras om.

Ovanstående gäller dock inte om grov vårdslöshet eller uppsåt föreligger. Denna friskrivning begränsar inte Kvdpros ansvar enligt tvingande lagstiftning.

9. Särskild ansvarsbegränsning

Kvdpro ansvarar inte för direkt eller indirekt skada som kan drabba en Kund. Denna begränsning gäller dock inte om grov vårdslöshet eller uppsåt föreligger. Kvdpros ansvar är vidare under alla omständigheter begränsat till en summa motsvarande vad Kunden har betalt eller skulle ha betalat för de Tjänster som Kvdpro tillhandahållit till Kunden.

10. Meddelanden

Meddelanden från Kvdpro till Kunden sänds till den e-postadress eller telefonnummer som finns registrerad på Webbplatsen. Meddelanden från Kunden till Kvdpro ska sändas på sätt som anges på Webbplatsen. Meddelanden på Webbplatsen anses ha lämnats till Kunden så snart meddelandena gjorts tillgängliga.

Meddelanden som sänts per e-post och/eller SMS anses ha lämnats till den andra parten omedelbart efter sändning. Meddelanden som sänts med ordinarie post anses ha kommit den andra parten tillhanda tre (3) dagar efter avsändandet.

11. Avtalstid

Dessa Villkor träder i kraft när Kunden har registrerat sig på Webbplatsen och gäller tills vidare. En Kund som har stängts av från Webbplatsen till följd av brott mot Villkoren har inte rätt att återregistrera sig eller använda Webbplatsen respektive Tjänsterna via en annan Kunds inloggning, utan Kvdpros föregående skriftliga samtycke. Kvdpro har rätt att, efter eget gottfinnande, besluta om att upphöra med att tillhandahålla Webbplatsen och Tjänsterna eller del av dessa.

Kunden har rätt att när som helst säga upp sitt medlemskap hos Kvdpro. Vid uppsägning fortsätter Villkoren att gälla för sådana handlingar, exempelvis budgivning, som Kunden genomfört innan uppsägningen.

12. Immateriella rättigheter

Webbplatsen och Tjänsterna, dess innehåll och samtliga immateriella rättigheter som skyddar dessa ägs av Kvdpro. Webbplatsen och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och databasskydd (katalogskydd). Otillåten användning eller kopiering av hela eller delar av Webbplatsen samt Tjänsterna kan utgöra olovligt immaterialrättsligt intrång och resultera i skadeståndsansvar.

Kvdpro, KVD samt därtill relaterade logotyper och ordmärken utgör Kvdpros varumärken. Användning av varumärkena får endast ske efter Kvdpros skriftliga godkännande och efter sådant godkännande endast i enlighet med Kvdpros instruktioner.

13. Överlåtelse

Kvdpro har rätt att överlåta det avtal som regleras av dessa Villkor mellan Kvdpro och Kunden inklusive, men inte begränsat till, samtliga eller delar av därmed sammanhängande rättigheter och/eller skyldigheter, till tredje man. I händelse av överlåtelse kommer Kvdpro att meddela vem som har tagit över Villkoren, rättigheterna och/eller skyldigheterna efter överlåtelsen genom meddelande på Webbplatsen eller via e-postmeddelande. Om Kvdpro överlåter Villkoren till tredje man har denne rätt att tillhandahålla samma eller liknande tjänster på en annan webbsida. En Kund kan inte överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt Villkoren till tredje man.

14. Ändring av Villkoren

Kvdpro kan komma att ändra Villkoren, Tjänsterna och priserna för dessa, samt innehållet på Webbplatsen från tid till annan. Vid betydande förändringar av dessa Villkor kommer Kunden informeras. Detta gäller dock inte om ändringen beror på förändringar i lag, författning eller myndighetsbeslut, om ändringen måste gälla omgående.

Om inte Kvdpro och Kunden kommit överens om annat, träder ändring i kraft avseende samtliga budgivningar och fast-pris köp som påbörjas från sju (7) dagar efter att Kunden blivit informerad om sådan ändring. Om Kunden inte vill godta förändringarna i Villkoren eller Tjänsterna, inklusive prisförändring, har denne rätt att säga upp avtalet för tillgång till Webbplatsen till omedelbart upphörande. Kunden kommer då inte längre ha möjlighet att logga in och nyttja Tjänsterna, och medlemskapet avslutas. Sådan uppsägning ska göras innan Kunden återigen använt Webbplatsen. Kvdpro rekommenderar att Kunden håller sig uppdaterad på Webbplatsen regelbundet för att bli varse om eventuella ändringar av Villkoren.

15. Tilläggstjänster: finansiering, försäkring, transporter m.m.

Kvdpro förmedlar ett antal tilläggstjänster. Mer information finns på Webbplatsen. För dessa tilläggstjänster ansvarar leverantörerna till fullo och Kunden tecknar avtal med respektive tillämplig leverantör separat. Kvdpro står endast till tjänst med information om sådana tjänster. Kvdpro kan därför inte ansvara för innehållet i denna information samt respektive leverantörs uppfyllande av tillämplig lagstiftning eller deras åtaganden.

16. Personuppgifter

Inom ramen för medlemskapet och deltagandet i en försäljning behandlar Kvdpro personuppgifter om representanter för Kunden vilket beskrivs närmare i Kvdpros vid var tid aktuella personuppgiftspolicy vilken återfinns här. Kvdpro är personuppgiftsansvarig för denna behandling, med undantag för eventuell granskning mot belastningsregister och sanktionslistor för vilken Kvdpros säljande kund är personuppgiftsansvarig för. Kunden åtar sig härvidlag att underrätta dess representanter om vår personuppgiftspolicy samt om att såväl Kundens representanter som Kundens ägares representanter om granskningen mot belastningsregister och sanktionslistor kan förekomma i syfte för Kvdpros säljande kund att bedöma och hantera risker hänförliga till regulatoriska krav. För ytterligare information om sådan eventuell granskning och vilken personuppgiftsbehandling den kan medföra åtar sig Kvdpro att på begäran tillhandahålla kontaktuppgifter till Kvdpros säljande kund vilken är personuppgiftsansvarig för granskningen.

17. Tillämplig lag och tvist

Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av dessa Villkor och Webbplatsen i övrigt ska tolkas i enlighet med svensk lag och i första hand lösas genom förhandlingar mellan parterna. I de fall parterna inte når en överenskommelse, ska tvisten avgöras av svensk domstol.


Dessa Villkor har fastställts av Kvdpro den 2022-12-01.
Köpevillkor för näringsidkare

1. Inledning och bakgrund

Dessa Köpevillkor för Näringsidkare (”Villkoren”) är tillämpliga när ni som företag eller annan juridisk person (”Kunden”/”du”) köper ett eller flera objekt som förmedlats av Kvdpro.

Avtal ingås mellan Kund och Kvd Heavy Equipment AB / Kvdpro (”Förmedlaren”), organisationsnummer 556746-1180 på uppdrag för en uppdragsgivare (”Säljaren”). De objekt som finns till försäljning av Kvdpro genom budgivning och fastprisförsäljning (”Objekten”) säljs i de flesta fall av Kvdpro men på uppdrag av Säljaren. I vissa fall av Kvdpro i men ej på uppdrag av Säljaren.

När en Kund vinner en budgivning har denne möjlighet, men ingen rättighet eller skyldighet, att köpa ett Objekt. Vid de fall Kunden har köpoption på ett objekt men ej genomför sitt köp, debiteras Köparen objektets förmedlingsavgift. Kunden har inte rätt att överlåta möjligheten att köpa ett Objekt eller att anvisa annan kund att köpa Objektet. För utländska Kunder gäller, utöver dessa Villkor, särskilda tilläggsvillkor, se avsnitt 15 nedan.

Kunden godkänner och samtycker till att alla villkor som anges i detta dokument ska utgöra en integrerad del av auktions- och medlemsvillkoren och således utgör bindande skyldigheter för Kunden i förhållande till varje transaktion. Kunden förbinder sig vidare att omedelbart informera Säljaren och Förmedlaren om och när någon omständighet skulle uppstå som skulle göra någon av garantierna listade i avsnitt 4 nedan ogiltiga.

2. Objekt och Beskrivning

I Kvdpros uppdrag från en Säljande kund ingår vanligtvis att värdera och upprätta en beskrivning av ett Objekt (”Beskrivning”). Objekten är vanligtvis begagnade men i vissa fall förmedlas även nya produkter.

Alla objekt som säljs på Kvdpro.com grundar sina objektsbeskrivningar på information från säljaren samt det som framkommer när Kvdpro eller säljande kund gör en visuell dokumentation av objektet. Ingen teknisk besiktning av objektet har genomförts. Referera alltid till bilder och film för skickbedömning. Det kan finnas andra fel i skick- och funktionsbeskrivning än vad som skrivs på kvdpro.com.

Objekt som finns tillgängliga för försäljning av Kvdpro återges i Beskrivningen, där information angående bl.a. Objektet och dess huvudsakliga egenskaper anges.

Objekt kan komma att brukas fram till genomförd försäljning och utleverans till köpare. Mätarställning, brukstimmar och skick kan därför komma att skilja sig vid utleverans från objektets beskrivning på Kvdpro.

Kvdpro garanterar inte att alla uppgifter i Beskrivningarna av Objekten är korrekta. Kunden måste själv kontrollera Objektets skick vid genomförande av köpet på plats och godkänna att skicket motsvarar det Kunden har rätt att förvänta sig med hänsyn till Beskrivningen. Kvdpro ansvarar inte för skada eller brister som framgår av sådan Beskrivning. Kunden accepterar att enklare lös egendom till ett objekt kan saknas, trots att det inte anges i Beskrivningen. Sådan egendom kan exempelvis, men ej uteslutande, vara: reservhjul, punkteringskit, domkraft, verktyg, verkstad- och reparationsunderlag, golvmattor, hjulkapslar etc. Att sådan enklare lösegendom saknas ska ej anses utgöra ett väsentligt fel trots att det inte angivits i Beskrivningen av Objektet. Att enklare lös egendom saknas innebär inte att Kunden har giltig grund att varken erhålla prisavdrag eller rätt att häva köpet.

Det pris till vilket Objektet slutligen säljs kan väsentligen över- eller understiga ett uppskattat auktionspris. Kvdpro kan inte garantera att Kunden inte kan finna ett liknande Objekt till ett lägre pris. Uppskattat reservationspris för Objektet tas fram av Kvdpro i samråd med säljaren. Uppgifter i en Beskrivning kan ha ändrats på grund av tillkommande omständigheter. Om information på kvdpro.com och eller en beskrivning har lämnats på olika språk, gäller den svenska versionen i första hand.

På kvdpro.com kan kunden själv välja att översätta objekts- och annan information genom en automatisk översättningsfunktion. Kvdpro garanterar inte att översättningen återges korrekt på valt språk.

3. Visning och undersökningsplikt

Tidsbokad visning av Objektet innan auktionsstart eller under fastprisförsäljning är i vissa fall möjligt. I de fall objektet säljs på plats hos Säljande kund avgör denne om visning är möjlig. Kontakta Kvdpro för information. Se kvdpro.com för kontaktuppgifter. Provkörning av maskiner och fordon tillåts ej. Läs mer om upphämtning direkt hos Säljaren i avsnitt 6. Avhämtning och transport nedan.

Informationen om Objekten i Beskrivningen har utformats för att vara lättillgänglig och översiktlig.

Objekten är, om inte annat angetts antingen i Beskrivningen eller vid genomförande av köpet på plats, dokumenterade och beskrivna av Kvdpro, Kvdpros samarbetspartner eller säljaren själv. Det är dock Kunden som ska kontrollera att Objektet motsvarar Beskrivningen.

Objekten säljs i befintligt skick. Fel och brister kan förekomma på utbjudna Objekt. Kunden ska därmed noggrant undersöka och bedöma Objektets skick och beskaffenhet. Avbildning av ett Objekt i Beskrivningen sker endast i identifieringssyfte och kan inte användas för avgörande av Objektets utförande eller skick. Är väsentlig uppgift i Beskrivningen direkt vilseledande kan detta dock utgöra grund för hävning av köpet.

Det är av största vikt att köpande kund själv alltid ombesörjer fullständig kontroll av objektets skick och funktion vid upphämtning av objektet. Alla fel eller brister som skiljer sig från objektbeskrivningen skall informeras till Kvdpro omgående, innan objektet transporteras från platsen. Köparen, säljaren och Kvdpro behöver hantera eventuella fel eller avhopp innan objektet lämnar säljaren eller Kvdpros anläggningar. Inga prisavdrag på köpet godkänns. Om objektets skick och funktion avsevärt skiljer sig från objektsbeskrivningen erbjudens Kunden att avstå köp. Om köparen inte kontrollerar objektet på plats utan genom speditör transporterar det direkt från platsen, är denne ansvarig för att speditören kontrollerat objektet. Detta gäller om såväl köparen själv eller genom Kvdpro ombesörjer transport.

Om du lämnar upphämtningsplatsen med objektet ser vi det som ett godkännande av objektets skick. Anmärkningar, överklaganden eller reklamationer som sker efter att objektet transporterats från säljplatsen godtas inte av Kvdpro.

Kvdpro är inte ansvarig för om Kunden har försummat sin undersökningsplikt enligt ovan och ansvarar inte för sådant som Kunden märkt eller borde ha märkt om Kunden fullgjort sin undersökningsplikt.

4. Undersökning och specifik garanti

Kunden ska, som ett led i och utöver sin undersökningsplikt enligt punkten 3 ovan, på plats själv eller genom ombud undersöka och godkänna Objektet som Kunden ska köpa. Efter sådan undersökning kan bindande köpeavtal mellan Kunden och Säljaren träffas, för vilket dessa Villkor gäller i sin helhet.

Alla fel eller brister som skiljer sig från objektbeskrivningen skall informeras till Kvdpro omgående. Detta måste ske innan objektet transporteras från platsen. Om köparen inte kontrollerar objektet på plats utan genom speditör transporterar det direkt från platsen, är denne ansvarig för att speditören kontrollerat fordonet. Detta gäller om såväl köparen själv eller genom Kvdpro ombesörjer transport.

Anmärkningar eller överklaganden som sker efter att objektet transporterats från säljplatsen godtas inte av Kvdpro.

Mer om Kvdpros ansvar för Objekten återfinns i punkterna 9 och 11 nedan.

4.1 Inga garantier eller påpekanden

Kunden godkänner den tidigare användningen av Objektet och att Kunden har haft möjlighet att inspektera Objektet. Kunden bekräftar och samtycker till att Objektet säljs i sitt befintliga "nuvarande" skick och att Förmedlaren inte har lämnat några garantier, varken uttryckligt eller underförstått, avseende design, överensstämmelse med specifikationer och beskrivning, drift, tillbehör, eller villkor av avseende materialets kvalitet eller utförande i Objektet eller någon del därav. Förmedlaren lämnar ingen garanti för säljbarhet eller lämplighet för Objektet eller någon del därav för något särskilt ändamål, eller någon annan garanti eller representation, uttryckt eller underförstått, avseende Objektet eller någon del därav. Vi reserverar oss för felskrivningar i beskrivningar.

Kunden godkänner att Förmedlaren inte kan tillhandahålla tillverkningsintyg (MSO) för begagnade Objekt och att Förmedlaren och Säljaren inte kan hållas ansvarig för avsaknad på tillverkarens identifieringsnummer, motornummer eller andra serienummer / tillverkningsnummer.

Kvdpro agerar alltid förmedlare åt Säljande kund vid varje försäljning. Kvdpro lämnar inte några garantier på förmedlade objekt. I undantagsfall kan garantier lämnas från Säljande kund alternativt tillverkaren. Detta framkommer i så fall i objektsbeskrivningen.

5. Avgifter och betalning

5.1 Avgifter

En Kund som vinner budgivningen i enlighet med Auktions- och medlemsvillkoren för Näringsidkare ska betala en avgift till Kvdpro i samband med betalning av överenskommet pris för Objektet (”Förmedlingsavgift”). Förmedlingsavgiften avser täcka Kvdpros kostnader för hantering av Objektet och kan variera i storlek. Varje Objekts förmedlingsavgift anges under objektsvyn på Webbplatsen.

För avgifter kopplat till Exportköpare, se avsnitt 15.

Förmedlingsavgiften ska betalas om Kunden har undersökt det inropade Objektet på plats, men sedan väljer att avstå från att fullfölja köpet utan giltig grund. Som giltig grund avses att Objektet funnits behäftat med väsentliga fel eller brister som inte angivits i Beskrivningen av Objektet.

Om Kunden beställt transport av Objektet genom Kvdpro från en Kvdpro-anläggning till en annan debiteras Kunden även transportkostnaden, om inte annan anges häri.

Avhämtat objekt räknas därmed som signerat köpeavtal mellan Säljaren och Kunden.

5.2 Kundens betalning

Överenskommet pris och Förmedlingsavgift ska betalas i förväg innan objektet avhämtas – så snart som möjligt men senast två (2) arbetsdagar från auktionsavslut eller inskickad fastpris-förfrågan. Inbetalning skall ske till av Kvdpro hänvisat klientmedelskonto. Kvdpro uppmanar Kunden att i förväg tänka igenom hur köpet av ett Objekt ska finansieras. Observera att eventuella begränsningar för betalningsalternativ kan förekomma.

Inbetalning behöver ske från samma land som köparens hemvist.

Ett bindande köp anses dock inte ha ingåtts förrän Kunden signerat Leveranskvittens vid utleverans av Objektet i enlighet med gällande auktions- och medlemsvillkor. Kunden godkänner och samtycker till att Förmedlaren och säljaren kan återkalla erbjudandet efter eget godtycke, när som helst innan signering av Leveranskvittens har slutförts, utan ansvar för att kompensera Kunden på något sätt. Efter signerad Leveranskvittens anses Köpet genomfört och köpeavtal ingåtts mellan Säljaren och Kunden. Kunden kommer efter detta erhålla Kvitto för köpet.

Kvdpro förbehåller sig rätten att inte alltid erbjuda alla betalsätt, alternativt ändra betalsätt om det som Kunden valt av någon anledning inte fungerar vid tillfället för betalningen.

A. Banköverföring till Kvdpros bankkonton

En Kund kan betala Objekt genom direktbetalning eller banköverföring till ett av Kvdpro angivet bankkonto. Kunden behöver betala objektet inom två (2) arbetsdagar från auktionsavslut. Vid betalning via banköverföring till Kvdpros bankkonton ombeds Kunden alltid ange det objektsnummer (endast siffror) betalningen avser i betalningsmeddelandet.

Om Kunden och Säljaren inte ingår ett köpeavtal avseende Objektet, är Kunden självklart berättigad till återbetalning av det belopp som avser Objektet (exklusive förmedlingsavgift) som Kunden satt in på av Kvdpro angivet klientmedelskonto. Kvdpro återbetalar endast till bankkonton från samma land som inbetalningen gjordes från.

B. Finansiering via Kvdpro

Kvdpro erbjuder en Kund olika finansieringsmöjligheter för betalning av ett Objekt genom utvalda finansieringspartners. Möjlighet till finansiering erbjuds enbart för näringsidkare, ej för privatpersoner. För mer information om våra finansieringsalternativ, läs i första hand på kvdpro.com och vid ytterligare frågor kontakta Kvdpros kundcenter.

C. Ej accepterade betalningsmedel

Kvdpro accepterar inte följande betalningsmedel:

 • Debit- kredit- och betalkort
 • Kontant betalning
 • Postväxel
 • Check
 • Företagskort
 • Utländska kort

Om Kunden befinner sig utanför Sverige gäller särskilda villkor enligt punkten 15 nedan.

D. Återbetalning vid uteblivet köp eller kreditering av deposition

Kvdpro återbetalar endast till det land köparen är verksam och registrerad i samt till det land, bank och bankkonto från vilket inbetalningen utfärdats ifrån. Kunden behöver alltid styrka inbetalning genom uppvisande av inbetalningskvitto för att Kvdpro skall kunna återbetala.

5.3 Utebliven betalning

Om Kunden efter erbjuden köpoption uteblivit med eller fördröjt betalning alternativt betalt via ej accepterade betalmedel enligt ovan, har Kvdpro rätt att vidta en eller flera av nedanstående åtgärder.

Om betalningen inte fullföljs enligt ovan har Kvdpro rätten att avbryta försäljningen och i stället sälja Objektet till annan kund till det utropspris som Kvdpro finner lämpligt. Vid omförsäljning har Kvdpro rätt att från Kunden erhållna belopp tillgodogöra sig ersättning för kostnader beträffande förvaring, transporter, nödvändiga reparationer, försäljningsomkostnader, försäkringar och andra kostnader hänförliga till Objektet. Om försäljningspriset inte räcker till att täcka Kvdpros fordringar och kostnaden för omförsäljning ska Kunden betala mellanskillnaden.

5.4 Moms

I enlighet med svensk momslagstiftning är all försäljning av Objekt momspliktig, såvida inte bevis för att Objektet fysiskt har lämnat Sverige tillhandahålls. Sådant bevis kan tillhandahållas av Kundens tullmäklare eller speditör. Om tillfredsställande bevis i detta avseende inte har tillhandahållits Förmedlaren inom trettio (30) dagar efter fakturadatum för Objektet i fråga, har Förmedlaren rätt att retroaktivt ta ut moms utöver inköpspriset för Objektet.

Näringsidkare måste själva kontrollera om momsen på aktuellt Objekt kan dras av i dennes verksamhet. Kvdpro rekommenderar att en näringsidkare kontrollerar Skatteverkets regler med sin revisor och i vilka fall moms kan dras av vid köp av ett Objekt. Kvdpro ansvarar inte för någon bedömning avseende moms.

Moms tillkommer även på Förmedlingsavgiften. Mer information om moms återfinner Kunden vid respektive Objekt.

6. Avhämtning och transport

Avhämtning ska ske senast fem (5) arbetsdagar för svenska Kunder och senaste tio (10) arbetsdagar för Kunder registrerade utanför Sverige, från avslutad auktion eller inskickad fastpris-förfrågan. Detta om inte Kunden och Kvdpro särskilt kommit överens om annat.

Kvdpro ansvarar inte för transport såvida inte annat anges, och frakt ingår inte i ett köp av Objektet. Köpta Objekt får inte avhämtas innan full betalning kommit Kvdpro tillhanda i enlighet med punkten 5.2 ovan.

Om Kunden önskar beställa transport genom Kvdpro skall detta ske inom 24 timmar efter auktionsavslut.

För Objekt som inte avhämtats inom fem (5) arbetsdagar (svenska köpare) eller tio (10) arbetsdagar (internationella köpare) från dagen för auktionsavslut eller inskickad fastpris-förfrågan utgår en förvaringshyra på 1000 kronor per Objekt och dag om inget annat har avtalats mellan Kvdbil och Kunden. Kvdpro förbehåller sig rätten att avbryta köpet och återbetala Kunden. Detta gäller även om Kunden ombesörjer egen transport. Om transport bokats via Kvdpro debiteras Kunden ingen lagerkostnad. Om Kunden är förhindrad att hämta Objektet på utsatt datum och tid, måste Kunden ha en särskild överenskommelse med Kvdpro.

För Objekt där avhämtning dröjts och Kvdpro hävt köpet har Kvdpro rätt att erhålla skadestånd i enlighet med tillämplig köprättslig lagstiftning. Kvdpro har rätt att ur influtna medel ta ut ersättning för kostnader med anledning av köpeavtalet och hävning samt för förlust i övrigt i enlighet med tillämplig köprättslig lagstiftning. Om försäljningspriset inte räcker till att täcka Kvdpros fordringar och kostnaden för omförsäljning ska Kunden betala mellanskillnaden.

Vid avhämtning av Objektet är Kunden skyldig att undersöka Objektet för att säkerställa att Objektet inte är felaktigt. Näringsidkare måste kontrollera Objektet vid avhämtningen eftersom reklamationer från näringsidkare efter köpet inte beaktas, se punkten 4 ovan samt 10 nedan. Näringsidkare som hämtar Objekt genom ombud eller transportföretag är ansvariga för att se till ombudet informerar om objektets skick. Kunden behöver själv signera Leveranskvittens för att godkänna objektets skick. För att ombud skall kunna hämta ut objektet behövs signerad Fullmakt samt Leveranskvittens. Kunden kan inte godkänna Objektet i efterhand.

7. Omregistrering och försäkring av fordon

Fordon som är registrerade i svenskt bilregister omregistreras från säljande kund till Kvdpro i vissa fall. När omregistrering från säljande kund till Kvdpro sker, ställer Kvdpro alltid av objektet från bruk i trafik. Oavsett om objektet varit påställt för trafik under försäljningen eller inte. Detta för att säkerställa att kvarvarande skatt ska gå åter till säljande kund.

I de fall Kvdpro inte omregistrerar registrerade objekt behöver säljande kund själv ombesörja omregistrering till Kunden.

I de fall Kvdpro hanterar omregistrering till Köparen sker detta så snart det är möjligt, i normalfallet genast efter att objektet är utlevererat till Köparen. Om Köparen önskar att få objektet påställt för trafik vid omregistrering måste denne skaffa en giltig försäkring registrerad och aktiv till den dag objektet lämnas över från säljaren och ingåendet av köpeavtalet. Köpande kund behöver informera Kvdpro skriftligen om objektet skall ställas på för trafik annars kommer objektet vara avställt vid ägarbyte. Kvdpro är uppkopplad till bilregistret och i de fall Kvdpro hanterar omregistrering anmäls fordonet i trafik om detta inte är belagt med körförbud eller annat hinder föreligger.

Omregistreringen sker vanligtvis under de närmaste dagarna efter försäljning I vissa fall kan omregistreringen dock ta mer än två (2) veckor beroende på att fordonet kan ha en så kallad leasingspärr. Detta påverkar emellertid inte Kundens möjlighet att bruka fordonet. Inte heller påverkar det äganderätten.

För exportköp läs mer under avsnitt 15.

8. Avsedd användning och sanktioner

Kunden garanterar att den avser att använda Objektet enbart för det ändamål för vilket de ursprungligen konstruerades och tillverkades för och att Kunden inte har någon anledning att tro att någon kund till Kunden eller slutanvändaren har för avsikt att använda Objektet för något annat syfte.

Kunden är ansvarig för att följa alla tillämpliga ekonomiska sanktionslagar, förordningar, handelsembargon eller liknande restriktiva åtgärder (”Ekonomiska sanktionslagar”) som införs, administreras eller verkställs då och då av någon sanktionsmyndighet som anges nedan.

 1. USA: s regering eller en US agency (inklusive the Office of Foreign Assets Control of the United States Department of Treasury, or any successors thereto, “OFAC”) USA: s utrikesdepartement, USA: s handelsdepartement eller USA: s Department of the Treasury);
 2. FN: s säkerhetsråd;
 3. Europeiska unionen (eller någon av dess medlemsstater);
 4. Storbritannien; eller
 5. Alla medlemsstater i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,

Inklusive annan statlig institution av någon av de ovanstående.

Kunden garanterar att den inte är en begränsad enhet eller person enligt någon ekonomisk sanktionslag och att Kunden inte är direkt eller indirekt majoritetsägd, representerad eller kontrollerad av en individ eller en juridisk enhet som är begränsad enligt någon Ekonomisk Sanktionslag.

Kunden godkänner att Objektet kan vara föremål för import- eller exportrestriktioner som införts genom Ekonomiska Sanktionslagar, vare sig de är inhemska eller internationella, vilket kan förbjuda eller begränsa Kunden från att sälja Objektet till vissa jurisdiktioner, enheter eller personer. Kunden är ensam ansvarig för att till fullo följa alla sådana tillämpliga lagar och säkerställa att all ytterligare användning och överföring av Objektet överensstämmer med tillämpliga Ekonomiska Sanktionslagar.

Kunden kommer att hålla Förmedlaren och Säljaren skadelös mot alla anspråk, ansvar, krav, handlingar, förfaranden och alla förluster och kostnader i samband med intrång eller påstådd överträdelse av Ekonomiska Lagar som Förmedlaren och Säljaren kan drabbas av eller drabbas av på grund av Kundens handlingar.

9. Ansvar för fel

Kvdpro företräder Säljaren när det gäller ansvar för fel på Objekten. Kunden kan inte vända sig direkt till Säljaren.

Samtliga Objekt säljs i befintligt skick, det vill säga i det skick som Objektet befinner sig i vid köptillfället. Begagnade Objekt kan ha brister. Det är något som Kunden måste räkna med. För fel i Objektet som består i att Objektet inte uppfyller avtalade egenskaper eller är i sämre skick än vad Kunden med fog har kunnat förutsätta med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter, ansvarar Kvdpro enligt nedanstående regler. Kvdpro uppmanar Kunden att notera att normalt slitage inte utgör fel i juridisk bemärkelse. Eftersom Kunden själv har bestämt slutpriset på en auktion kan ingen hänsyn tas till huruvida varan sålts till överpris. Det samma gäller då köparen accepterar utsatt fastpris.

Säljaren och Kvdpro ansvarar inte för fel som uppkommer efter köpet. Säljaren och Kvdpro ansvarar inte för:

 1. fel som beror på att Objektet utsatts för normalt slitage;
 2. fel, brister eller skador som framgår av Beskrivningen;
 3. fel som Kunden med hänsyn till pris eller ålder kunnat förutsätta; eller
 4. för fel som Kunden känner till eller borde känt till, exempelvis sådant som Kunden borde uppmärksammat genom att noga läsa igenom Beskrivningen och studera de bilder som bifogats Objektet eller sådant som Kunden borde sett/upptäckt vid hämtning enligt punkten 3 ovan.

Kvdpro ansvarar inte för några fel, även om Objektet har mer omfattande eller andra fel än de som angivits. Objektsbeskrivning baseras på säljarens information och det som framkommer vid en visuell dokumentation av objektet. Kvdpro ansvarar inte för att beskrivningar av Objektet i Beskrivningen är uttömmande avseende skador, brister eller defekter. Det kan finnas andra fel i skick- och funktionsbeskrivning än vad som skrivs på kvdpro.com. Objekt som säljs som ”reparationsobjekt” baserar sig på information från säljaren och kan ha fler fel, skador, brister och defekter än vad som angivits i beskrivning.

Säljaren eller Kvdpro ansvarar inte för fel på egendom som säljs för Kronofogdemyndigheten, konkursförvaltare eller vid annan tvångsmässig försäljning.

10. Reklamationer

Kvdpro företräder Säljaren vid frågor och reklamationer. Kunden kan inte vända sig direkt till Säljaren. Kunden får inte åberopa att Objektet är felaktigt om Kunden inte inom nedan angivna tidsfrister och tillvägagångssätt informerar Kvdpro om felet (reklamation).

Kunden har en undersökningsplikt av Objektet i enlighet med dessa Villkor. Fel, som märkts eller borde ha märkts när Objektet undersöktes av Kunden vid dessa tillfällen, ska reklameras genast.

Kunden ska då fel upptäcks omgående reklamera detta till Kvdpro. Reklamation ska ske per telefon till 010-165 14 44 samt skriftligen till följande adress: reklamation@kvdpro.com. En reklamation ska innehålla information om vilket Objekt reklamationen avser, en beskrivning av hur felet yttrar sig och alla övriga relevanta uppgifter och omständigheter som kan vara av betydelse. För undvikande av missförstånd utgör ett felaktigt angivet bud inget skäl till reklamation. Kvdpro förbehåller sig rätten att neka en reklamation om det visar sig att Objektet inte är felaktigt.

Kunden ska reklamera felet innan Objektet transporteras från Kvdpros försäljningsställen. Det är viktigt att Kunden, Kvdpro och säljaren hanterat och hittat en lösning för reklamationen innan Kunden kan flytta objektet från Kvdpros försäljningsställe. Detta gäller oavsett om objektet står på en av Kvdpros anläggningar eller hos säljaren. Inga prisavdrag på köpet godkänns. Om objektets skick och funktion avsevärt skiljer sig från objektsbeskrivningen erbjudens Kunden att avstå köp. Reklamation från näringsidkare efter avhämtning beaktas inte, varför det är viktigt att noga undersöka Objektet innan det lämnar Kvdpros försäljningsställe.

Kvdpro ersätter aldrig Kunden för resor eller andra utlägg som det innefattar att köpa och hämta ett objekt som sålts via Kvdpro. Detta gäller även om kunden väljer att avstå från att köpa objektet och inte ta med det från upphämtningsplatsen.

Kvdpro godtar inga reklamationer på reparationsobjekt.

11. Ansvarsbegränsning

Kvdpro har inte något ansvar för fel utöver vad som föreskrivs ovan. Kvdpros totala ansvar för varje Objekt är under alla omständigheter begränsat till värdet på det specifika Objektet. Kvdpro ansvarar inte för direkta eller indirekta skador eller fel.

12. Force Majeure

Om Kvdpros fullgörande av sina åtaganden enligt Villkoren väsentligen försvåras eller förhindras på grund av omständighet som Kvdpro inte kunnat råda över, såsom exempelvis allmän arbetskonflikt, krig, eldsvåda, blixtnedslag, terroristattack, ändrad myndighetsbestämmelse eller myndighetsingripande, ska detta utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och andra påföljder. Om Kvdpros fullgörande av Villkoren förhindras för längre tid än tre månader av befrielsegrund enligt denna punkt, får Kunden häva köpet.

13. Tilläggstjänster: finansiering, försäkring, transporter m.m.

Kvdpro förmedlar ett antal tilläggstjänster från andra företag. Mer information finns på Kvdpros webbplats www.Kvdpro.com samt i informationen om respektive Objekt på webbplatsen. För dessa tilläggstjänster ansvarar de företag som säljer tjänsterna till fullo och Kunden tecknar avtal med dem separat.

14. Tillämplig lag och tvist

Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av dessa Villkor ska regleras och tolkas i enlighet med svensk lagstiftning och i första hand lösas genom förhandlingar mellan parterna. I de fall parterna inte når en överenskommelse, ska tvisten avgöras av svensk domstol.

15. Villkor vid försäljning till länder utanför Sverige

Då Objekt ska gå på export gäller nedanstående villkor utöver de som stadgas ovan. Vid export av objekt utanför Sveriges gränser tillkommer en administrativ avgift. Gällande avgift specificeras på Kundens betalningsunderlag samt som en del av Objektsbeskrivningen på kvdpro.com.

Kvdpro exporterar inga Objekt utanför EU.

Kunden är ansvarig för att inkomma med alla frakt- / transportdokument (inklusive, men inte begränsat till, CMR och fraktsedel) relaterade till transport av Objektet från den aktuella platsen till dess slutdestination enligt den Incoterm som överenskommits om i Auktions och medlemsvillkoren till Kvdpro. Det är av största vikt att alla dokument som skall komma Kvdpro tillhanda är godkända och giltiga. Kvdpro jobbar utifrån Ex Works (EXW) Incoterm. Kunden är vidare ansvarig för alla anpassade deklarationer, certifikat och tillstånd som utfärdas och fylls i innan godset transporteras enligt överenskommen Incoterm. Trots det ovanstående har Förmedlaren rätt att granska och revidera fraktdokumenten och de anpassade deklarationerna, och får skjuta upp eller avbryta leveransen om Förmedlaren har någon (motiverad eller inte) anledning att misstänka avvikelser från de överenskomna transaktionsgränserna. Efter avslutad transport och/eller export krävs signerade, stämplade och kompletta handlingar in från Kunden till Förmedlaren för att styrka att transporterat och/eller exporterat objekt nått slutdestination. Signerade, stämplade och kompletta handlingar kommer efterfrågas och krävas in av Kunden inom men inte begränsat till trettio (30) dagar.

Förmedlaren och Säljaren är inte ansvariga för - och Kunden går med på att hålla Förmedlaren och Säljaren skadelös från - handlingar eller försummelser i samband med transportarrangemang som Kunden eller dess speditör har gjort.

Försäljning till företag inom EU med giltigt VAT-nummer:

 • Kunden måste uppge giltigt VAT-nummer som kontrolleras via Europeiska kommissionen, VIES (VAT Information Exchange System)
 • Kunden betalar ingen svensk moms på Förmedlingsavgift, transporter och andra tjänster inom Sverige, utan tar upp tjänsteförvärvet till beskattning i det egna landet.
 • Om VAT-nummer är godkänt så betalar Kunden ingen svensk moms, utan tar upp förvärvet till beskattning i det egna landet.
 • Vid avhämtningsköp måste dock ett belopp motsvarande momsen deponeras tills dess att bevisning inkommit att godset lämnat landet.
 • Vid försäljning utanför Sveriges gränser tar Kvdpro alltid ut en deposition som återbetalas köparen efter att av Kvdpro giltig dokumentation kommit Kvdpro tillhanda.
 • Deposition på registrerade fordon är alltid 25 % på beloppet för det totala förvärvet av Objekt och tjänster.
 • Deposition på oregistrerade objekt är alltid 25 % på beloppet för det totala förvärvet av Objekt och tjänster.
 • Om Kunden inte kan dra av momsen på Objektet gäller följande: 25 % på beloppet för det totala förvärvet av Objekt och tjänster.
 • För objekt med ett försäljningsvärde under 15 000 SEK tas ingen deposition ut.
 • Depositionen återbetalas när bevisning inkommit till Kvdpro om att godset varaktigt lämnat landet. Bevisning ska vara Kvdpro tillhanda senast trettio (30) dagar efter kvittots datum.
 • Kunden ska till Kvdpro ange IBAN kontonummer, SWIFT-adress samt kontoägarens korrekta namn vid hämtning av objekt, detta för att Kvdpro ska kunna återbetala depositionen så snabbt som möjligt efter att bevisningen för utförseln inkommit.
  ! Viktigt att banken dit depositionen skall återbetalas är registrerad i samma land vilken inbetalningen skickades från samt det land köpande kund är registrerad.
 • Inskickad bevisning för införsel av importerat objekt skall överensstämma med tidigare av Kunden informerad slutdestination för att depositionen skall kunna återbetalas. Om detta inte sker kommer Kvdpro inte återbetala Depositionen samt att kontraktsbrott skett, se avsnitt 7. Missbruk av Tjänsterna.
 • Vid leveranstillfället ska Kunden/kuriren kunna legitimera sig med ID-handling exempelvis körkort eller pass till den utlämnande parten. Detta oavsett om objektet säljs på plats hos säljaren eller från en av Kvdpros anläggningar.
 • Om Kunden använder sig av Ombud/Kurir vid leveranstillfället så måste en fullmakt vara Kvdpro tillhanda innan Objektet hämtas ut. I de fall Kunden använder ett Ombud/Kurir är det Kundens ansvar att säkerställa att Ombudet/Kuriren som hämtar ut objektet kontrollerar objektets skick och informerar Kunden om skicket. Det är Kunden som skall signera Leveranskvittens och godkänna objektets skick för att Ombudet/Kuriren skall kunna hämta ut objektet. Efter signerad Leveranskvittens skickas kvitto och köpeavtal har ingåtts mellan Säljaren och Kunden.
 • För fordon: Svenska registreringsskyltar monteras av vilket innebär att fordonet måste transporteras från Kvdpros anläggningar eller från säljande kund på annat fordon/släp eller förses med tillfälliga registreringsskyltar. Tillfälliga registreringsskyltar behöver ombesörjas av kunden själv och ansökas om i kundens ursprungsland.

Försäljning inom EU till företag utan giltigt VAT-nummer:

 • Kunden betalar alltid moms på förmedlingsavgift, transporter och andra tjänster inom Sverige.
 • Kunden betalar alltid svensk moms på Objekten.
 • Vid försäljning utanför Sveriges gränser tar Kvdpro alltid ut en deposition som återbetalas köparen efter att av Kvdpro giltig dokumentation kommit Kvdpro tillhanda.
 • Deposition på 25 % på beloppet för det totala förvärvet av Objekt och tjänster.
 • För objekt med ett försäljningsvärde under 15 000 SEK tas ingen deposition ut.
 • Depositionen återbetalas när bevisning inkommit till Kvdpro om att godset lämnat landet. Bevisning ska vara Kvdpro tillhanda senast trettio (30) dagar efter kvittots datum.
 • Kunden ska till Kvdpro ange IBAN kontonummer, SWIFT-adress samt kontoägarens korrekta namn vid hämtning av objekt, detta för att Kvdpro ska kunna återbetala depositionen så snabbt som möjligt efter att bevisning för utförsel inkommit.
  ! Viktigt att banken dit depositionen skall återbetalas är registrerad i samma land vilken inbetalningen skickades från samt det land köpande kund är registrerad.
 • Inskickad bevisning för införsel av importerat objekt skall överensstämma med tidigare av Kunden informerad slutdestination för att depositionen skall kunna återbetalas. Om detta inte sker kommer Kvdpro inte återbetala Depositionen samt att kontraktsbrott skett, se avsnitt 7. Missbruk av Tjänsterna.
 • Vid leveranstillfället ska Kunden/kuriren kunna legitimera sig med ID-handling exempelvis körkort eller pass till den utlämnande parten. Detta oavsett om objektet säljs på plats hos säljaren eller från en av Kvdpros anläggningar.
 • Om Kunden använder sig av Ombud/Kurir vid leveranstillfället så måste en fullmakt vara Kvdpro tillhanda innan Objektet hämtas ut. I de fall Kunden använder ett Ombud/Kurir är det Kundens ansvar att säkerställa att Ombudet/Kuriren som hämtar ut objektet kontrollerar objektets skick och informerar Kunden om skicket. Det är Kunden som skall signera Leveranskvittens och godkänna objektets skick för att Ombudet/Kuriren skall kunna hämta ut objektet. Efter signerad Leveranskvittens skickas kvitto och köpeavtal har ingåtts mellan Säljaren och Kunden.
 • För fordon: Svenska registreringsskyltar monteras av vilket innebär att fordonet måste Objekteras från Kvdpros anläggningar eller från säljande kund på annat fordon/släp eller förses med tillfälliga registreringsskyltar. Tillfälliga registreringsskyltar behöver ombesörjas av kunden själv och ansökas om i kundens ursprungsland.

Exportförsäljning till företag utanför EU inom EES:

 • Kunden betalar ingen svensk moms på förmedlingsavgift, transporter och andra tjänster inom Sverige.
 • Kunden måste själv ombesörja giltiga tullhandlingar.
 • Vid försäljning utanför Sveriges gränser tar Kvdpro alltid ut en deposition som återbetalas köparen efter att av Kvdpro giltig dokumentation kommit Kvdpro tillhanda.
 • Vid avhämtningsköp måste dock momsen deponeras, på varan, tills dess att bevisning inkommit att godset lämnat landet.
 • Deposition på registrerade fordon är alltid 25 % på beloppet för det totala förvärvet av Objekt och tjänster.
 • Deposition på oregistrerade objekt är alltid 25 % på beloppet för det totala förvärvet av Objekt och tjänster.
 • Om Kunden inte kan dra av momsen på Objektet gäller följande: 25 % på beloppet för det totala förvärvet av Objekt och tjänster.
 • För objekt med ett försäljningsvärde under 15 000 SEK tas ingen deposition ut.
 • Depositionen återbetalas när bevisning inkommit till Kvdpro om att godset varaktigt lämnat landet. Bevisning ska vara Kvdpro tillhanda senast trettio (30) dagar efter kvittots datum.
 • Kunden ska till Kvdpro ange IBAN kontonummer, SWIFT-adress samt kontoägarens korrekta namn vid hämtning av objekt, detta för att Kvdpro ska kunna återbetala depositionen så snabbt som möjligt efter att bevisningen för utförseln inkommit.
  ! Viktigt att banken dit depositionen skall återbetalas är registrerad i samma land vilken inbetalningen skickades från samt det land köpande kund är registrerad.
 • Inskickad bevisning för införsel av importerat objekt skall överensstämma med tidigare av Kunden informerad slutdestination för att depositionen skall kunna återbetalas. Om detta inte sker kommer Kvdpro inte återbetala Depositionen samt att kontraktsbrott skett, se avsnitt 7. Missbruk av Tjänsterna.
 • Vid leveranstillfället ska Kunden/kuriren kunna legitimera sig med ID-handling exempelvis körkort eller pass till den utlämnande parten. Detta oavsett om objektet säljs på plats hos säljaren eller från en av Kvdpros anläggningar.
 • Om Kunden använder sig av Ombud/Kurir vid leveranstillfället så måste en fullmakt vara Kvdpro tillhanda innan Objektet hämtas ut. I de fall Kunden använder ett Ombud/Kurir är det Kundens ansvar att säkerställa att Ombudet/Kuriren som hämtar ut objektet kontrollerar objektets skick och informerar Kunden om skicket. Det är Kunden som skall signera Leveranskvittens och godkänna objektets skick för att Ombudet/Kuriren skall kunna hämta ut objektet. Efter signerad Leveranskvittens skickas kvitto och köpeavtal har ingåtts mellan Säljaren och Kunden.
 • För fordon: Svenska registreringsskyltar monteras av vilket innebär att fordonet måste transporteras från Kvdpros anläggningar eller från säljande kund på annat fordon/släp eller förses med tillfälliga registreringsskyltar. Tillfälliga registreringsskyltar behöver ombesörjas av kunden själv och ansökas om i kundens ursprungsland.

Dessa Villkor har fastställts av Kvdpro den 2022-12-01.